14 April 2022 Volume :10 Issue :11

Isazi seZenhlalo yoMphakathi e-UKZN Sihlonishwe Okokuqala yi-NRF

Isazi seZenhlalo yoMphakathi e-UKZN Sihlonishwe Okokuqala yi-NRF
USolwazi Mariam Seedat-Khan weSikole seZenhlalo yoMphakathi.Click here for English version

USolwazi Mariam Seedat-Khan, oyisazi sezeNhlalo yoMphakathi, i-Clinical Sociologist, eSikoleni seZenhlalo yoMphakathi, uhlonishwe okokuqala yi-National Research Foundation (NRF).

U-Seedat-Khan uthole i-C2 rating okungukumbeka ezingeni lokuba umncwaningi osethuthukile onomqulu wesayensi oqhubekayo emkhakheni we-Clinical and Applied Sociology.

Enconywa futhi egunyaziwe njengomholi kulo mkhakha ngabanye anabo emhlabeni, u-Seedat-Khan unekhono elehlukile lokubona izinkinga zomphakathi bese eqhamuka nezindlela zesayensi zokubhekana nalezi zinkinga.

Useqhamuke nohlelo lomfundaze wezesayensi, nokumenza abe ngumholi emkhakheni we-Clinical and Applied Sociology.

U-Seedat-Khan kuyimanje uhlela ngokuhlanganyela incwadi noSolwazi Johanna Zulueta we-Toyo University, e-Japan enesihloko esithi: Women and COVID-19: A Clinical and Applied Sociological Focus on Family, Work and Community.

U-Seedat-Khan uyilungu lebhodi le-Association for Applied and Clinical Sociology (AACS) futhi unesitifiketi nelayisensi yokuba yi-Clinical Sociologist. Uphinde abe yilungu lohlelo i-UKZN-Imbokodo, inhlangano i-The Women in Leadership, ne-International Sociological Association ISA- RC46.

Uphinde abe ngumgqugquzeli weqembu elisebenzayo emkhakheni we-Clinical Sociology kwi-SA Sociological Association-SASA futhi uyilungu le-Asia Pacific Sociological Association-APSA, i-Canadian Sociological Association-CSA, kanye nesikole somhlaba kwezeSayensi, Ubunjiniyela nezobuChwepheshe, i-World Academy of Science, Engineering and Technology.

Unconywe nasemazweni aphesheya ngokusungula uhlelo lwe-inthanethi olunamalungu ayizi-12 000 ngohlelo lwakhe lokungenelela kulo mkhakha, i-Simply Managing Academic Related Tasks-SMART, olusungulelwe ukwelapha izifo ezihlobene nokufunda ezibonakale ziqinisa ngesikhathi se-COVID-19.

Usungule uhlelo lweziqu i-Postgraduate Applied and Clinical Sociology Honours okuyimanje ikhona okokuqala e-UKZN.

Izeluleko zakhe kwezinye izifundiwa ezisafika kule ndima zithi: ‘Ukuba nomgqigqo, ukuphokophela phambili nokuzimisela kozibeleke ukukuzuza.’

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .