26 May 2022 Volume :10 Issue :24

Imihlomulo Kwizitshudeni Ezizinikele

Imihlomulo Kwizitshudeni Ezizinikele
Umdidiyeli nomeluleki wase-UKZN uMnu Sanele Zuma (ngakwesobunxele) noNksz Tracy Sebastian onguMphathi wegatsha le-Van Schaik Bookstore eliseMgungundlovu.Click here for English version

Izitshudeni zase-UKZN ezizibophezele ekuqeqeshweni nasekuthuthukisweni kwezifundo zazo, emakhonweni okusebenza nangokwengqondo ukuqinisekisa ukuthi ziyaphumelela eNyuvesi nangaphandle zisemathubeni okuthola imiklomelo.

Lolu hlelo lokuklomelisa lwenziwe yi-College of Agriculture, Engineering and Science’s (CAES) Student Support Services (SSS) yase-UKZN ne-Centre for Academic Success in Science and Engineering (CASSE) ngokubambisana nesitolo sezincwadi i-Van Schaik.

Ukufeza isifiso sabo sokuhlomisa izitshudeni ngamakhono eziwadingayo ukuze ziphumelele kwisayensi nobunjiniyela, i-CAES, i-SSS ne-CASSE basebenzisa uhlelo i-Life Skills njengengxenye ebalulekile yezinhlelo ze-CASSE, zesayensi nobunjiniyela. Lokhu kuhlanganisa izigcawu zokucijwa kwezemfundo okunezindlela ezimqoka nokulungiselela ukuhlolwa nezinye izinhlelo zomqondo ezilekelela abafundi ngezindlela zokuphila ezinjengokubhekana nokhwantalala, ukwakha ukuzethemba nokufundisa ngesandulela-ngculazi nokuhlukumezeka ngokobulili. Kukhona izigcawu zokucijwa ezigxile ekuthuthukeni ngokwemisebenzi.

Izigcawu zokucijwa zamasonto onke ziphetha ngomcimbi wezitifiketi lapho khona abafundi abasuke bezihambe zonke izigcawu bethola izitifiketi ezifakazela ukuthi baqeqeshiwe, zibagqugquzele ukuthi benze uhlelo i-non-credit-bearing engenazo izivivinyo.

I-Van Schaik Bookstores ixhase lezi zigcawu zokucijwa ngezitifiketi nokuklomelisa izitshudeni eziphothule ukuqeqeshwa ngamabhokisi ezinto zokubhala.

I-SSS iwusizo olubalulekile kwizitshudeni zase-UKZN, izinikeza izinto ezinjengokululekwa ngokwengqondo, ukuhlolwa kobungozi kwezemfundo, ukuhlolwa ingqondo, ukulawulwa kwezinhlekelele, ukuphuculwa kwamakhono, ukubheka nokusekwa kwezemfundo nezinhlelo ze-telepsychology.

I-CASSE yenza abafundi abavela emakhaya ahlwempu, abafunda ezikoleni ezingenazo izinsiza ezifanele nengqalasizinda ukuze bakwazi ukungena eMfundweni ePhakeme ngokwezinhlelo ezihlinzeka ngezinsiza ukuze babe sezingeni elifana nelabafundi abafunda ezikoleni ezinezinsiza. Kulezi zinsiza kubalwa amagumbi okuxilonga izinto nothisha besayensi.

‘Ukuthuthukisa abafundi kubalulekile ekusabalaliseni uhlelo lokufunda namanye amakhono afundwe kulezi zigcawu zokufunda ezilekelela abafundi ezifundweni nangokwengqondo,’ kusho umdidiyeli, uMnu Sanele Zuma, ongumeluleki we-CAES SSS ne-CASSE kusuka ngowezi-2013.

‘Sihlose ukuhlomisa abafundi ngamakhono azobasiza impilo yabo yonke, angeke abenze ukuthi bagcine ngokuthweswa iziqu kuphela kodwa azobenza izikhamizi eziqotho. Kungenxa yalokhu sibe nohlelo olunje olulokhu lubuyekezwa ukubhekana nezinselelo zezwe ezinjengendluzula ngokobulili namazinga aphezulu okungasebenzi kwabantu,’ kusho uZuma.

Kuyaphoqa ukuthi amanyuvesi akhiqize izifundiswa ezingagcini ngokuba namakhono ezemfundo kuphela kodwa ziphelele,’ kusho yena.

UZuma ubalule ukubaluleka kokuba nezinkampani nezinhlangano ezeseka izinhlelo ezigqugquzela abafundi emfundweni yabo, zikhuthaze abafundi ukubathuthukisa nakuba bematasa futhi benomsebenzi omningi.

I-SSS ne-CASSE ibonge i-Van Schaik ne-CAES Public Relations Office ngokweseka kwabo umcimbi wezitifiketi nokuthuthukisa abafundi.

Amagama: wu-Christine Cuénod

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .