19 November 2021 Volume :9 Issue :49

Iwebhina Idingide Ukwenziwa Kobuchwepheshe Obusha Bezilimi Zase-Afrika

Iwebhina Idingide Ukwenziwa Kobuchwepheshe Obusha Bezilimi Zase-Afrika
Akade bekwisimpoziyamu, kusuka kwesobunxele nguSolwazi Sandile Songca, uDkt Lolie Makhubu-Badenhorst, uMnu Njabulo Manyoni, uMnu Luke Vorster, noMnu Chee Wai Mak.Click here for English version

I-Biennial Language Research Symposium yesine ebihlelwe yiHhovisi Lokuhlelwa noKuthuthukiswa KoLimi eNyuvesi yenziwe ngobuchwepheshe bokuxhumana besimanje.

Inhloso yesimpoziyamu wukuqhakambisa nokuthuthukisa izilimi zomdabu, ikakhulu isiZulu.

Isimpoziyamu, esihloko sithi: The Development of Innovative Applications in African Languages: Efficacy and Innovation, ibinesikhulumi esiqavile uMnu u-Chee Wai Mak wase-Western Digital Storage Technologies e-Thailand.

Enkulumweni yakhe yokwemukela abantu iPhini leSekela-Shansela leZokufundisa noZokufunda uSolwazi Sandile Songca ugcizelele ukuthi ukuqhakanjiswa kwezilimi zomdabu akufanele kube ngumsebenzi wesilungu kodwa kufanele uholwe ngabanikazi bazo izilimi.

Ekhuluma ngesihloko esithi Fourth Industrial Revolution (i-4IR) in Relation to Language from an Application Perspective, u-Wai Mak uthe: ‘Kumqoka ukukhumbula ukuthi zonke izilimi, okubala nezilimi zomdabu, zineqhaza elikhulu ekuthuthukiseni, ekuhleleni nasekusebenziseni i-4IR.’

Ubalule ukuthi i-1IR eyenzeka ngeminyaka ye-1800s eyayigxile ekusebenziseni imishini ukukhiqiza izinto, i-2IR ngeminyaka ye-1900s eyaholela ekukhiqizweni kwezinto eziningi, i-3IR ye-1970 eyayigxile ekukhiqizenis ngemishini ezishintshayo ne-4IR esebenzisa imishini ezithathela izinqumo.

U-Wai Mak ubuyekeze ukuxhumana phakathi kolimi nokucabanga, wachaza ukuthi kudingeka inkulumo ukuze igama kube khona elikushoyo, kanti kudingeka ukucabanga ukuze lisho into ethile. Ecubungula ukusebenza kolimi nezinhlangano, uthe ‘ulimi lungachazwa njengohlelo lokuxhumana nokucabanga olusebenzisa imifanekiso, izifengqo nolimi.’

Udingide abantu abasebenzayo nomehluko phakathi kokwabiwa komsebenzi ne-4IR ekuhlanganisayo. U-Wai Mak ugxile ekuthuthukiseni amakhono ehlukene ukuze kufundeke ngemishini, wengeza ‘ukuhlaziya izindlela ezihlukene zolimi, amagama nenkulumo kudingeka sigcizelele emhlabeni wonke ukuthi uhlelo, ulimi, izifengqo nemifanekiso kumqoka kakhulu uma sizama ukukusebenzisa kwi-4IR.’

UDkt Ashley Subbiah, obhekele ezokutholakala kolwazi oPhikweni Olweseka Abakhubazekile e-UKZN, ukhulume ngokuthi iNyuvesi isikuphi ngokusebenzisa uhlaka lobuchwepheshe bomsebenzi wolimi lokukhuluma ngezandla i-South African Sign Language (i-SASL). Ebalula iqhaza loPhiko ekwesekeni izitshudeni ezinokukhubazeka okwehlukene nokuthi zitholani kulezizinhlelo, wengeze ngokuthi iNyuvesi iqashe otolika abakhuluma ngezandla abayisithupha.

U-Subbiah uphawule ngokwanda kwesibalo sokubhalisa kwezitshudeni eziyizithulu, wathi kumanje zili-11 ezibhalise ezimpikweni zontathu zeNyuvesi. Ethinta izinselelo zobungcweti nezokufunda ezibhekene notolika, ngenxa yolimi olusathuthuka, ubalule ukuthi ukufunda ngobuchwepheshe bokuxhumana besimanje kwenza otolika bakwazi ukuthola izinto zokufundisa nezokufunda. Wengeze ngokuthi usizo lokutolika litholakala enkundleni i-UKZN Moodle/LEARN 2021 site, o-PowerPoints abanamakhodi e-SASL, izifundo ezibukhoma ezitholakala ku-Zoom naku-WhatsApp abhaliwe nangamavidiyo.

UMnu uNjabulo Manyoni weHhovisi LezokuHlelwa noKuthuthukiswa KoLimi eNyuvesi nobengumphathi wohlelo ubeke izindlela ezixhumanayo zamatemu nezincazelo zamagama esiZulu. Uthe ukwenza amatemu, okungenye yezindlela zokuthuthukisa ulimi, kunezigaba ezinhlanu okungukuvuna, ukudingida, ukuhlola, ukwenza kujwayeleke nokusabalalisa.

Ebalula ubumqoka bezichazamazwi nokusetshenziswa kwazo ekuqondeni ulimi oluvamile nolokusebenza, uthinte uHlelo Lwezilimi lwase-UKZN oluqhakambisa ukusetshenziswa kwesiNgisi nesiZulu, wabalula ukuthi ‘izichazamazwi zezilimi ezimbili ziyakwazi ukufeza izidingo zezilimi zombili’.

UDkt Lolie Makhubu-Badenhorst, Umqondisi Obambile eHhovisi Lokuhlelwa noKuthuthukiswa Kolimi eNyuvesi ukhulume ngokwenziwa kwesichazamazwi sezilimi ezintathu iMandarin, isiNgisi nesiZulu okulula ukusisebenzisa, esisadidiyelwa ngenxa yokubanjezelwa wubhubhane i-COVID-19.

Eveza isampula lesichazamazwi, uthe inhloso yaso wukufundisa abantu abasisebenzisayo lezizilimi zontathu nokubelekelela ngesidingo noma inking ethile.

UMnu Luke Vorster, umcwaningi nomfundisi waseSikoleni seZibalo, i-Statistics neSayensi yamaKhompiyutha, uvale isimpoziyamu ngokubonga izethameli zonke nesikhulumi esiqavile u-Wai Mak. Ubonge iHhovisi Lokuhlelwa nokuThuthukiswa KoLimi eNyuvesi, uPhiko LwezokuXhumana ne-Information and Communications Services Division ngokuhlela lesimpoziyamu.

Ezinye izihloko ezidingidwe kwisimpoziyamu bekungukwenza isiZulu ulimi lwezifundidwa ezikhungweni zemfundo ephakeme, ukubaluleka kolimi kwi-4IR, ucwaningo lwe-Bua Le Nna; izindlela ezisetshenziswa ekuhumusheni i-UKZNdaba Online, i-Python computer programming nemibono yabantu ngokusetshenziswa kwesiZulu Termbank Technology.

Ukubuka iwebhina, ciphiza lapha.

Amagama: ngu-Hlengiwe Khwela

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .