26 November 2021 Volume :9 Issue :54

Isifundiswa Sase-UKZN Sithole Umklomelo Kwezokuphepha Kwi-Inthanethi

Isifundiswa Sase-UKZN Sithole Umklomelo Kwezokuphepha Kwi-Inthanethi
UDkt Brett van Niekerk.Click here for English version

Isifundiswa saseSikoleni SeziBalo, Izibalomidanti neziFundo Zekhompyutha uDkt Brett van Niekerk siklonyeliswe nge-Winston Hayden Leadership Award yi-Independent Communication Authority of South Africa (i-ICASA) ngomsebenzi waso wezokuphepha kwi-inthanethi.

U-Van Niekerk uthole lomklomelo ngokuhola ithimba laseNingizimu Afrika elinqobile emqhudelwaneni wasemhlabeni jikelele kwezokuphepha kwi-inthanethi ngoMasingana, ngobuholi bakhe ethimbeni lasemhlabeni jikelele, ngeqhaza lakhe ekusebenzeni namathimba amaningi, ngokuba wumhleli nombuyekezi wamabhuku amaphepha ocwaningo. Wathola indondo i-Contribution Award ngonyaka wezi-2018.

I-ICASA, eyayikade ibizwa nge-Information Systems Audit and Control Association, iyinhlangano engenzi nzuzo yasemhlabeni jikelele egxile ekucwaningeni ezobuchwepheshe, ukuphatha ezobuchwepheshe, ubungozi nezokuphepha kwezobuchwepheshe. Lenhlangano inamalungu evile kuma-140 000 emazweni ali-180.

Lenhlangano ikhipha futhi ilawule ezinye zezitifiketi eziyinyama ezinjenge-Certified Information Security Manager (i-CISM), i-Certified Information Systems Auditor (i-CISA), ne-Cyber Security Practitioner (i-CSXP). Uphiko lwayo oluseNingizimu Afrika elinamalungu evile kwezi-2 200, yilona elaqala imiklomelo eyethulwa engqungqutheleni yaminyaka yonke, ukuklomelisa amalungu awo ngomsebenzi wawo omuhle nosezingeni elicokeme.

Amagama: wu-Leena Rajpal

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .