14 April 2022 Volume :10 Issue :11

Isifundiswa sase-UKZN Sethule Inkulumo e-Canada

Isifundiswa sase-UKZN Sethule Inkulumo e-Canada
UDkt Diane van Staden wethule inkulumo eqavile emhlanganweni we-Canadian Council of the Blind.Click here for English version

Ofundisa ophikweni lwamehlo njenge-Senior Lecturer obuye ahole izifundiswa ophikweni lokuFundisa nokuFunda e-UKZN uDkt Diane van Staden wenze izethulo emhlanganweni womkhandlu wabangaboni e-Canada, i-Canadian Council of the Blind (CCB) lapho enxuse khona ukuthi kuthuthukiswe ukutholakala kwezinsiza zokunakekela ababhekene nenkinga yokungaboni.

Abe-CCB basebenza ukuthuthukisa izimpilo zabantu abangaboni, abanenkinga yokubona ehambisana nokungezwa noma abangaboni kahle, bebheka kakhulu ukunakekelwa kwamehlo, ukwesekwa ngezobuchwepheshe, ezempilo nokuzivocavoca, ezemfundo, ukumeleleka kanye nokutholakala kwezinsiza

Ukungaboni kungenye yezinkinga ezinkulu ezibhekene nezempilo, emazweni asethuthukile nalawo angakathuthuki. Yize umhlaba uqaphela kakhulu amazwe ampofu emizameni yokwenza ngcono izindlela zokutholakala kwezinsiza zokunakekelwa kwamehlo kodwa iqiniso wukuthi ukungalingani kwezempilo uma kunakekelwa amehlo kukhona ngisho emazweni anothile.

U-van Staden uphonse esivivaneni ukuze kuthuthukiswe umgomo wezempilo othinta amehlo nokuqeqesha kulolu phiko lwamehlo emhlabeni, ebambe izikhundla ezehlukene zokuhola kwezemfundo nasemkhakheni wezempilo ophikweni lwamehlo eminyakeni eyi-15 eyedlule.

‘NjengoNgcweti osemazingeni aphakathi emsebenzini engiwenzayo ophuma eNingizimu Afrika, ukumenywa ukuthi ngethule inkulumo enhlanganweni ezweni elisesigabeni sokuqala somhlaba (1st world country) kube yinto enkulu! Ngicabanga ukuthi lesi simemo sibe ubufakazi bomsebenzi esengiwenzile namagalelo esengibe nawo kuleminyaka eyi-10 kuya kweyi-15 eyedlule ekumeleni ezempilo zamehlo emhlabeni.’ kusho u-van Staden.

Uyachuma njengomcwaningi okhuthele emkhakheni wakhe futhi osebhale imiqingo ehlukene enxenxa ukuthi kuthuthukiswe ezempilo zamehlo emhlabeni. Njengamanje ungumlekeleli kaSolwazi ovakashile, i-Assistant Professor eNyuvesi yaseBritish Columbia Okanagan e-Canada, ebambisene nophiko olucwaninga ngokulingana kwezempilo, i-Faculty on Health Equity-Realted Research Projects.

Amagama: ngu-Mandisa Shoz

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .