31 March 2022 Volume :10 Issue :9

Usuke Ekubeni Yithwasa Wangumnikazi Wesitolo Sezimpahla Zokwakha!

Usuke Ekubeni Yithwasa Wangumnikazi Wesitolo Sezimpahla Zokwakha!
Odade uNoxolo (kwesokudla) noNonzuzo Jila. Click here for English version

Ithwasa e-Centre for Transformative Agricultural and Food Systems (eCTAFS) yase-UKZN, uNks Noxolo Jila waKwaSwayimane e-Wartburg lisebenzise amakhono alo nolwazi lwebhizinisi elilithole ngokusebenzisana neNyuvesi ne-Umgeni Resilience Project (i-URP) ukwakha isitolo sempahla yokwakha edolobheni langakubo.

I-URP wukubambisana kwe-South National Biodiversity Institute (i-SANBI), uMgungundlovu District Municipality (uMDM) ne-CTAFS okuhlose ukuqinisa abalimi abasebancane nentsha ngaphansi kwemizamo yokubhekana nokuguquguquka kwesimo sezulu. Emaqhingeni okwenza lokhu kukhona izindlela zezolimo ezizokwazi ukumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu nokuhlomisa intsha enamabhizinisi wezolimo KwaSwayimane, eNhlazuka naseVulindlela.

UNoxolo nodadewabo uNks Nonzuzo Jila baqaphele ukuthi iningi lamabhizinisi asedolobheni laKwaSwayimane abedayisa utshwala, abakholwa wukuthi bekuthuntubeza inqubekela-phambili nempumelelo yomphakathi. Ngonyaka wezi-2019 bobabili banquma ukuvula isitolo sempahla yokwakha. Nakuba bazi ngokushunyayelwa kwevangeli lokulingana ngokobulili eNingizimu Afrika, izintokazi zakwaJila bezazi kahle ukuthi abantu besimame abamelwe kahle embonini yezitolo zempahla yokwakha, kodwa lokho akuzange kubathene amandla.

Ekuvuleni isitolo, inhloso yabo bekungukusiza ukunciphisa isikhathi nezinto ezisetshenziswa wumphakathi uma uhamba uyothenga izimpahla zokwakha nezokulima. Isitolo sempahla yokwakha sakwaJila sidayisa izingodo, izigxobo, usimende, upende nothayela. Kukhona nemikhiqizo yezolimo enjengemithi yokubulala ukhula, umanyolo nokudla kwezilwane.

Izintokazi zakwaJila zakhuthazwa wumkhulu wazo owayenesitolo, esagcina siphethwe nguyise. UNoxolo waqeda iMastazi yeSayensi kwezoLimo e-UKZN, uNonzuzo une-Diploma ekuPhatheni usaqhubeka nezifundo zakhe zesibili zezoMthetho e-UNISA.

Izintokazi zakwaJila zabhekana nobunzima bezimali okwenza zitshintshe ukucabanga. Zathola ukuxhaswa ngezimali sekuhlangene nemali ezaziyongile zakwazi ukuqala isitolo zicetshiswa nguyise ngamakhono ehlukene, nemibono, ukukhuthazana nokusebenzisana.

Ukuqeqeshwa kukaNoxolo e-URP kubandakanya ukubona nokuthola intsha emphakathini ezindaweni ezinjenga naKwaSwayimane edinga ukwesekwa emabhizinisini ezolimo noma emisebenzini yamabhizinisi ezolimo. I-URP ihlinzeka ngokuqeqesha, izigcawu zokucobelelana ngolwazi, ukucathulisa, abeluleki, ukukhipha, nokuvakashela izivande nezinkampani ngamathuba okufinyelela ezimakethe ukusimamisa amabhizinisi ezolimo.

Iqhaza lokusebenzisana nokushesha ukujwayela izimo elifundwe uNoxolo e-URP lisize kakhulu ebhizinisini lakhe. Uthe ukusebenza nabalimi abasebancane bekudinga uwazi umsebenzi futhi ube nomqondo osheshayo.

Nakuba beke banyamanambana kumadoda anezitolo ezidayisa izimpahla zokwakha nezinkolelo emphakathini ezithi ibhizinisi labantu besifazane lizowa, kodwa uNoxolo noNonzuzo baqhubekile baphokophela bahlala benethemba. Umbono uthi, “Ukwakha isizwe ngezimpahla ezisezingeni, ezingabizi, ukuhlinzeka okudingwa yisizwe, nokukholelwa ekutheni singenza kangcono uma sihlangene.

Odade basebenzela ekhaya ukonga ezindlekweni zokuqasha indawo nezokuthutha kanti banenhlanhla ngoba akekho omunye umuntu abaqhudelana naye endaweni.

Isitolo sivulwa ngehora le-7h30 ekuseni, sivalwe ngehora le-5 ntambama nsuku zonke, bayadiliva futhi.

Bafisa ukuvula ezinye izitolo zempahla yokwakha ezimbili ekuhambeni kwesikhathi ukuze bandisele intsha engasebenzi yasezindaweni zasemakhaya amathuba omsebenzi.

Amagama: Nomfundo Shelembe

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .