01 February 2018 Volume :6 Issue :1

Umnyango Wase-UKZN WezoMumomziba Uhloniphe Abanikela Ngemizimba

Umnyango Wase-UKZN WezoMumomziba Uhloniphe Abanikela Ngemizimba
Kuhlonishwa abanikela ngemizimba: Imindeni yabanikela ngemizimba kanye nabasebenzi base-UKZN.

Click here for the English version

Umcimbi waminyakayonke i-Inspectorate and Reverence Ceremony ubanjwe umkhakha wezoMumomzimba lapho bekuhlonishwa imizimba engama-28 eyanikelwa e-UKZN ukuze kwenziwe ucwaningo futhi kuqeqeshwe ngonyaka odlule.

Abaholi bezenkolo, abasebenzi bomnyango wezomumomzimba, abaphathi, kanye nemindeni yabanikelile bahlanganele eSikoleni Sezokwelapha i-Nelson R Mandela Medical School ethekwini kanye naseKhempasini i-Westville ukuze kuhlonishwe labo abanikele ngemizimba yabo ukuze isetshenziswe uma kuqeqeshwa noma kucwaninga abafundi bezokwelapha nabezempilo.

Umxhumanisi wohlelo lokunikela ngezidumbu e-UKZN uMnu Salem Kharwa ubonge abanikelayo ngegalelo labo ekuqinisekiseni ukuthi inhloso yokufunda nokufundisa ezindaweni lapho zihlinzelwa khona izidumbu kuyaqhubeka futhi nezinhlelo, imihlahlandlela nemibandela equkethwe emthethweni i-Human Tissue Act iyalandelwa.

‘Imizimba enikelwe ibaluleke kakhulu futhi iyahlonishwa ngoba iyinsiza ebalulekile kakhulu ekufundiseni nokuholela iSikole ukuba sikwazi ukukhombisa abafundi ukuthi kuhlinzwa kanjani,’ kusho uKharwa.

‘Imiphefumulo esiyihloniphayo namuhla inikele ngemizimba yayo ukuze kuzuze izwe. Abelaphi abasezingeni eliphezulu bawumphumela wesihe sayo futhi ngalokho sebeguqule izwe laba ngcono,’ kusho uMfundisi Alby Justino wase - Durban Christian Centre.

Umkhakha Wezomumomzimba unezifundo zamabanga aphansi kwezoMumomzimba ezifundwa abafundi kwezokwelapha kanye nonompilo jikelele izifundo zabaneziqu nazo ziyafundiswa kubafundi bezesayensi yezokwelapha.

Amalungu oMkhakha Wezomumomzimba azoba nomkhankaso wohlelo lwabanikela ngemizimba lapho ulwazi mayelana nokunikela ngomzimba luzosatshalaliswa.

Abantu abafuna ukwazi kabanzi ngohlelo lokunikela ngemizimba bangafonela uMnu Salem Kharwa ku-031-260 4585 noma ku-imeyili ethi kharwas1@ukzn.ac.za.

Amagama: nguLihlithemba Sosibo SosiboL1@ukzn.ac.za


author : .
author email : .