25 November 2015 Volume :3 Issue :53

Izifundiswa zezomthetho nendlela entsha yokwethula ucwaningo ngezomthetho

Izifundiswa zezomthetho nendlela entsha yokwethula ucwaningo ngezomthetho
Nksz Priya Singh nesikibha sakhe seFacebook.

Click here for English version

Izifundiswa zesikole sezomthetho ekhempasini yaseMgungundlovu sezinqume ukuthi ukufunda nokufundisa akusikho okwabafundi kuphela, kodwa kuyindlela enhle yokuziqeqesha amakhono nabo ekufundeni nasekufundiseni.

Ezithangamini zokucobelelana eziningi ezintsha, abafundisi “sebefundise” ozakwabo ngentuthuko yakamuva kwezomthetho abebeyicwaninga, nokulapho belolonge khona amakhono abo okufundisa.

Izithangami zisetshenziswa njengendawo lapho izifundiswa zingahlola khona amaphepha azo ocwaningo okanye amadezetheshini abawasebenzayo, bathola imibono ekhaliphile ngokuthi bangawathuthukisa kanjani. Ukwenza le nkulumo  ihehe, umethuli uyacelwa ukuba anikeze incazelo efingqiwe yesihloko senkulumo yakhe esebenzisa isiqubulo “esibhuqayo” esikibheni kanye nekhekhe. Lezi zinto zihlose ukukhombisa inkulumo yabo ngendlela enamahlaya, ibe ifingqa umongo wocwaningo. Izinkulumo bezithinta kusuka kwezokuphinga nezezinkondlo.

Izifundiswa esezethule izihloko zazo ngalendlela kufaka uSol. Shannon Hoctor, uNksz Suhayfa Bhamjee, uSol. Marita Carnelley, uNksz Priya Singh noMnu Khulekani Khumalo.

Enkulumeni yakhe, uHoctor ubalule ukuthi ezomthetho nezezinkondlo, yize zingahlobene, kodwa kukhona ubudlelwano obubalulekile ezinabo. Zinomthelela ofanayo ngoba zisebenzisa ulimi njengethuluzi elibalulekile; ziwumkhiqizo wobuhlakani bomuntu, ukusungula, okwakhe okukhethekile kanye nemicabango. Ezomthetho nezezinkondlo ziveza isiko nesikhathi lapho zikhona ziphinde zisize ekuthuthukiseni uguquko lalolosiko.

UBhamjee wethule inkulumo esihloko esithi “Death and Dying in a Constitutional Democracy-Assisted Dying” ebheka ezomthetho ekubulaweni ngendlela engesihluku komuntu oguliswa isifo/izifo ezingalapheki.

Inkulumo kaBhamjee yesihloko: “Give me Death or Give me Tea” ibuke kokwenzeka emhlabeni wonke ngemithetho evumela umuntu ukuthi akhethe isikhathi nendlela yokushona okuhlobene necala lasenkantolo iStransham-Ford.

Inkulumo kaCarnelley yesihloko: “Adultry is dead. Long Live Adultery” ibuke ukuthi ukuphinga ufake umuntu wesithathu ebudlelwaneni bakho sekwaba umlando, ngaphandle komthetho ojwayelekile, akusho ukuthi ukuphinga kuzokwehla noma kwamukeleke.

‘Ngithole ingqungquthela iyisiqalo esihle ekuthuthukiseni indlela umuntu ethula ngayo inkulumo, kusho uCarnelley.

‘Bekuyithuba lokwethula inkulumo phambi kongoti abahlukene ngemikhakha yabo. Ingxoxo elandele lapho ibifundisa kakhulu iphinde yanikeza nendlela eyehlukile yokubuka izinto, umethuli wenkulumo ebengazicabanganga. Ngolwazi lwami, ngingasho ngithi ngiphume kwisithangami namasu amasha engingawashicilela’, esho.

‘Ukuthola isikibha nokucabanga ngekhekhe elizokhombisa ukuphinga (ummese unqamula/ugwaza ikhekhe), kungenze ngacabanga’, enanela. ‘ozakwethu abebengeseka becijise izindlebe baphawule izinto ezincomekayo kanjalo neziphakamiso zabo zenze kwaba indawo lapho ngizizwa ngigqugquzeleka. USahayfa Bhamjee no-Ann Strode kumele banconywe ngokuzikhandla nokuzinikela kwabo. Bakwaze ukususa isibhocobhoco kwezemfundo nobuthuntu kithina esibadala’, ephetha.

Inkulumo kaKhumalo yesihloko: “Violent Protests-some interesting developments” ibibheka ukubhikisha okuhlongozwe ngaphansi kwesiqubulo esithi #FeesMustFall ebuza umbuzo wokuthi ngabe lemibhikisho ibinodlame noma indluzula.

‘ukwehluka kwalemiqondo kubalulekile ngoba ukuze abashushisi bagwebe ababhikishi ngecala lodlame lwasemphakathini, kumele kuvele ubufakazi bokuthi umbhikisho ubunodlame, hhayi indluzula nje. Inkulumo iphinde yabheka necala elifanele ababhikishi abanodlame abangathweswa lona, kusho uKhumalo. Isikole sizokwethula izinkulumo ezintathu ngaphambi kokuphela konyaka.

 nguThandiwe Jumo


author : .
author email : .