16 August 2017 Volume :5 Issue :39

I-UKZN igubha isonto likazwelonke lesayensi

I-UKZN igubha isonto likazwelonke lesayensi
I-UKZN igubhe isonto likazwelonke lesayensi ngemicimbi enhlobonhlobo ezikoleni nasemphakathini.

Click here for the English version

INyuvesi YaKwaZulu-Natali igubhe isonto likazwelonke lesayensi ngendlela eyisitayela kulo nyaka.

Okokuqala, abafundi basezikoleni ezingomakhelwane bathokozele okunhlobonhlobo obekwenziwa nokusebenzisa isayensi kwenziwa yisikhungo i- Science and Technology Education Centre (STEC@UKZN) ekhempasini e-Westville. Abasebenzi basebenze ngokuzikhandla bezama ukuqinisekisa ukuthi izinkumbi zabafundi bamabanga e-10 ne-11 zihlala zithokozele okunhlobonhlobo obekwenziwa okukhangisa ngezinhlobo zesayensi ezitholakala e-UKZN.

Ukuze luhlinzekele abafundi abangama-60 ngosuku, uhlelo beluqukethe izinto ezinhlobonhlobo ezibandakanya izethameli zemikhakha ehlukene yesayensi njengobunjiniyela bukagesi, izibalo, izibalomidanti, impilokwahlukana, okwemayikhroskophu, isayensi yezinkanyezi, imayikhrobhayoloji, ikhemistri, isayensi yokuphilayo, nesayensi yokungaphansi komhlaba.

Esigabeni sesibili semigubho yesonto, iKolishi lihlele imibukiso yesayensi ebizwa nge-Great UKZN Science Show-Offs ebe yimpumelelo kakhulu, le mibukiso ibingeyomndeni wonke.  Le mibukiso yesayensi ebibanjelwe ekhempasini yaseMgungundlovu neyase-Westville, ibinosaziwayo oDkt T – ogama lakhe lingu Tanja Reinhardt, uDkt Vincent Couling noMnu Ajay Bissessur beqhudelana esiteji sesayensi. Izinto abebezenza ebezihlanganisa okuqhumayo, nokunye okunhlobonhlobo zithakaselwe kakhulu yizethameli. 

Uke wafisa ukwenza isivunguvungu somlilo?   Noma irokhethi? Noma wenze isigxobo sicule? Noma wenze igagasi lidanse? Noma uthole ukuthi amakhemikhali anephunga elibi kangakanani? Ososayensi bobathathu benze isiqiniseko sokuthi banokuthize okuthokozelwa uwonke-wonke njengoba bebegila izimanga ngesayensi. 

Okubalulekile, isigaba sokugcina lemigubho yesonto likazwelonke lesayensi e-UKZN sivale ngoqweqwe kweze-ikholoji uSolwazi Colleen Downs, ethula inkulumo ngempilo yezilwane zasendle emadolobheni ikakhulukazi KwaZulu-Natali (KZN). UDowns ungumphathi we-DST/NRF South African Research Chair (SARChI) kwezenhlaliswanobudlelwano nempilokwahlukana e-KZN naseMpumalanga Kapa futhi usenqobe imiklomelo eminingi yesayensi okuhlanganisa eyakamuva nje i- 2017 National Science and Technology Forum (NSTF)-South32 Award for Research Capacity Development.

Isonto Likazwelonke Lesayensi ligujwa minyaka yonke esontweni lokuqala kuNcwaba. Lo mkhankaso ungowomnyango WezeSayensi NobuChwepheshe oqhutshwa ngokubambisana nezikhungo zomphakathi kanye nezikahulumeni futhi uhlose ukuthuthukisa ukuqonda komphakathi ngesayensi nokukhuphula izinga lesayensi nobuchwepheshe eNingizimu Afrika.

Amagama ngu: Sally Frost


author : .
author email : .