10 November 2022 Volume :10 Issue :51

OnguMfundi wase-UKZN Uvotelwe Waqokwa NjengoMengameli kaZwelonke we-SAMSA

OnguMfundi wase-UKZN Uvotelwe Waqokwa NjengoMengameli kaZwelonke we-SAMSA
UNksz Maryam Mahomed, onguMengameli kazwelonke ka-SAMSA.Click here for English version

UNksz Maryam Mahomed, nonguMfundi webanga lonyaka wesithathu kwezobuDokotela, useqokelwe kwesobuMengameli kazwelonke we-asosiyeshini yabafundi bezifundo zobuDokotela neyaziwa ngele-SAMSA.

I-SAMSA iwuhlaka lwabafundi bezobuDokotela abavela ezweni lonke nokuhloswe ngalo ukwenza umehluko emiphakathini ngokuthi kuthuthukiswe ubuchwepheshe bezokwelapha kanye nezinhlelo zokufinyelela emphakathini.

UMahomed, nojoyine i-SAMSA ngowezi-2020 ngesikhathi eqala ukwenza iziqu zakhe zezifundo zobuDokotela, uthe wathola ugqozi lokuzinikela ekubeni yingxenye yale-asosiyeshini ngamalunga akhona amadala ayehlanganisa izimiso zokukhombisa intshisekelo kanye nokuphana nokuyizinto azazisa kakhulu.

Useke wangena ezikhundleni zokuba nguMongameli wesifunda kanye nesekela likasihlalo kazwelonke ngaphambilini, uveze eminye yemiklamo i-SAMSA ebambe iqhaza kuyo, okuhlanganisa kuyo ukusungulwa kwesiteshi sokunikela ngomnkantsha esikoleni sezobuDokoteka sase-UKZN, esihlele ukuba ne-developmental workshops anesihloko esithi: Business and Medicine: A Duality Workshop and The Process of Specialisation in South Africa, uphinde abe yilunga le-Comrades Marathon Medical Response Team, aphinde alekelele ekukhuliseni iskhwama somkhankaso i-Shavathon Cancer Campaign, aphinde alekelele ngosuku lokuhlolwa kwezempilo eMasihambisane Clinic e-Cato Manor, eThekwini.

NjengoMengameli kazwelonke, uhlela ukupakisha izikhwama akazibiza nge ‘rape comfort bags’ nokuyizikwama ezenzelwe izisulu zokudlwengulwa, lezi zikhwama zizobe zigcwele imikhiqizo yokuzigeza kanye ne-sanitary edingwa yizisulu zokuhlukunyezwa ngezocansi njengengxenye ye-Jess Ford Foundation; ukwandisa iziteshi zokunikela ngomnkatsha zaseNingizimu Afrika emaKhempasini asemaNyuvesi kanye nezinhlelo zokuhlola ezempilo ezingomahamba nendlwana kuzwelonke; ukusungula uhlelo oluyinsika eqinile lokunikela ngegazi ebambisene ne-South African National Blood Services; uzosungula uhlelo lwe-peer education tutor program eKhempasi; nezolekelela ekutheni kube khona imicimbi yokuxhumana njengokxhumana kwezifundiswa zize zifinyelele la zisebenzisana khona, bacobelelane ngocwaningo kanye nokuzithuthukisa emkhakheni.

UMahomed uthe uzizwa ethobekile kakhulu ngokuthi aqokelwe lesi sikhundla, usho lokhu ngesikhathi eqhubeka ebonga ithimba lekomidi lesigungu esiphezulu kwa-SAMSA 2022 kanjalo nomndeni wakhe ngokumeseka.‘Akuzona zonke izinsuku lapho sinikezwa khona ithuba eliyingqayizivele lokubhekana nezikhalazo ezingaphakathi endleleni yokusebenza emkhakheni wethu. Kimina, ubuMengameli bukazwelonke yithuba elingagcini nje ngokuthi ngikwazi ukusebenzela imiphakathi yethu, Kodwa futhi nokusebenzela ozakwethu abangethwese lomthwalo wokuhola. Ngethemba ukuthi ngalesi sikhundla, ngingakwazi ukusebenza ngendlela yobuholi babafundi futhi ngisize ukuklama izindlela lapho ozakwethu bengakwazi khona ukuthi benze okufanayo.'

UMama wakhe, uNkk Sultana Mahomed, onguThisha we-special needs kanye nobaba wakhe onguMmeli, uMnu Swaleh Mahomed, bobabili bavumile ukuthi isikhundla lesi sobuMengameli besimfanele.

USultana uqhubeke wathi: ‘uMaryam uhlezi ebeka phambili izidingo zabanye. Okokuqala, ukusebenzela ukuthuthukisa ezenhlalakahle zomphakathi wethu’, ngesikhathi uSwaleh ephawule wathi: ‘uMaryam unezimpawu zonke zomuntu othobekile, oqotho futhi ozinikele ekutheni uzokwenza ubulungiswa.’

Amagama: Hlengiwe Khwela

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .