10 December 2021 Volume :9 Issue :56

I-COGTA YaseKZN Isayine Isivumelwano Sokusebenzisana Ne-UKZN

I-COGTA YaseKZN Isayine Isivumelwano Sokusebenzisana Ne-UKZN
Amalungu ethimba elihlela ukubambisana phakathi kwe-UKZN noMnyango Wezokubusa Ngokubambisana NezobuHoli Bendabuko emcimbini wokusayina isivumelwano sokusebenzisana phakathi kwalezizikhungo zombili.Click here for English version

Kusayinwe Isivumelwano Sokusebenzisana phakathi koMnyango Wezokubusa Ngokubambisana NezobuHoli Bendabuko ne-UKZN.

Umcimbi walengqophamlando wawusophikweni oluseMgungundlovu mhla wama-30 kuLwezi.

Inhloso enkulu yoMnyango, ngaphansi kwe-Municipal Local Economic Development Support Chief Directorate, ukusungula ubudlelwano bokusebenzisana phakathi kwemboni kahulumeni nezimele ukudala amathuba emisebenzi, ukusimamisa umnotho, ukucijana, ukwabelana ngolwazi nokuthuthukisa amakhono kuhulumeni wasekhaya.

I-UKZN ibonakale ingumlingani ofanele kanti lokhu kuzohlomulisa zombili lezi zikhungo.

Inhloso yesivumelwano ukusungula ubudlelwano phakathi koMnyango ne-UKZN ukwenza lokhu:

•    Ukwenza izinhlelo ezizohlomulisa izikhungo zombili ngokwabelana ngolwazi

•    Ukubheka indlela yokwenza ucwaningo nokuqhamuka nolwazi olusha

•    Ukwandisa nokuphucula izinhlelo zokuphatha ulwazi nokuqeqesha

•    Wukuzuza ngokubambisana injongo efanayo yokuqhamuka nolwazi olusha nokuluphatha

•    Ukuvumelana nokuklama izindawo ezintsha zokwabelana ngolwazi, nezokwenza ucwaningo ngomuso

•    Ukuchaza isimo nezindlela zokwabelana ngolwazi nokusabalalisa imiphumela yocwaningo

Inhloso enkulu yesivumelwano sokusebenzisana ukuphucula umsebenzi owenziwa nguMnyango Wezokubusa Ngokubambisana NezobuHoli Bendabuko ngokwenza ucwaningo, ukubheka izindlela ezisezingeni eliphezulu zokwenza umsebenzi nokuqinisekisa ukubambisana ezintweni ezimqoka ezithinta uhulumeni wasekhaya.

Lesisivumelwano, esiqale ukusebenza mhla wo-1 kuNcwaba wama-2021 kuya kumhla wama-31 kuNdasa kunyaka wezi-2024, siyinkundla yalezizikhungo ukuthi zabelane ngolwazi, zibambe iqhaza ocwaningweni nenqubo ezintweni ezinjengokumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu, izindlela ezonga imvelo, ukutholakala komhlaba, amalungelo, uguquko nokwabiwa, ukuthi izinjongo i-Sustainable Development Goals zihambisane nesimo sezindawo; ukwesekwa kwezinhlelo zokushintsha kwesimo sezindawo; ukuhlola ingozi, ikakhulu isomiso; izindlela zokwazisa ngezinhlekelele, ukuhlola, izindaba zikahulumeni wasekhaya nezinye izinto ezinesidingo.

Isivumelwano senza i-UKZN ikwazi ukuphucula izinga lokufundisa kubafundisi nezitshudeni ngamathuba omsebenzi ezindaweni ezifanele namathuba okwabelana ngolwazi, ukwandisa amathuba okufunda nokulekelela izitshudeni zijwayele indawo yokusebenza.

Okunye wukuthi isivumelwano sokusebenzisana sizodala isigcawu sazozombili izikhungo ukuthi zifundisane ngokwabelana ngezindlela zokwenza izint, ukubambisana ocwaningweni nasezingqungquthelenei, ukucija abasebenzi beminyango ngamakhono.

Umholi we-UKZN ekomitini nePro-Vice Chancellor for the African Cities of the Future Research Flagship uSolwazi Rob Slotow: ‘Uthe uhlelo i-UKZN Strategic Plan 2017-2022 idinga ukubonakala kokwanda kwamagalelo omsebenzi wenyuvesi emphakathini wonkana. Ukwenza lokhu, kudingeka ukubambisana nohulumeni, okuveza amathuba okuthi senza ukufundisa kwethu kuqondane nokufunda nokuthi amakhono ezitshudeni zethu ahambisane nezidingo zomphakathi. Okumqoka ukuthi izivumelwano ezinjengalesi ziveza ithuba lokusungula izinto ngokubambisana nohulumeni. Ubungcweti be-UKZN busebenza lapho kufanele khona eNingizimu Afrika, ezibonakala ezingeni likahulumeni wasekhaya ukuphucula inhlalonhle yabantu bethu.’

Inhloko yoMnyango uThando Tubane ikholwa wukuthi ukusayina lesisivumelwano yigxathi elimqoka emizamweni yomnyango wokweseka izinhlelo lomasipala lokuthuthukisa umnotho wezindawo. ‘Ngalokhu kubambisana sicija Amandla ethu okukwazi ukulekelela omasipala okuzosenza sithole izisombululo zokusiza omasipala ukuthi bathuthikise iminotho yezindawo,’ kusho uTubane.

Amagama: wu-Sally Frost

Isithombe: wuNtokozo Dladla


author : .
author email : .