07 August 2015 Volume :3 Issue :36

Kugqugquzelwa impilo yabasebenzi e-UKZN

Kugqugquzelwa impilo yabasebenzi e-UKZN
Abasebenzi besikhungo ngosuku lwezempilo ekhempasini yase-Westville.

Click here for English version

INyuvesi YaKwaZulu-Natali ne-UKZN Medical Scheme babambe uchungechunge lwezinsuku zempilo lapho bebekhuthaza ukuphila kahle kubasebenzi ngokomzimba, ingqondo nangenhlalo.

Amafutha egazini, umfutho wegazi, ushukela nesisindo somzimba bekuhlolwa abahlengikazi bakwa-Discovery Health.

I-Diabetes SA, i-ER24, abahlengikazi bakwa Discovery Health , iRevitalise Day Spa, iKlinikhi ye-HIV ne-AIDS yase-UKZN, Iklinikhi yase-UKZN yeBhayokhaynethiksi, nabafundi bomkhakha wezamehlo nabomkhakha wezenhlanzeko yomlomo bebemi ngomumo ukuze banikeze izeluleko nosizo.

Abesikhwama sempesheni i-UKZN Pension Fund nabo bebekhona  ukuze babhekane nezokuphathwa kahle kwezimali, abebemele abakwa-Alexander Forbes nabo bebekhona ukuzophendula imibuzo.

Umfundi wonyaka wesibili wezifundo zenhlanzeko yomlomo uNkz Kholesa Vundisa uthe ‘Ukulawula ukubola kwamazinyo kuqala ekhaya. Ukuxubha ngendlela efanele nokulwisana nokunqwabelana kwe-plaque kunciphisa amathuba ezinkinga zamazinyo ngomuso.’  

Umfundi weziqu ze-Masters kwiBhayokhaynethiksi uMnu Ebrahim Meer umeme abasebenzi, abafundi nomphakathi  ukuthi bavakashele eKlinikhi YeNyuvesi YeZokunyakaza Kokuphilayo ekhempasini i-Westville ukuzolapha izingozi nokunakekela izifo eziwundendende ezifana noshukela. 

UMeer uthe ‘Ukuzivocavoca kuyalapha.’ Uma ufuna ukuzobonana nabaseKlinikhi yeBhayokhaynethiksi shayela kulenombolo yocingo 031-260 7669

Umfundi wonyaka wokugcina ezifundweni zezaMehlo omele neklasi uMnu Muhammed Joosab, kanye nabafundi abangama-20 afunda nabo, bahlole amehlo abantu.

UNksz Megan James oyimenenja yakwa-Discovery Health Kwezobudlelwano Namakhasimende  ukhuthaze abasebenzi ukuthi babhalise kwisizindalwazi sakwa-Discovery ukuze basebenzise izinsiza ezitholakala khona. Ubuye waphakamisa nokuthi basebenzise nezinye izinto eziwusizo ezihambelana ne-Medical Aid Scheme.

UNksz Philippa Hempson onguMphathi-Hhovisi we-UKZN Medical Scheme ukhuthaze abasebenzi base-UKZN ukuthi bavakashela izinsuku zempilo ezixhaswe i-UKZN Medical Scheme ukuze bathole ukuhlolwa futhi benze ngcono nezinga labo lezempilo.

Abasebenzi abebebambe iqhaza banikezwe izikhwama zokubandisa, imishini ebala ibanga olihambile, okokubamba umjuluko ekhanda, neziphuzo zakwa-Kauai.

Vakashela ku- www.employeewellnessukzn.ac.za ukuze uthole eminye imininingwane mayelana nokwenza ngcono impilo yakho

Raylene Captain-Hasthibeer


author : .
author email : .