18 March 2022 Volume :10 Issue :7

Isifundiswa seSayensi Yezenhlalo Yomphakathi e-UKZN Sihlomule Nge-Oxford Fellowship

Isifundiswa seSayensi Yezenhlalo Yomphakathi e-UKZN Sihlomule Nge-Oxford Fellowship
USolwazi Kalpana Hiralal ese-University of Oxford.Click here for English version

USolwazi Kalpana Hiralal woMnyango weZifundo ngeZomlando e-UKZN uhlomule nge-AfOx Senior Fellowship yeNyuvesi yase-Oxford ekwelaseNgilandi.

U-Hiralal use-Oxford uthatha le-Fellowship uzoze abuye eThekwini ngoNtulikazi.

i-AfOx Visiting Fellows Programme yakhiwe ukuze ithuthukise ukuhambelana kalula, ukuxhumana kanye nobudlelwano phakathi kweZazi ezwenikazi i-Afrika. Njengelinye lelunga kwi-AfOx, u-Hiralal uzobe ehlangene ne-African Studies Centre, i-Oxford Department of International Development (ODID), kanye ne-Wolfson College.

Uzoba nemvume yonkungena emaKolishi ahlukahlukene, nakumtapo wolwazi obizwa nge-Bodleian Library (omunye wemitapo yolwazi emidala kakhulu eNgilandi) kanye ne-Weston Library enezinsiza ezinolwazi olubalulekile womzabalazo wokulwa nobandlululo. UCwaningo luka-Hiralal njengoba ese-Oxford luzogxila emzabalazweni wokulwela ukulingana kobulili njengenye yezindlela ehanjwa yiNingizimu Afrika ukufinyelela kwinkululeko; Uzokwethula iziphumo/okutholakele ocwaningweni lakhe kumasemina, imihlangano yokucobelelana ngolwazi kanye nezingqungquthela.

U-Hiralal uthi ukuhlala kwakhe e-Oxford kuze kube manje kumnandi futhi kuyisimanga Kuyiphupho elifezekile! ‘Kuyindawo enhle kakhulu ukuthi iZazi nezifundiswa zihlanganyele; futhi ucwaningo olusezingeni eliphezulu lwenziwa la. I-Oxford icebile kakhulu kweZomlando, kuvele kube ngathi uhamba kuwo impela umlando. Izakhiwo zamabhilidi zihlaba umxhwele, ikakhulukazi i-Bodleian Library, i-Christ Church kanye ne-Keble, i-Magdalen kanye ne-Trinity Colleges,’ kuphawula u-Hiralal. ‘Idolobha lihle kakhulu, linezigcinamlando/ amamuziyemu okubalwa kuwo i-Ashmolean Museum of Art and Archaeology, amatiyetha, izindawo zokudlela, izindawo ezidayisa itiye, amamakethe, i-Botanic Gardens, imifula kanye nama-canal.’

Seloku efikile, usehlangane nezazi eziningi, izifundiswa kanye nabafundi abaqhuba iziqu zabo.

Ongumcwaningi osezingeni kwa-NRF, u-Hiralal unezindawo ezibalulekile zentshisekelo ezimbili – ubulili kanye nabafuduki baseNingizimu ezwenikazi i-Asia (South Asian Diaspora) kanjalo nobulili ekumelaneni nezimo eNingizimu Afrika – ezinomthelela omkhulu kwezokuhwebelana ngaphakathi kanye nangaphandle nosekuholele ekwakheni amaprojekthi okusebenza ngokubambisana namanye amaphrojekthi angaphandle kanye namaNyuvesi.

Ama-Fellowship akhe adlule afaka phakathi i-Nordic Africa Institute (NAI) uMcwaningi oyisivakashi (e-Sweden ngowezi-2007); i-School of Oriental and African Studies (SOAS) e-United Kingdom ngowezi-2015, i-Erasmus Mundus Inspire Scholarship e-University of Valladolid ese-Spain ngonyaka wezi-2017.

Ngesikhathi ese-Oxford, u-Hiralal – ngokubambisana ne-India-Oxford Initiative (IndOx) kanye ne-ODID – uzokwethula incwadi ayibhalile esihloko sayo sithi: Sisters in the Struggle (UNISA Press, 2021), incwadi enama-volume amathathu, ehlanganisa iminyaka cishe eyi-100 kanye namadokhumenti ezimpilo zabesifazane abangama-61 abangabokuzalwa ezweni laseNdiya kanye neqhaza abalibambile ukuletheni inkululeko emzabalazweni waseNingizimu Africa.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .