21 July 2022 Volume :10 Issue :32

Isifundiswa SezesiNtu Sakhe Ubudlelwano NamaNyuvesi ase-Poland

Isifundiswa SezesiNtu Sakhe Ubudlelwano NamaNyuvesi ase-Poland
USolwazi Oliver Mtapuri.Click here for English version

Ukuhambisana nohlelo lwe-UKZN lokusebenzisana namanye amazwe, uSolwazi Oliver Mtapuri weSikole seZifundo Zezokwakha usanda kuvakashela amanyuvesi amabili ase-Poland.

Abanye akade bekulolu hambo yizifundiswa zase-Durban University of Technology, uDkt Erasmus Mnguni noDkt Andrea Giampiccoli.

Ukuvakashela e-University of Marie Currie ne-Kazimierz Weiki University bekuhlelwe nguSolwazi Anna Dluzewska, oxhumene nawo womabili la manyuvesi.

UMtapuri uthe: ‘USolwazi Dluzewska nethimba lakhe, nabezindaba, basamukela kahle. Saba nemihlangano ehambe kahle ebibuka amathuba okusebenzisana ezindaweni ezifana nemisebenzi yocwaningo okubanjiswene kuyona, ukuphatha ngokubambisana nokuhlangana kwabasebenzi nabafundi nokuhamba kwabafundi. Sibe nenhlanhla yokuhlangana nePhini likaShansela wase-University of Marie Currie, uSolwazi Radoslaw Dobrowolski, othembise ukweseka lezi zinhlelo.’

E-Kazimierz Wieki University kubhekwe amathuba okusebenzisana ayingxenye yohlelo i-Erasmus. UMholi we-International Relations, uNksz Aniela Bekier-Jasinska, uthe: ‘Ezinhlelweni zokushintshana yilapho khona la manyuvesi womathathu enamandla amakhulu okusebenzisana ngomuso. Abafundi bethu abaningi basezinhlelweni zokufundela amakhono omsebenzi e-Poland naphesheya ngaphansi kohlelo lokushintshisana ngabafundi.’

UMtapuri nethimba baphinde bahlangana nenxusa laseNingizimu Afrika e-Poland, uNksz Nomvula Mngomezulu okhulume ngokuthuthukisa ukuhwebelana phakathi kweNingizimu Afrika ne-Poland okufaka izimboni ezinjengezokuvakasha zaseNingizimu Afrika, amabhizinisi nezinye ukuqinisa amalungiselelo. Uziseka kakhulu izinhlelo ezikhona phakathi kwamanyuvesi.

IDini neNhloko yeSikole seZifundo Zokwakha neZentuthuko uSolwazi Ernest Khalema uncome imizamo eholwa nguMtapuri yokuqhuba uhlelo lweSikole nolweNyuvesi lokusebenzisana namazwe aphesheya namanyuvesi ase-Poland.

‘Kuningi okufanele sifundisane khona futhi sabelane ngakho namazwe asempumalanga ngokwakha izwe, njengoba sibe noshintsho sangena kwintando yeningi. Ukuze kuchume imiphakathi enobulungiswa ukuze kuhlomule imiphakathi entulayo, sidinga ukuxhumana nokushintshana okunjalo. Ngiyathokoza ukuthi sikwazile ukuhlangana siyiqoqo lamanyuvesi aseThekwini saba yinto eyodwa ezoba namagalelo abonakalayo eYurophu. Sesilindele izivumelwano zokusebenzisana ezaphakanyiswa nokuqhubeka ukubonisana kwezikhungo zemfundo,’ kusho yena.

Amagama: Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .