31 March 2022 Volume :10 Issue :9

I-COVID-19 Nezibhelu ZangoNtulikazi Kube Wumthwalo Ophindiwe Kubalimi Abancane

I-COVID-19 Nezibhelu ZangoNtulikazi Kube Wumthwalo Ophindiwe Kubalimi Abancane
Abalimi baseNhlazuka ngase-Richmond baqeqeshelwe ukutshala ujinja nogalikhi.Click here for English version

Abacwaningi base-UKZN besebenza nabalimi abancane KwaZulu-Natali ukusiza ukwenza ngcono isimo emuva kokubhekana nemiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu babonile ukuthi umphumela wezibhelu eNingizimu Africa ngoNtulikazi ngonyaka odlule usezwakala kwezinye izindawo ezisemakhaya.

I-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems (i-CTAFS) yaseNyuvesi ilekelela abalimi ngeMngeni Resilience Project (i-URP), ehlose ukwenza abalimi bakwazi ukuthola ulwazi ngokuguquka kwesimo sezulu nezinye izinto ezihambisana nakho, ukusebenzisa ezolimo ezikwazi ukumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu ukwandisa isivuno, nezitshalo ezinhlobonhlobo ezikhiqizwayo, nokwenza izindlela ezingcono zokufinyelela ezimakethe.

Abalimi bathole ukwesekwa ngokukhulisa izithombo ezinjengobhontshisi, amadumbe, umbila, upelepele nobhatata kanti ngesikhathi salolu hlelo abacwaningi baqikelele ukuthi umphumela wezibhelu usabonakala.

Ngesikhathi sezibhelu ngoNtulikazi wangonyaka odlule indlela yokuhlinzekwa kokudla yaphazamiseka kakhulu ngenxa yokutapa okwakudlangile nomonakalo emalolini adilivayo, izindawo zokudayisa, izindawo zokugcina izimpahla ezimbonini, izindawo zokusabalalisa ukudla nezimakethe zokudla. Abalimi abancane zabathikameza kakhulu lezi zibhelu zandisa usizi lwabo, njengoba isimo sabo sasesiqala ukuba ngcono emuva kwezinkinga zomnotho ezazidalwe wubhubhane i-COVID-19. Kwaba yinto enzima ukuthi abalimi abancane KwaZulu-Natali bakwazi ukuthi bathole izimpahla zokusebenza.

Abalimi abaxhumene ne-URP bathi basahlangabezana nezinkinga ukuthola izimpahla zokusebenza ngenxa yomonakala nokucekelwa phansi kwezindawo zokudayisa ezisemakhaya nezinto ezingezinhle eziphoqa ukuthi bahambe amabanga amade.

Abacwaningi base-UKZN bathi imali yabalimi iyancipha nakuba izindleko zabo zanda ngakolunye uhlangothi ngenxa yamabanga amade okumele bawahambe ukuze bafinyelele ezimakethe. Ukuncipha kwamakhasimende kungenxa yokulahleka kwemisebenzi ngenxa yokutapa.

Umlimi waseNhlazuka, uNks Thandi Dlamini uthe, 'Ngemuva kokutapa okwenzeka ngesikhathi semigomo yomvalelandlini we-COVID-19, kwakufanele ngihambe amabanga amade uma ngiyothenga izinto engizidingayo kanti namanje zisekhona izinkinga zokutholakala kwezinto… manje umphakathi usuthenga kancane kithina ngenxa yezindleko ezinkulu zokuhamba.'

Nokho abalimi bahlinzekwa yi-UKZN ne-URP ngezindawo zokugcina imbewu nokusebenzisa izindlela zokulima ngokwemvelo lapho kwenzeka khona.

Abacwaningi bathi ukutapa e-Edendale Mall kwalimaza inzuzo yabalimi baseVulindlela. Ngaphambi kwezibhelu abalimi babekwazi ukudayisa isivuno sabo eceleni komgwaqo noma eduze nenxanxathela yezitolo benza inzuzo engaphezu kwabayenza uma bedayisa emiphakathini yangasemakhaya. Nokho ngemuva kokuqeqeshwa yi-UKZN ne-URP, abalimi bakwazi ukubona nokudayisa ezimakethe ezincane ezinjengaseduze ne-Edendale Hospital.

Izinkinga eziqhamuke ngenxa yodlame nobhubhane i-COVID-19 ziveze isidingo sokwandisa izinhlelo zokudla, ngezindlela zokuhlinzeka ezikhombise ukubekezela ngezikhathi ezibucayi. Abalimi bathi usizo abalinikwe yi-UKZN ne-URP lwezeluleko, ukuqeqesha nokwandisa amathuba ezindawo zokudayisa, ‘lubakhuthazile’.

Izindlela ezintsha zokubhekana nezinkinga zifaka ukukhuliswa kwezitshalo ezidingeka kakhulu futhi ezingasatshalaliswa ngokwanele ezifana nogaligi nejinja. Ukuqeqeshwa kunike abalimi ithemba nomhlahlandlela ngemisebenzi ye-URP eyandise amandla abo ukukwazi ukumelana nokuguquka kwesimo sezulu, kwenze bazethemba ukufuna izimakethe zokudayisa nokufinyelela osizweni lukahulumeni.

Ngohlelo lwayo i-Learning Exchange, i-URP inike abalimi ithuba lokusebenzisana nabalingani embonini nokucobelelana ngolwazi.

Amagama: Nomfundo Shelembe

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .