17 November 2022 Volume :10 Issue :52

AbeNyuvesi Beseka Ukufundiswa ngeKhompyutha Kwabasebenzi Bophiko LwezokuPhathwa Kwesikhungo

AbeNyuvesi Beseka Ukufundiswa ngeKhompyutha Kwabasebenzi Bophiko LwezokuPhathwa Kwesikhungo
Izigcawu zoqeqesho oluthathe isonto lonke lwe-CompLit4U ebise-Howard College.Click here for English version

Kugqugquzelwe intshisekelo kubasebenzi abangama-40 bophiko lokuPhathwa kwesiKhungo i-Campus Management Services (i-CMS) abaphothule izifundo zekhompyutha, i-CompLit4U e-Howard College e-UKZN.

Lolu udaba lomphakathi weNyuvesi.

Izifundo i-CompLit4U yzazisungulwe ngumdidiyeli we-STEC@UKZN, uDkt Tanja Reinhardt kanye nosebenza ehhovisi lezindaba zomphakathi eKolishi leZolimo, ubuNjiniyela kanye neSayensi, uMnuz Sashlin Girraj benephupho lokucija ikakhulu abasebenzi abanganakiwe ngamakhono ayisisekelo ekhompyutha.

Lolu hlelo lwasungulwa ngowezi-2019 esikhungweni esise-Westville kwaqeqeshwa abasebenzi abayi-10 ngesigaba sokuqala, kanye nabayi-12 ngesigaba sesibili. Uhlelo lwabe selumiswa ngenxa yobhubhane i-COVID-19.

UDkt Lliane Loots weSikole sezobuCiko wafunda ngokuhlolwa kohlelo kowezi-2019 wabe esecabanga ukuthi lezi zifundo zizoba wusizo kubasebenzi abahlanza isakhiwo sakhe. ULoots wahlela noReinhardt ukuthi lolu hlelo lwenziwe esikhungweni iHoward College, kamuva wathola ukuthi abasebenzi abangama-40 banentshisekelo yokuzenza lezi zifundo.

Ngenxa yesibalo sabebenentshisekelo, uGirrag noReinhardt babone ukuthi abakwazi ukufundisa bodwa babe sebecela usizo kwabanye enyuvesi.

Abalandeli babe sebengena kulolu hlelo ukuze izinto zenzeke. Umphathi weLAN, uMnuz Sibusiso Shezi unikele ngendawo yakhe njengendawo ezosetshenziselwa ukuqeqesha, kwathi umphathi wezokuHlanza kanye nezokuThutha, uNksz Loena Strydom wahlela ukuthi abasebenzi bakwazi ukuba khona uma sebeqeqeshwa ngesikhathi somsebenzi ukuze bangasali kwezokuthutha uma sebegoduka.

‘Kubalulekile ukuthi umsebenzi ngamunye athuthukiswe ukuze bafeze abanamandla okukwenza,’ kusho obambe kwezikaMqondisi wokuThuthukiswa kwabaSebenzi, i-Human Resources Development (i-HRD), uMnuz Michael Cloete, okhokhele izindleko zamanothi, ama-USB kanye nokudla kwabayingxenye yohlelo.

UNksz Mpume Khumalo woPhiko lwezoLwazi neziNsizazoMphakathi, i-Information and Community Services Division (ICS), uhlele abaqeqeshelwa umsebenzi uMnuz Prince Dlamini kanye noMnuz Malusi Mbongela ukuba basebenze njengabazofundisa, kanti abanye abazinikele ukufundisa kubalwa uMnuz Qiniso Nzuza, Mnuz Thembelani Khumalo, Mnuz Samkelo Njiva, Nksz Wendy Mngadi kanye noNksz Bonginhlanhla Ndlovu.

Lezi zifundo, ezifundwe amahora amabili ngosuku, zithathe isonto lonke zibheka izihloko okubalwa kuzo i-hardware ne-software,ukuthi isetshenziswa kanjani i-MS Word kanye nokugcinwa kokubhaliwe, ukusebenzisa isiphequluli sewebhu nokubheka okuthile usebenzisa u-Google kanye nokubhala nokuthumela ama-email. Abasebenzi baphothule imisebenzi eyehlukene abebeyenza kanti banikwe izitifiketi zokuba yingxenye yalolu hlelo ekupheleni kwesonto.

Lezi zifundo zisungulelwe ukuba yisiqalo ohanjeni lwabasebenzi lokufunda ikhompyutha.

Ukubonga okukhethekile kuya kubo bonke abeseki kanye nabazinikele. Amandla omphakathi anqobile eNyuvesi ngoba laba abebeqinisekisa ukuthi lezi zifundo ziyenzeka bebefuna ukuba yingxenye yenqubekelaphambili yamalungu abo. Ngokwesekwa i-HRD, ICS kanye ne-CMS, kuhlelwe ezinye izifundo ngonyaka ozayo.

Buka izithombe zoqeqesho lapha

Amagama: ngu-Sashlin Girraj

Izithombe: Sally Frost, Sashlin Girraj kanye noQiniso Nzuza


author : .
author email : .