03 November 2022 Volume :10 Issue :50

Umfundi Wakudala Ubhale Umbhalombono we-WHO Bulletin

Umfundi Wakudala Ubhale Umbhalombono we-WHO Bulletin
UDkt Kapil Narain.Click here for English version

Umfundi wakudala wase-UKZN, umholi wentsha ohlabane ngezindondo eziningi, oyinxusa le-One Young World, udokotela wezempilo nesishoshovu uDkt Kapil Narain uqokwe ukuthi ashicilele umbhalombono webhuku locwaningo i-World Health Organization (iWHO), i-The Bulletin. Leli bhuku locwaningo likleliswe labangelesikhombisa emabhukwini ocwaningo ayi-193 emkhakheni wezempilo yomphakathi nezemvelo kanti libalwa namabhuku ocwaningo angama-2.4% emhlabeni.

Lo mbhalombono othi Strategies for malaria vaccination during the COVID-19 pandemic in African countries, ugxile ezindleleni ohulumeni nabalingani babo abangasisebenzisa ukuqinisekisa ukusabalalisa umgomo kamalalevela ngesikhathi sokudlanga kobhubhane i- COVID-19 e-Afrika.

Kusukela ngonyaka wezi-2021, i-WHO ivume i-RTS,S/AS01 (RTS,S) umgomo kamalalevela wezingane lapho izinga lokutheleleka liphezulu khona. Ukusatshalaliswa kwayo kwenzeka kahle uma kunqotshwa izinselelo ngokwezindawo. Ubhubhane luqhakambise ukungalingani okugqamile ezwenikazi, lapho ukugwema umalaleveva nokuwelapha kubeyizinto zezempilo eziphazamisekile ngenkathi i-COVID-19 izinika amandla.

UNarain uthi ezempilo kuzodingeka zenze uhlelo lokwelapha umalaleveva ngokushesha ngokomthwalo wegciwane. Kudingeka kusondezwe izinhlangano zezempilo zendawo ukunqoba le mpi. Kudingeka kuvame ukuqikelela umalalevela.

‘Ekuqaleni ngathumela lo mbhalombono njengombono nje kodwa ibhodi lezifundiswa lawukhuphula lawenza umbhalombono. Kube yinto enhle engumbhalombono ebhukwini locwaningo ngoba lokhu kuvame ukwenzeka ngokucelwa kanti umbhalombono uvame ukubhalwa ngosolwazi nongoti emkhakheni,’ kusho yena.

Phakathi kwezinye izinto azizuzile, uNarain useke waba yilungu le-African Youth Front kanti wayenguSihlalo we-COVID-19 Technical Working Group kwi-Federation of African Medical Students' Association.

Ngonyaka wezi-2020, wamenyezelwa waba ngomunye we-Top 200 Young South Africans ye- Mail & Guardian futhi wabangomunye wabancane eMkhakheni WezeMpilo.

Ukuba yisishabasheki kwakhe akugcini ngokuhola imikhankaso ebhekana neTB, isandulelangculaza nezinkinga zezempilo kodwa futhi nangokweseka umzabalazo wokulingana ngokobulili nokwazisa ngezinselelo ezibhekene nabasebenzi bezempilo ababeseqhulwini ngesikhathi sobhubhane. 

Ungumeluleki webhodi eliluleka i-African Forum for Primary Health Care (i-AfroPHC), Iphini LikaSihlalo we-Active Citizens Movement noSihlalo we-Africa Healthcare Students Summit.

Amagama: wuMandisa Shozi

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .