02 June 2022 Volume :10 Issue :25

Uzimisele Ukufukula Abanye Olale Isibili Emncintiswaneni i-Inspiring Impact Challenge

Uzimisele Ukufukula Abanye Olale Isibili Emncintiswaneni i-Inspiring Impact Challenge
UNksz Phakamile Mazibuko (okwesokudla) esemsebenzini enhlanganweni yakhe iPhakamile Mazibuko Foundation (PMF).Click here for English version

‘IPhakamile Mazibuko Foundation (PMF) ishayelwa nguNkulunkulu. Mina ngiyisisebenzi esiphila inhloso yaso, kanti eyami inhloso ukufukula abanye.’

Lawa ngamazwi omfundi weziqu zeMastazi kwezeMfundo e-UKZN obuye abe ngumsunguli wePMF, uNksz Phakamile Mazibuko olale isibili kwi-Inspiring Impact Challenge.

Le nhlangano engenzi nzuzo ihlose ukuthuthukisa izimpilo zabantu abasha ngezingxoxo ezinika ulwazi, ama-workshops nama-projekthi agxile ekuthuthukiseki ezemfundo nendlela yokuphila.

Njengowenza kahle kakhulu ezifundweni othweswe iziqu ze-Bachelor ne-Honours kwezeMfundo ngo-summa cum laude, uMazibuko uthe ugqugquzelwe ukuqala inhlangano yakhe yintshisekelo yezemfundo nokuthuthukisa izindawo ezisemakhaya. ‘Nginothando lokuxhumana nomphakathi, ikakhulukazi ukuthuthukisa izimpilo zabantu abasha ukuze bakwazi ukufinyelela lapho befisa khona, babe ngcono futhi benze kangcono.’

Inhlangano ivakashela izikole, isiza ngokweluleka ngezemfundo nokuseka, ukunikezela ngosizo lwengqondo, ukulekelela ngokukhethisa imikhakha yemisebenzi, ukusiza abafundi ngoxhaso lwemali, indawo yokuhlala nokulekelela ngezithina imfundo ephakeme.

UMazibuko, ozalelwe wakhulela Olundi, eNyakatho yeKwaZulu-Natali, ukholelwa ukuthi kumele kushintshe izinto ngokuthi kubekwe abesifazane phambili ezihlanganweni nasezikhundleni zamandla. Uthe ungenele le-Challenge ukukhombisa umsebenzi wenhlangano yakhe nokugqugquzela umphakathi wase-UKZN ukuba ube amanxusa oshintsho.

I-Inspiring Impact Challenge yase-UKZN umncintiswano waminyaka yonke okuhloswe ngawo ukuthola abantu abashintsha izinto abayingxenye yomphakathi waseNyuvesi ngokubanika ithuba lokuthi bakhombise izinhlangano zabo bancintisane ukuze bathole umklomelo. Lo mncintiswano wenza ukuthi abangenele baqinise amaxhama ezokuxhumana futhi bakhe ubudlelwano bathole nokubambisana nabantu bezinhlaka ezahlukene.

Ephawula ngokukhulu osekuzuzwe yinhlangano yakhe, uMazibuko uthe: ‘Inhlangano ithola ukwesekwa okukhulu emphakathini ikakhulukanzi ngaamabhizinisi ehlukene, izinhlangano kanye nemiphakathi. Sisebenzisa izindlela ezintsha ukuqongelela imali nokuthi sihlale sinemali, sesikwaze ukuthola uxhaso neminikelo. Lokhu kusivumela ukuthi sandise isibalo sabasebenzi, okusiza ekubhekaneni nodaba lokungasebenzi kwabantu abasha eNingizimu Afrika,’

UMazibuko uthe uyaziqhenya ngokulala isibili. ‘Ngizizwa ngihloniphekile ukuthola umklomelo ohlonipheke kangaka. Kube nomthelela ekukhuleni kwe-PMF, nakwintshisekelo yethu yokuqhubeka nokuba nomthelela ezimpilweni zabanye abantu. Sikwaze nokuxhumana nabanye abantu siyinhlangano, futhi sizibophezele ukuhlanganyela nokuxoxisana nezinye izinhlangano ukuqhamuka nezindlela ezintsha nezisombululo ezizoza nomehluko emiphakathini.

Amagama: ngu-Hlengiwe Khwela

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .