26 May 2022 Volume :10 Issue :24

Ochwepheshe Bezempilo Base-UKZN Bakhuthazwa Ukujoyina I-Global Outreach Movement

Ochwepheshe Bezempilo Base-UKZN Bakhuthazwa Ukujoyina I-Global Outreach Movement
UDkt Sanjeev Arora (owesithupha kusuka kwesokudla) ephahlwe ngochwepheshe bezempilo eSikoleni se-Clinical Medicine ngesikhathi kunesithangami se-ECHO Outreach.Click here for English version

IDini ye-Clinical Medicine yase-UKZN uSolwazi Ncoza Dlova usenxuse ochwepheshe bezempilo base-Nelson R Mandela School of Medicine ukuba bajoyine i-ECHO Outreach movement - inhlangano ehlonishwayo emhlabeni wonke ebhekana nezinselelo emhlabeni jikelele.

UDlova unxuse kanjena kwisemina ebise-UKZN ebizwa nge-ECHO Outreach ebise-Medical School.

I-ECHO inezizinda ezevile kuma-90 e-Afrika uma kubalwa nese-UKZN ngokusebenzisana ne-World Health Organization (i-WHO).

Isikhulumi sosuku uDkt Sanjeev Arora, uMsunguli noMqondisi we-ECHO (kwa-Project Extension for Community Healthcare Outcome) uthe lenhlangano ibhekana nezinselelo emhlabeni wonke ngokuhlinzeka ngolwazi nendlela yokufundisa ukuze kuphumelele izindlela zekhethelo kwezempilo, kwezemfundo nakwezinye izinhlaka zasemiphakathini yasemakhaya nasemadolobheni.

‘I-ECHO eyasungulwa ngonyaka wama-2003 eminyakeni edlule isisebenze ezindaweni ezingama-70 ezigajwe yizifo eziyinkinga, nangokuzibandakanya kwayo ezindabeni ezijulile ngezizinda zokuqeqesha ezingama-520 emazweni angama-56.’

Ngokulandela indlela yomeluleki nolulekwayo, i-ECHO isebenzisa ubuchwepheshe ukuze ivale isikhala sokushoda kwezinsiza; ihlinzeka ngezindlela zokusebenza ezisezingeni eliphezulu ukunciphisa ukungenzi kahle; ifaka ukufunda kugxilwe entweni ukumelana nobunzima bese ihlola imiphumela.

Ukuhlomisa abasebenzi bezempilo, ukuqinisa ukufinyelela kubantu nokwenza ezempilo ezisebenza kahle emiphakathini yasemakhaya konke kungumsebenzi omkhulu wale nhlangano. I-ECHO ikholwa wukuthi ongoti bezempilo abacijiwe bangawenza kahle umsebenzi wokuxilonga, ukuhlola nokwelapha iziguli ngesikhathi, okunciphisa izindleko nokubambezeleka.

‘I-ECHO iyinhlangano eshintsha umhlaba,’ kusho u-Arora. ‘Ayikho imali eyanele ukusiza bonke abantu emhlabeni kodwa lukhona ulwazi. Nginxusa ochwepheshe abayizethameli ukuthi basijoyine kule nhlangano ukuze sishintshe umhlaba. Le nhlangano ingumfelandawonye wokufuna ukwenza kahle lapho khona uthando lokwenza umsebenzi lumqoka.’

UDlova uthe, ‘Kuningi esingakwenza siwongoti bezempilo ukuze sikwazi ukufinyelela ebantwini abaningi. Lobu budlelwano be-ECHO buyindawo efanele yokukwabelana ngamakhono, ukudlulisa ulwazi nokufunda kwabanye. Orejistra bethu bangahlomula kakhulu kulobu budlelwano. Siyakujabulela ukuthi i-ECHO ihlinzeke ngezinsiza nangokunye ukwenza konke lokhu - asiwasebenzise kahle siphinde sibone ukuthi singazandisa kanjani lezi zinsiza zamahhala ngoba kungumsebenzi wethu ukweseka nokuhlomisa odokotela nabasebenzi bezempilo bakithi - sizolenza ngcono kanjalo izinga lezempilo.’

IMenenja yezemisebenzi e-ECHO e-UKZN, uDkt Serela Ramklass, ibonge le nhlangano ngokumema i-UKZN kulesi sigcawu somhlaba. ‘Sibonga imvume ye-ECHO esivumela ukuthi sisebenzise u-Zoom mahhala okwazi ukusetshenziswa ngabantu abayi-1 000,’ kusho u-Ramklass. ‘Le mvume isinika ithuba lokusebenzisa izinsiza ze-ECHO, umtapo wolwazi, izinsiza, ukusekwa ngobuchwepheshe nokuqeqeshwa kwethimba lesizinda sethu,’ kusho u-Ramklass.

‘I-ECHO ihlinzeke ochwepheshe base-UKZN ngethuba elingcono lokuhlinzeka abantu ngezempilo kangcono nokuphucula izinga lempilo yabantu baKwaZulu-Natali ngokubambisana noMnyango wezeMpilo.’

Amagama: wu-Lihle Sosibo noMandisa Shozi

Isithombe: wu-Vangie Lewis


author : .
author email : .