03 February 2022 Volume :10 Issue :1

Umfundi wase-UKZN Ukhethwe Njengomengameli we-SA Medical Students Association

Umfundi wase-UKZN Ukhethwe Njengomengameli we-SA Medical Students Association
UNksz Maryam Mahomed, umengameli weSAMSA ngonyaka wama-2022.Click here for English version

UNks Maryam Mahomed owenza unyaka wesithathu ezifundweni zobudokotela ukhethwe waba ngumengameli we-South African Medical Students Association (SAMSA) ngonyaka wama-2022.

I-SAMSA yinhlangano yabafundi basezikoleni zezifundo zobudokotela ezweni lonke, anamalungu anothando lwezokwelapha nokuletha ushintsho ezweni nasemhlabeni jikelele.

U-Mahomed, ongowokuzalwa eMgungundlovu, uthi ufuna ukwakhela phezu kwesisekelo seSAMSA, okuwukumela abafundi, ukusebenzisana nomphakathi, ukuthuthukisa ubungoti nokubambisana nezinye izinhlaka.

‘Ngonyaka wama-2022, ngifuna ukugxila ekusebenzisaneni nomphakathi ngoba yiyona ndawo edinga ukwelekelelwa. Ngaphezu kwalokho, inyuvesi yethu inesiko lokupha nokunikela engifuna ukulinakekela, ngilikhulise ngomsebenzi we-SAMSA,’ kusho u-Mahomed.

Kwezinye zezinto asezizuzile empilweni, u-Mahomed uke waba yiphini likamengameli weSAMSA waba ngunobhala-jikelele wale nhlangano. Uke waba yilungu le-UKZN Surgical Society; ele-Friends of Doctors Without Borders nele-Eco-Club. Wake wabamba iqhaza kwimihlangane ye- International and European Medical Association kanye ne-2021 Association for Medical Education Conference.

‘Kuyintokozo kimi ukukhethwa ngibe ngumengameli we-SAMSA onyakeni wama-2022 nokufaka isandla ezimisweni zenhlangano. Ngokwami, leli yithuba lokuthi ngizijwayeze ukuba ngumholi ohola ngokwenza. Ngikhuthazwa yisidingo sokusebenzela umphakathi nokusiza abanye bathole izindlela zokuwusebenzela’.

Amagama: nguMandisa Shozi

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .