01 February 2018 Volume :6 Issue :1

Umfundi Weziqu ze-PhD Uthole Umklomelo Wegolide Ngokwethula Inkulumo Evelele Engqungqutheleni Ephambili

Umfundi Weziqu ze-PhD Uthole Umklomelo Wegolide Ngokwethula Inkulumo Evelele Engqungqutheleni Ephambili
UMnu Kershen Naicker wase-UKZN nendebe yakhe i-Clariant ayiklomelile.

Click here for the English version

Umfundi weziqu ze-PhD eSikoleni seKhemistri neFiziksi (SCP) uMnu Kershen Naicker uklonyeliswe yi-Catalysis Society of South Africa (CATSA) ngendondo yegolide i-Clariant yangonyaka wezi-2017 ngokwethula kanye nendebe yenkulumo yomfundi evelele engqungqutheleni ebise-Pilanesberg.

Le ndondo inikwa ovelele ngokwezingabunjalo lenkulumo nezinga lobuchwepheshe bomsebenzi, kubhekwa nobunzulu bocwaningo, ukubukeka kwenkulumo nolwazi lwezesayensi olutholakalayo.

U-Naicker wethule inkulumo esihloko sithi-: The Unsteady-State Oxidative Dehydrogenation of n-octane Using Metal Oxide-Based Catalysts. Lo msebenzi uthinta ukuguqulwa kopharafini babe yimikhiqizo elusizo njengoba kukhiqizwa amathani ayisigidi ngonyaka emhlabeni jikelele, ukukhiqizwa kwale mikhiqizo kungaba nomthelela omkhulu kwezezimboni.

‘Kube yintokozo enkulu ukuhlomula ngale ndondo ephambili,’ kusho u- Naicker.

‘Le ndondo ihlonipha izingabunjalo laocwaningo kanye nomthelela we-Catalysis Research Group (CRG), i-SCP ne-UKZNemphakathini wesayensi,’ usho kanje.

I-PhD ka-Naicker alulekwa kuyo uSolwazi Holger Friedrich, Dkt Sooboo Singh no Dkt Sam Mahomed, ithinta ukuphenya indlela yokusebenzisa ama-bulk metal oxides ihlanganiswe nendlela engazinzile yokuqonda ngokulumbana kwe - lattice oxygen phezu kwe- n-octane.

Unethemba lokuthi ucwaningo lwakhe luzoba yisisekelosama-catalytic designs ngomuso uma kuthuthukiswa ukuqonda kangcono ngokulumbana komoyampilo i-lattice nezinhlobonhlobo zama-metal oxide uma kwenziwa ama-linear parafins.

U-Naicker uphothule iziqu zakhe ze-BSc emkhakheni we-Chemistry e-UKZN ngaphambi kokubhalisela iziqu kwezeKhemistri e-Durban University of Technology (DUT). Ucwaningo olwenziwa u-Friedrich kanye nethimba le-CRG lwaholela u-Naicker ekutheni abuyele e-UKZN ezokwenza iziqu zeMastazi nezobuDokotela.

Emva kokuphothula iziqu zakhe ze-PhD, u-Naicker unethemba lokuthi uzoqhubeka kwezokufunda adlulisele ulwazi lwakhe kwabanye. Uphinde watusa kakhulu othisha base-SCP e-UKZN ngokugqugquzela abafundi babo ukuze basebenze ngokuzikhandla.

U-Naicker, ubonge abazali bakhe nonkosikazi wakhe ngokunakekela nokumeseka kwabo ezifundweni zakhe zonke, waphinde wabonga nabaluleki bakhe, abangani nozakwabo ngokwelekelela kwabo emsebenzini wakhe, waphinde wabonga iKolishi YezoLimo,YezobuNjiniyela NezeSayensi (CAES) Sasol kanye nohlelo i-Technology and Human Resources for Industry Programme (THRIP) eMnyangweni WezoHwebo NezeziMboni ngokuxhasa izifundo zakhe.

Amagama: ngu-Christine Cuénod (cuenod@ukzn.ac.za)

Isithombe sitholakale ku-Kershen Naicker (206505483@stu.ukzn.ac.za)


author : .
author email : .