10 December 2021 Volume :9 Issue :56

Ohlanza E-UKZN Uthweswe Iziqu Ze-BSS Ngokuzikhandla

Ohlanza E-UKZN Uthweswe Iziqu Ze-BSS Ngokuzikhandla
UNks Sthembile Mngwengwe.Click here for English version

Osethimbeni labahlanza eKolishi LeZolimo, EzobuNjiniyela neSayensi uNks Sthembile Mngwengwe, odume ngelikaSthe, uthweswe i-Bachelor of Social Science kanti kumanje uhlela ukwenza i-Onazi.

Umbhali wase-UKZN uNks Swastika Maney ephawula ngempumelelo kaMngwengwe, uthe: ‘Ngisanda kuthola ithuba elimnandi lokuxoxa noNks Sthembile Mngwengwe. Ngithi limnandi ngoba kuyona yonke leminyaka ngibhala izindaba zokwethweswa iziqu kwabantu, udaba lukaNks Mngwengwe ngolunye lwezikhuthazayo kwesengake ngazizwa, ikakhulu ngenxa abuka impilo nezinto ezikhona.’

Nakuba ekhule kanzima, uMngwengwe akalilahlanga ithemba futhi uhlala ethakasile. Uthe: ‘Kimina ukwethweswa iziqu kusho ukuthi noma ngabe ungakanani, ungawafeza amaphupho akho uma ukholwa, uzimisela futhi uphokophela.’

UMngwengwe waqeda umatikuletsheni e-Albini High School eNtsongweni. Isifiso sakhe kwakungukuyofunda enyuvesi kepha ngenxa yenselelo yezimali kwadingeka ukuthi aqale ukusebenza ngemva kokuphothula umatikuletsheni, wase esebenza e-Supercare Cleaners ngaphambi kokuzosebenza e-UKZN. Ngemva kweminyaka eminingi ngenkathi abasebenzi abahlanzayo beqashwa ngokugcwele e-UKZN, iphupho lakhe lokufunda lafezeka, akangazithambisa wasebenzisa isaphulelo sabasebenzi baseNyuvesi. 

Wabhalisa kanjalo-ke uMngwengwe. Ukusebenza isikhathi eside, ukukhulisa ingane encane nokufunda bekuyinto entsha kuyena. Nakuba ayefisa ukuqeda ukwenza iziqu kodwa washeshe wabona ukuthi kungumsebenzi onzima.

Ukuba yisibonelo esihle endodakazini yakhe uSindiswa yikhona okukhuthaze uMngwengwe ukuthi abekezele wasebenza imini nobusuku. ‘Bengifuna ukukhombisa uSindiswa ukuthi izinto ziyenzeka ngoba ngikholwa wukuthi izingane zethu zibonela kithina singabazali bazo. Ngezinye izikhathi bekunzima ngize ngifise ngisho ukuyeka kodwa ukukhuthazwa ngabangani bami nabalingani bami e-UKZN kungisize ukuthi ngiphumelele.’

Uma engenzi lutho uthaksela ukuhlala kwi-laptop, abheke ukuthi kwenzekani emhlabeni bese ekusebenzisa ezifundweni zakhe.

‘Ngifisa ukuhlale ngilungele imisebenzi engcono uma iqhamuka.’ Kusho yena. ‘Ngikhulisa ingane ngedwa kanti ngomholo wami ngikhokha imali yesikole, eyokugibela, ngiphinde ngilekelele abazali bami, ngakho ngibonga uNkulunkulu ngithuba lokufunda mahhala anginike lona. Ngibonga kakhulu ngesibusiso sami.’

UMngwengwe ukholwa ngukuthi uma uNkulunkulu ebeka into enhliziyweni yakho, ukunika amandla okuthi uyenze. ‘Ngikwazile ukuthola leziziqu ngomthandazo, ukuzikhandla, ukungalali nokuphokophela.’ 

Mayelana nezinhlelo zakhe ngekusasa, uMngwengwe uthe: ‘Akukho okuyongivimba kanti sengiyazi ukuthi konke engikufisayo ngingakuzuza!’

UMngwengwe ubonge obhekene nokufunda uNkk Marshia Vesazie weSikole se-Humanities nabafundisi bakhe uDkt Bongani Mkhize, uMnu Lawrence Abiwu, uDkt Phindile Dlamini noDkt Tholakele Ngcobo ngeqhaza labo elimqoka ezifundweni zakhe.

Iseluleko sakhe kwabanye abasafisa ukufunda sithi: ‘Kuyakhethwa empilweni, okunye siyaziqhenya ngakho, okunye sizisoloe ngakho, okunye siyaziqhenya ngakho kanti okunye kuhlale kusilandela kodwa umyalezo uwodwa, uthi siyilokho esikukhethayo.’

Imiyalezo yokuhalalisa ye“thimba lezintokazi” ingene ilakanyaka ngenkathi kuzwakala izindaba zempumelelo yakhe. UNks Mbalenhle Gumbi, Wezabasebenzi eKolishi uthe: ‘Ngiswela amagama uma ngicabanga ngoSthe. Wamuhle umsebenzi1 Ngiyaziqhayisa ngaye, unamandla, uyazikhandla, uthobekile, uyintokazi enenhliziyo enhle. Uyisibonelo kubo bonke abantu ukuthi ungakhululeki ngendawo okuyona. Hlala ubheka amathuba angcono.’

UNks Sibongile Khuzwayo, obhekele ezokuphatha eSikoleni seSayenzi yeMpilo uthe: ‘Kade ngangibona imicimbi yokwethweswa iziqu kodwa ukubona uSthe edlubhe ijazi lakhe kudlula izinto zonke. Impumelelo yakhe ingubufakazi bokuthi akukho okungenzeki. Kuleminyaka edlule bengimbona enza izinto eziningi kanyekanye. Ubefika emsebenzini ekuseni, agqoke amabhuzu ne-ovaloli kokusebenza kuthe ngokuqhubeka kwesikhathi ngimbone eseshaye ijini yakhe embambayo esebheke ekilasini. USthe unamaphupho kant akesabi ukwenza into ayifunayo. Halala Sthe, usebenzile!’

Umeluleki ngezimali uNks Marcia Ntamote: ‘USthe uyintokazi ethobekile, enomusa, esebenza kanzima nezimisele. Engingakusho wukuthi sengathi izibusiso zingawela phezu kwakhe.’

UNks Cynthia Jabulile Bhebhe, wakwaNdabazabantu eKolishi LeZolimo, Ezobunjiniyela neSayensi uthe: ‘USthe usifundise ukuthi ungeneliseki kalula. Uma unephupho, ukhohlwe yimuva lakho namathuba evela, kudingeka ungazithambisi uzicwilise emthonjeni, uphume usuphumelele. Uyisibonelo sesiqubulo sesiqubulo seNyuvesi esithi ukukhuthaza okukhulu.’ 

Amagama: wu-Swastika Maney

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .