03 December 2021 Volume :9 Issue :55

USolwazi Wase-UKZN Uklonyeliswe nge-2021 Helen Clark-JoPPP

USolwazi Wase-UKZN Uklonyeliswe nge-2021 Helen Clark-JoPPP
USolwazi Fatima Suleman.Click here for English version

USolwazi u-Fatima Suleman woMkhakha weSayensi yezeFamasi uklonyeliswe ngomklomelo omkhulu i-2021 Helen Clark-Journal of Pharmaceutical Policy and Practice (JoPPP). Lomklomelo oqanjwe ngomhlonishwakazi u-Elizabeth Clark, owayenguNdunankulu wase-New Zealand, ngowokubonga abantu abanethalente eliyisimanga abanegalelo elimqoka kwinqubo nomsebenzi wefamasi.

U-Suleman unguMqondisi we-World Health Organization (i-WHO) Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy and Evidence Based Practice e-UKZN, wayeyi-Prince Claus Chair of Development and Equity: Affordable (Bio)Therapeutics for Public Health, Utrecht University, The Netherlands (ngoMandulo wezi-2016 kuya kowezi-2018), i-Global Practitioner in Residence - College of Pharmacy and Health Sciences, Drake University, eMelika (ngoNcwaba kuya kuZibandlela wama-2015). Uke waba semakomitini amaningi e-WHO namathimba amaningi esezikhundleni eziphezulu njengokuba ngusihlalo, waba ngusomaqhinga ngenqubo kwezefamasi emazweni amaningi.

Ezintweni azithandayo yinqubo nezindlela zokusebenza kwezefamasi kanti uke waqokwa ngongqongqoshe eNingizimu Afrika naphesheya. Ikhono lakhe like ladingeka kwi-Pharmaceutical Service Section yeTanzanian Ministry of Health and Social Welfare for capacity development of the National Essential Medicine List Committee (ngoLwezi-2015 kuya kowezi-2017); kwi-Malaysian Ministry of Health for capacity building on price setting mechanisms and framework development for medicine price regulation (ngoNtulikazi kuya kuZibandlela wezi-2016) ne-stakeholder engagement plans for healthcare financing strategies (ngoMasingana kuya kuNhlangulana wezi-2017) with regard to pricing and reimbursement in Ethiopia (ngoMasingana wezi-2017); kwi-WHO’s Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines (ngowezi-2017; ngowezi-2019; nangowezi-2021); kwiRwanda on developing and implementing pricing policies for medicines (ngoLwezi lowezi-2018 kuya kuNhlangulana wezi-2019; nangowezi-2021); nakwi-Sri Lanka on pricing policies for medicines (mhla we-10 kuya kowe-15 ngoNhlangulana wezi-2019).

Ngale kokugxila ocwaningweni nokushicilela kumajeneli ocwaningi ahlonishwayo, wake waklonyeliswa nge-Distinguished Teacher Awards yi-UKZN, i-Academy of Pharmaceutical Sciences of South Africa, i-South African Association of Health Educationalists Educator of the Year ne-Teaching Advancement at University Fellowships ngokucabanga nokufunda izifundo zeMastazi kwiSayensi yeFamasi neyeZempilo ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje.

Ngokuxhaswa yi-Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development, u-Suleman udidiyele ukwenziwa kwezifundo ngobuchwepheshe bokuxhumana neziyingxube zeMsitazi eMozambique naseMalawi kanti wayebambe iqhaza ekuxhaseni kwi-Medical Education Partnership Initiative ne-African Forum for Research and Education in Health, wahola ukwenziwa kwezindlela zokufunda nokucobelelana ngolwazi esifundeni.

UMhlonishwakazi u-Helen Elizabeth Clark uthe, ‘Sibabongela kakhulu abawine imiklomelo. Njengoba kwanda ukusetshenziswa kwemithi emhlabeni jikelele, bonke abanqobile babambe iqhaza elikhulu ukuthi sonke siqonde izinto ezihlukene ngenqubo, ukufinyelela kuyona nokuyisebenzisa ngendlela efanele.’

USolwazi Zaheer-Ud-Din Babar, usihlalo weThimba Labehluleli noMhleli Omkhulu webhuku lamaphepha ocwaningo uthe: ‘Ngabantu abakhethekile laba kanti ukwenza kwabo kuthuthukise ukuqonda izinto ezithinta ukusetshenziswa kwemithi.’

USolwazi Busisiwe Ncama, iPhini LeSekelashansela neNhloko yeKolishi Lezesayensi YezeMpilo liphawule lathi: ‘Siyakubongela ngalomsebenzi omuhle kangaka, yizindaba ezimnandi e-UKZN lezi. Sikufisela ukudlondlobala njalo.’

Amagama: ngu-MaryAnn Francis

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .