02 June 2022 Volume :10 Issue :25

Uthweswe Iziqu Onqobe Ubunzima

Uthweswe Iziqu Onqobe Ubunzima
UMnu Luyanga Khoza emcimbini wokwethweswa kwakhe iziqu osanda kuba se-UKZN kwikhempasi ese-Westville.Click here for English version

Ozalwe wakhulela edolobheni elisemakhaya KwaNongoma, eNyakatho yeKwaZulu-Natali, uMnu Luyanda Khoza ophila nokukhubazeka kwesingezansi udlule ebunzimeni ukuze athweswe iziqu e-UKZN.

Iphutha elenzeka esikhungweni sezempilo eseneminyaka eyisithupha lashiya uKhoza ekhubazeke kusuka okhalo kuya phansi, kodwa lokho akuzange kumthene amandla okuphila impilo “ejwayelekile”. Emva kokuphothula umatikuletsheni, uKhoza wafaka isicelo sokuqhuba izifundo zakhe e-UKZN ngosizo lomfundaze we-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

Waphatheka kabi ngesikhathi engaphumeleli kumatikuletsheni ngamaphuzu enele ukuze akwazi ukuthi angene emkhakheni owawungowokuqala kuleyo ayefisa ukuyenza enyuvesi, i-Pharmacy, kodwa uyabonga ukuthi wakwazi ukuthola amaphuzu enele ukuthi angene ohlelweni lokuzilungiselela ukuze akwazi ukungena emkhakheni awufisayo, olwaholela ekutheni akwazi ukwenza iziqu, i-Bachelor of Social Sciences (Extended Curriculum - BSS4), egxile ezifundweni ze-Psychology, Criminology ne-Forensics.

Uhlelo lokuzilungiselela ludalelwe abafundi abaqhamuka ezikoleni ezisasilele ngemuva. UKhoza uthe lo nyaka owengeziwe umsize kakhulu ukuthi akwazi ukusuka kwimuva eliyisikole esisemakhaya abhekane nempilo yaseNyuvesi nokuthi akwazi ukufunda ngezobuchwepheshe. Wenze isibonelo ngokuthi wayengakaze asebenzise ikhompyutha ngaphambi kokufika eNyuvesi.

Yize ebebhekene nobunzima, uKhoza uthe wayejabulela lonke ithuba futhi ezimisele ukusebenza kanzima njengozakwabo abangaphili nokukhubazeka. ‘Angikaze ngibe nomqondo wokuba umuntu odinga ukuphathwa ngendlela ehlukile kwabanye. Bekuyimi kuphela umfundi ophila nokukhubazeka esikoleni samabanga aphansi nesamabanga aphezulu. Kwakumele ngenze okwenziwa ngezinye izingane. Ngangiziphusha ukuze ngiphile njegawo wonke umuntu.’

Uthe akawatholi amagama angachaza ngawo ukuthi kunjani hhayi ukuthweswa iziqu nje kuphela, kodwa nokuthola ukwesekwa kwizethameli ebezichwaza futhi zikikiza ngesikhathi ethweswa iziqu.

Njengoba umfowabo omncane nodadewabo bebukela kuye, uKhoza uthe usizwe yizingqinamba ahlangabezane nazo empilweni ezimenze wathobeka. ‘Ngingaba muncu ngesimo sami kodwa lokho kungangibuyisela emuva. Angisoze ngavumela noma yini ime endleleni yokufeza amaphupho ami.’

Wengeze ngokuthi ubengalindele ukuthi ajabulele ukwenza i-Psychology ngendlela abekujabulela ngayo, kanti manje wenza iziqu ze-honours.

Amagama: ngu-Sejal Desai

Isithombe: ngu-Abhi Indrarajan


author : .
author email : .