26 May 2022 Volume :10 Issue :24

Isifundiswa Sezomculo Sase-UKZN Sigixatshezwe Ngezinga Eliphezulu Yi-NRF

Isifundiswa Sezomculo Sase-UKZN Sigixatshezwe Ngezinga Eliphezulu Yi-NRF
USolwazi Christopher Ballantine ebekwa njengosezingeni eliphezulu i-National Research Foundation (NRF).Click here for English version

USolwazi woMculo oSathatha umhlalaphansi kodwa osaqhubeka nokusebenza eSikoleni seZobuciko e-UKZN nonguSolwazi onguMcwaningi u-Christopher Ballantine ubekwe ezingeni A yi-National Research Foundation (NRF), okungokokuqala ukuthi i-Foundation ibeke isifundiswa soMculo kuleli zinga eliphezulu.

Le ndawo inikwa abacwaningi abahlonishwa ngabalingani babo ngokuba yizifundiswa ezivelele emhlabeni emkhakheni wazo ngenxa yezinga eliphezulu nhlonze lwemiphumela yocwaningo lwazo olusha.

‘Umkhakha wobuciko ujwayele ukunganakwa futhi uthathwa njengomkhakha ongabalulekile kuneminye imkhakha emphakathini,’ kusho u-Ballantine. ‘Umsebenzi wami ubulokhu uphikisa lo mbono oyiphutha. Okuhle kakhulu ngalokhu kubekwa kwami kuleli zinga ngokuthatha ngale ndlela umsebenzi wami i-NRF, kusho ukuthi isivume ukuthi umculo ubalulekile emphakathini - nakuba kuyiwona ongubuciko obungabonakali - nasebucikweni jikelele. Kunesifundo lapha kubo bonke abaphathi nabaxhasi.’

Uhlonishwa ngenxa yomsebenzi wobuvulandlela nongoti womculo, nangemibhalo yakhe encike yefilosofi eshicilelwe nakwamanye amazwe, ohlola izincazelo nemiphumela yomculo emphakathini namandla awubumbayo. Okugqamile wukuthi ubhale umculo weminyaka eyi-100 edlule, ifilosofi nesayensi yokuhlalisana kwabantu yomculo nomculo waseNingizimu Afrika.

Wafunda emanyuvesi i-Cambridge, i-Cape Town ne-Witwatersrand, ungumbhali wezincwadi eziningi okubalwa kuzona i-Music and its Social Meanings; i-Marabi Nights: Jazz, i- “Race” and Society in Early Apartheid South Africa eyaklonyeliswa ngendondowaphinde wahlanganyela ekubhaleni i-Living TogetherLiving Apart? Towards Social Cohesion in a Future South Africa.

Ezincwadini ezintsha kukhona ezinezahluko kwi-South and Imagination (Oxford) ne-The Routledge Companion to Jazz Studies.

Umsebenzi wakhe wokucwaninga, njengomsebenzi wakhe wezemfundo, wakhelwe esisekelweni sokufuna ukwazi iqhaza lomculo ekwenzeni umphakathi waseNingizimu Afrika nakwezinye izindawo ube ngcono, ubenobuntu nokulingana. Lo msebenzi ukapakele emikhakheni ehlukene njengesayensi yomculo, incazelo yomculo nefilosofi yomculo. Umphumela walokhu kube wuxhaxha lwamaphepha ocwaningo ngomculo womdabu wase-Afrika nezinhlobo zomculo wakudala we-20th ne-21st Century, umculo we-opera, i-pop nomlando we-jazz eNingizimu Afrika.

Lo solwazi ongumpetha we-University Book Prize ngowama-2014, ujwayele ukubekwa kubacwaningi abangama-30 abahlonishwayo enyuvesi kanti uvame ukukleliswa njengomcwaningi ovelele eKolishi leSintu.

‘Ikakhulu ngenxa yokuzinikela kwami emphakathini wethu omusha wentando yabantu - umphakathi olinyazwe wubukoloni, ubandlululo nokungalingani okudlangile - indikimba ebalulekile eyodwa ocwaningweni lwami wukuchaza ngendlela enokuqonda izindlela umculo okungenzeka ukuthi umculo usebenza ngazo kulezi zinto, ebuhleni nasebubini. Nokho okubalulekile wukuthi lezi zinto azigcini ngobandlululo eNingizimu Afrika,’ kusho u-Ballantine.

Waqaphela ukuthi, ‘emhlabeni wonke, imikhakha yobundlovukayiphikiswa bobuzwe, ipolitiki yokuziqhayisa ngobuzwe, ukucwasa abokufika nengqondo yobundlovukayiphikiswa kona umhlaba wethu, ngakho-ke umsebenzi wami omusha oshicilelwe ukhombise iqhaza elinamandla elingabanjwa wumculo ukulwa nokucwasana ngobuzwe nezindlela ezithunaza abanye ekwenzeni imingcele.

Amagama: wu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyeliwe


author : .
author email : .