10 November 2022 Volume :10 Issue :51

"Amehlo Ami Ayizindlebe Zami kanti Izandla Zami Zingumlomo Wami" - Umkhankaso Weminyaka Yonke we-Audiology Ngabantu Abanenkinga Yokuzwa


Abafundi abenza unyaka wokugcina kwi-Audiology.Click here for English version

Abafundi bonyaka wokugcina be-Audiology babambe umkhankaso wabo waminyaka yonke weNyanga yokuqwashisa ngabantu abanezinkinga yokuzwa emazingeni ahlukene e-Fulton School for the Deaf, e-Gillitts, eThekwini. 

Lona ngumcimbi obugqugquzelwe ngabafundi be-Audiology begadwe yi-lek’shara ye-Audiology, uDkt Zandile Shezi, lo mcimbi ubudidiyele izikhulumi ezimenyiwe kanye nemidlalo ethokozisayo nemiklomelo.

‘Bengilokhu ngifuna ukufunda ulimi lwezimpawu ngezandla kanye nokusebenza ngezingane ezinkinga yokuzwa emazingeni ahlukene; lokhu bekuhlezi kuyisifiso sami futhi nje ngingasho ukuthi ngiphila iphupho lami ngempela,’ kusho i-Audiologist yase-Gift of the Givers, uNksz Taskeen Ameer.

Izikhulumi eziyizihambeli, okubalwa kubo uNksz Voloshni Annamallay, nowayengumfundi wase-UKZN, uMnu Adhil Ramnath Kanye noMnu Suhail Ganie bacobelele ngamava abo njengabantu abaphila naloku kukhubazeka abaphila futhi abahlala eNingizimu Afrika.

‘NgiwuNgoti wezobuChwepheshe bezamaKhompyutha ngokomsebenzi kodwa inhliziyo yami isekuthandeni ukumodela ngibe unobuhle, amaciko kanye nomculo. Ungalokoti ukukalele imingcele, abantu abaphila nokukhubazeka nezinkinga zokungezwa emazingeni ehlukene bayakwazi ukufeza yonke into abantu abajwayelekile abakwazi ukuyenza, ungavumeli umhlaba ukutshele ngenye indlela,’ kusho u-Ramnath.

U-Ganie, ongumqophi we-YouTube content, ukhuthaze abafundi, ethi: ‘Ungazuza noma yini inqobo nje uma uzikhandla ngokwenza umsebenzi. Akufanele uvumele izithiyo zikwehlisele phansi ngoba impilo imfushane kakhulu.’

Lowo owayenguMfundi wase-Fulton oseyi-Criminologist, uNksz Voloshni Annamally, ubexoxa ngobunzima ahlangabezane nabo ngesikhathi efunda e-UKZN, kusukela ekutholeni utolika kuya ekutholeni indlela yokuphila eNyuvesi njengomuntu onenkinga yokuzwa. Phezu kwazo zonke izingqinamba abhekane nazo, uzothweswa iziqu ze-Honours kwi-Criminology eMkhosini wokuthweswa kweziqu ekwindla ngonyaka ozayo.

uNkk Mala Perumal yena uxoxe ngamava akhe njengomzali wengane ephila nenkinga yokungezwa emazingeni ahlukene aphinde abe nguSonhlalakahle wa-KwaZulu-Natal Blind and Deaf Society, ugxile kakhulu kwi-Deaf culture.

Lo mcimbi uphethe ngezethulo ezinothile ezibuya ku-Miss Deaf SA 2022, kanye no-Mr Deaf SA 2022.

Amagama nesithombe: ngu-Mandisa Shozi


author : .
author email : .