03 February 2022 Volume :10 Issue :1

Isifundiswa Sezemfundo Sihlonishwe Yi-NRF Ngokubekwa Ezingeni Le-B1

Isifundiswa Sezemfundo Sihlonishwe Yi-NRF Ngokubekwa Ezingeni Le-B1
USolwazi Deevia Bhana.Click here for English version

USolwazi Deevia Bhana weSikole SezeMfundo uhlonishwe yiNational Research Foundation (i-NRF) ngokumbeka ezingeni le-B1.

Leli zinga kuhlonishwa ngalo izifundiswa esezizakhele igama emhlabeni jikelele ngezinga lomsebenzi eziwenzayo nomphumela wocwaningo lwazo.

Inhloko neDini yeSikole sezeMfundo uSolwazi Thabo Msibi ithe le mpumelelo ka-Bhana ibalulekile emlandweni walesi sikole. ‘Akwandele bani ukubekwa kuleli zinga yiNRF. Akujwayelekile ukuthi kube nosolwazi kwezemfundo omsebezi wakhe uthathwa ngozakwabo bakhenjengohlonishwayo emhlabeni, uphinde uthathwe ngabanye emhlabeni jikelele njengophawu lobuholi. Siziqhenya kakhulu ngoSolwazi Bhana ngale mpumelelo yakhe,’ kusho yena.

‘Ukuzinikela kukaSolwazi Bhana ekwenzeni umsebenzi osezingeni eliphezulu kuyaziwa kulesi Sikole. Umsebenzi wakhe uyisibonelo sezinga lomsebenzi eliphezulu esilindele ukulibona kuwo wonke umuntu eSikoleni futhi sinethemba lokuthi wonke umuntu uzogqugquzeleka alandele ezinyathelweni zakhe. Halala Solwazi Bhana, uyasigqugquzela sonke.’

U-Bhana uyi-South African Research Chair in Gender and Childhood Sexuality eMnyangweni weSayensi nokuSungulwa kweZinto Ezintsha. Ugxila kakhulu kwezobulili nobudoda entsheni, ukwakheka kwemibono ngobulili nendluzula. Ucwaningo lwakhe ngezinto eziphathelene nezocansi nemindeni yabantu abasha luhlanganisa imikhakha ehlukene ukubumba izinto eziphathekayo, izimpawu nezithiyo uma kukhulunywa ngalezi zinto.

Ucwaningo luka-Bhana lubheka izinto ezibucayi, luzebenzisa uhlaka lwesayensi yenhlalo ebanzi, futhi uvivinya osolwazi emhlabeni jikelele ngomsebenzi wakhe onobufakazi obunqala, ukuhlaziya kwakhe uhlaka lwemfundo, ukuthuthukisa, nesithunzi sakhe eNingizimu Afrika.

Ungumbhali wamaphepha ocwaningo ayi-145, washicilela amaphepha esayensi evile e-145 nezahluko zezincwadi zocwaningo ezihlonishwayo nombhali wezincwadi ezili-11.

Kwezinye zezincwadi zakhe singabala ethi Girls and the Negotiation of Porn in South Africa: Power, Play and Sexuality (In press, Routledge); Love, Sex and Teenage Sexual Cultures in South Africa (2018, Routledge); Gender and Childhood Sexuality in the Primary School (2016, Springer); Childhood Sexuality and AIDS Education: The Price of Innocence (2016, Routledge) nethi Under Pressure (2014, MaThoko’s Books). Ezincwadini ezintsha abe yingxenye yazo singabala esihloko sithi Sex and Sexualities, Sexual Health and Justice: Perspectives from Southern Africa (In press, Routledge) nethi Gender, Sexuality and Violence in South African Educational Spaces (2021, Palgrave Macmillan).

U-Bhana ungumhleli omkhulu wencwadi iChildren & Society (WILEY) kanti uphinde abe ngumsizi womhleli we-Heal Education Journal (SAGE). Uyilungu lamabhodi abahleli ayi-11 kanti ungomunye wosihlalo be-International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies (i-RINGS). I-RINGS ‘ixhumanisa izikhungo zocwaningo zase-Afrika, e-Australia, eYurophu naseNorth naseCentral America kanti inhloso yayo ngukwenza kube yimpumelelo ukubambisana nokusebenzisana nokuxhumana ezifundweni zobulili emhlabeni jikelele’.

Njengosihlalo wezocwaningo, u-Bhana ucathulisa izitshudeni eziningi futhi unesandla ekuhlelweni kocwaningo lwababhali abasebasha emkhakheni wezobulili, ubulili bocansi ebantwaneni nasesikoleni..

Ukubekwa kwakhe yiNRF ezingeni le-B1 wubufakazi beqophelo eliphezulu lomsebenzi wakhe namagalelo ocwaningo lwakhe futhi kuyinkomba yezinga lobuholi anabo kule ndima emhlabeni jikelele.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .