23 September 2015 Volume :3 Issue :44

Isikole SezoMthetho Sase-UKZN Sihlele Ngokuhlanganyela Umcimbi i-Town and Gown

Isikole SezoMthetho Sase-UKZN Sihlele Ngokuhlanganyela Umcimbi i-Town and Gown
Kusuka kwesobunxele uMnu Justice Luthuli, uMnu Khulekani Khumalo, uMnu Mpumelelo Mchunu, uNksz Nandipa Ndlovu noNksz Mbali Mtshali.

Click here for English version

Umcimbi waminyaka yonke i-Town and Gown bewuhlelwe ngokuhlanganyela phakathi kweSikole SezoMthetho neNhlangano YabaMmeli YaseMgungundlovu i-Pietermaritzburg Attorney’s Association.

ITown and Gown umcimbi  onikeza abasebenza emkhakheni wezomthetho ithuba lokuhlangana nabafundisi beSikole sezoMthetho. 

Usihlalo we-Pietermaritzburg Attorney’s Association uNkz Ashika Singh, uthe lo mcimbi uveza ithuba lokucobelelana ngolwazi nemibono.

‘Izinkinga, izinselelo, izingqinamba zomkhakha wezomthetho kuxoxwa ngazo ngenhloso yokuthola izixazululo,’ kusho uSingh.

USolwazi waseSikoleni  sezoMthetho uShannon Hoctor uthe kubalulekile ukuthi iNyuvesi ibe nokuxhumana nalabo abasebenza emkhakheni, iningi labo elineziqu zase-UKZN.

‘Kubalulekile ukuthi sithole ulwazi kulabo asebesebenza mayelana nesimo sezomkhakha siphinde sizwe abakubonayo kubafundi bethu abaneziqu. Lokhu kusinika ithuba lokuhlinzeka abafundi bethu ngabazobhekana nakho uma sebesebenza ngoba basuke bengazi ukuthi  ukusebenza kulomkhakha kuyinto enjani,’kusho u-Hoctor.

Lo mcimbi uphinde waveza ithuba lokuthi abafundisi bahlangane nababengabafundi  ukuze bezwe ngasebekuzuzile.

Umfundisi Omkhulu waseSikoleni sezoMthetho uNkz Nicci Whitear-Nel uthe:’Ngazi abantu abaningi lapha njengozakwethu nababengabafundi ngakho lo mcimbi uveza ithuba lokuxoxa. Bekumnandi kakhulu,’ enezelela.

UMnu Valentine Marion, ongummeli osegcotshiwe wakwa-Anthoo, Marion & Associates uthe u-Whitear-Nel wayengumfundisi wakhe futhi ukuthokozele kakhulu ukuxhumana naye.

ITown and Gown inikeza ithuba abammeli abasebasha ithuba lokuxhumana nabanye.

 IMantshi uNkz Junnifer Anthoo uveze ukuthi wayeyingxenye yomcimbi i-Town and Gown okokuqala eminyakeni engama-25 esakhiweni esifanayo nalesi okuhlanganelwe kuso namuhla!

-Ngu-Merusha Naidoo


author : .
author email : .