03 February 2022 Volume :10 Issue :1

Ucwaningo Luveze Ukwanda Kokuncika Emaphilisini Kuveza Umkhuba “Okhathazayo” Ngamagciwane - Kusho Ucwaningo

Ucwaningo Luveze Ukwanda Kokuncika Emaphilisini Kuveza Umkhuba “Okhathazayo” Ngamagciwane - Kusho Ucwaningo
USolwazi Sabiha Essack noMnuz Daniel Berman, ababhali bocwaningo.Click here for English version

Ucwaningo olwenziwe ngomunye wezifundiswa zase-UKZN seluveze umkhuba ‘okhathazayo’ eNingizimu Afrika lapho eminyakeni emihlanu sibona khona kwenyuka ukuthembela kwabantu emaphilisini okugwema izifo, phecelezi ama-antibiotic, njengoba amagciwane eya ngokuya engathithibaliswa – okuyiwona aba yigxathu lokuqala nelesibili ekulweni nokugula okudalwa ngamagciwane.

Leli phepha locwaningo libhalwe nguSolwazi Sabuha Essack, i-South African Chair in Antibiotic Resistance e-UKZN, ngokubambisana noMnuz Daniel Berman, umqondisi weGlobal Health and Longitude Prize eNesta Challenges.

Leli phepha, elisihloko sithi Global Access to Existing and Future Antimicrobials and Diagnostics: Antimicrobial Subscription and Pooled Procurement, lishicilelwe kwi-journal, i-The Lancethttps://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00463-0/fulltext.

Ngokubuka umkhuba wokuba nenkani kwamagciwane nokuthengwa kwamaphilisi anamandla, asetshenziswa uma sekuhluleke konke, eNingizimu Afrika eminyakeni emihlanu, ucwaningo luthole ukuthi ukungezwa mshini kweKlebsiela pneumoniae uma yelashwa nge-meropenem nange-tigecycline kwenyuke ngo-215% nango 332% ngokulandelana phakathi kowezi-2015 nowezi-2019.

Ngaphezulu kwalokho, ukwenyuka kwezinga lokuthengwa kwe-carbapenems ne-linezolid kukhomba ukwenyuka kokwethembela kule mithi ngenxa yokungezwa mshini kwamagciwane uma elashwa ngama-antibiotic ajwayelekile. Kuthengwe i-meropenem engu-411.91kg ngowezi-2020 uma kuqhathaniswa no-55.09kg ngowezi-2015, okukhomba ukwenyuka ngo-647% eminyakeni emihlanu nje vo. Lokhu kukhomba ukwenyuka kokuthembela kodokotela kuma-antibiotic anzima ngenxa kokungezwa mshini kwamagciwane uma elashwa ngama-antitiotic ehlukahlukene.

Lolu cwaningo luveze ukubaluleka kokuthi kutholakale ama-antibiotic amasha njengoba lawa ajwayelekile eya ngokwehlelwa amandla okusebenza, ikakhulu uma kwelashwa amagciwane i-gram-negative adala izifo.

U-Essack uthe: ‘Ukubhekwa kwezibalo zokwengezwa imishanguzo nokuthengwa kwama-antibiotic kuveza ngokusobala isivinini soshintsho lapho amagciwane engasayizwa imishanguzo esigadla ngayo kuqala ekulweni nezifo namagciwane – ama-antibiotic abizwa ngama-‘access’ and ‘watch’. Ukwenyuka kwezibalo zokuthengwa kwama-antibiotic asetshenziswa uma sekuhluleke konke kuyinkomba yokuthi lawa esinawo ajwayelekile aya ngokwehluleka ukwelapha ngendlela izifo zamagciwane. Lokhu akwenzeki eNingizimu Afrika kuphela – umkhuba owenzeka emhlabeni wonke odinga kuqhanyukwe nezindlela ezintsha zokuqinisekisa ukuthi kutholwa ama-antimicrobial asebenzayo, nezindlela ezintsha zokuhlonza ukuze asetshenziswe ngendlela efanele futhi eqashiwe.’

Lolu cwaningo luphakamise ukuthi kutholakale indlela entsha yokwakha imakethe entsha, yasemazweni asathuthuka ukuqinisekisa ukutholakala kwemikhiqizo elwa nokungezwa mshini kwamagciwane nokwehluleka kwemishanguzo. Sichaze kabanzi ngendlela ukubhalisela imishanguzo nokuthenga ngokuhlanganyela (ama-antimicrobial subscription and pooled procurement) (ASPP) okungasetshenziswa ngayo ngamazwe nemikhandlu ukuzikhalela uma ethenga imishanguzo emisha nemikhiqizo yakusasa yokuhlonza izifo. Ngokubuka izinkontileka zeminyaka ezixoxwayo ngabathenga ngokuhlanganyela, ama-ASPP angalawula lexi zimakethe ezintsha ezihlinzeka ngama-microbial nemikhiqizo yokuhlonza.

U-Berman uthe: ‘Njengoba amazwe athuthukile kuyiwona anamandla okubuyisa imali etshalwayo, inhloso yalabo abathuthukisa imikhiqizo iku-20% wabantu abahlala kulawa mazwe. Lokhu kuchaza ukuthi amazwe ayidinga kakhulu imikhiqizo ethuthukisiwe ashaywa indiva. Uma sifuna ukushintsha isimo kumaLMIC, kumele sakhe izimakethe eziqinile zale mikhiqizo. Ukubhalisela ama-antibiotic nokuthenga ngokuhlanganyela kuzokwenza kube lula ukwelapha nokuhlonza izio zamagciwane emazweni anezinga lokungezwa mshini kwamagciwane eliphezulu, kugqugquzele nokubambisana kwabakhiqizi ezimakethe ze-LMIC.’

Amagama: ngu-MaryAnn Francis no-Andrew McKay

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .