19 November 2021 Volume :9 Issue :49

I-Convocation Yase-UKZN Ibheke Inamuhla Nekusasa

I-Convocation Yase-UKZN Ibheke Inamuhla Nekusasa
UNks Thembalethu Shange noMnu Msizi Khoza kwiwebhina yokwabelana ngolwazi yasese-UKZN ngeqhaza nomsebenzi we-Convocation.Click here for English version

‘Ubudlelwano bakho nenyuvesi abupheli mhla usemcimbini wokuthweswa iziqu.’

Lawa kube ngamagama owayengumfundi wase-UKZN uMnu Msizi Khoza kwiwebhina ngomsebenzi wababengabafundi.

UKhoza uyilungu le-UKZN Alumni Network. Ukwi-Convocation Executive yase-University of Johannesburg ne-Principal: Structured Finance e-ABSA Group. Ugcizelele ukuthi ababengabafundi kufanele bahlale benobudlelwano neNyuvesi. ‘Ijoka lesicucu sakho lihambisana nokuthi abantu bayibuka kanjani iNyuvesi’ kusho yena. Ukhuthaze ababengabafundi ‘ukuthi babumbe inamuhla leNyuvesi nekusasa.’

I-Convocation, okuyiyona enkulu ngokuhlanganisa izinhlaka eziningi zase-UKZN, inabantu abaneziqu (zase-UKZN nezikhungo eziyibumbile i-University of Natal ne-University of Durban-Westville), abasebenzi abafundisayo, nabaPhathi beNyuvesi (okukhona iSekelashansela noMphathi noMabhalane Omkhulu), osolwazi asebathatha umhlalaphansi kodwa abasengosolwazi nabasebenzi abafundisayo asebathatha umhlalaphansi.

UKhoza ubalule ukuthi i-Convocation Executive (i-Convex) inamalungu amele abafundi eMkhandlwini, uhlaka oluthatha izinqumo eNyuvesi. ‘I-Convex imele i-Convocation,’ kusho yena. Ugcizelele ukuthi amalungu e-Convex awagcini nje ngokukhethelwa ukuhamba imihlangano kepha futhi nokwenza izinhlelo zabantu ebamele nomphakathi waseNyuvesi wonkana.

Kubaluleke kakhulu ukuqoka abantu abafanele ukubaqokela e-Convex. UKhoza uphakamise ukuthi amalungu e-Convex kufanele abe nezimpawu ezinjengentshisekelo, ubunceku (ukufisa ukushiya into isesimwemi esingcono kunaleso osishiye ikuyona), namakhono nemibono okwehlukene.

Wengeze ngokuthi uMengameli kufanele ‘i-Convocation ayibeke ezingeni eliphezulu, ayenze ibe yinto yezinto ezinhle eNyuvesi.’ Ugcizelele ukuthi ozongena kulesi sikhundla kufanele abe qotho, wengeza ngokuthi ‘Sidinga umuntu esizozwana naye ofana nathi kodwa abe ngcono kunathi.’

Umphathi wohlelo nowayengumfundi wase-UKZN uNks Thembalethu Shange uthe iphutha abantu abajwayele ukulenza lokucabanga ukuthi umuntu uba yilungu le-Convex ngoba ake aba yilungu Lomkhandlu Wabafundi awusilo iqiniso.

UKhoza uthe i-Convex yase-UJ ibeka izinjongo-ngqangi zesikhathi sayo isebenza. Kuzona kukhona ukungaqashwa kwabantu asebethweswe iziqu nokubumba izinhlelo zehhovisi lababengabafundi baseNyuvesi ngenhloso yokuba neqhaza ezinqumweni zoMkhandlu ukulungisa izindaba ezimqoka zababengabafundi nabafundi. I-Convex ifunela izindawo ezihlala abafundi besifazane abenza unyaka wokuqala imali yokubhekana nezinselelo zokuphepha kubafundi bonyaka wokuqala.

Wengeze ngokuthi: ‘I-Convocation idinga ukuba yinjini emikhankasweni yeNyuvesi yokuhlwaya imali’, wathi amanyuvesi ekhethelo njenge-Harvard ne-Stanford aphumelela ngenxa yeminikelo yezitshudeni ezindala nobudlelwano obungapheli.

UNks Shange ubonge uKhoza ‘ngolwazi lwakhe olumqoka’ nge-Convocation, wabonga i-UKZN ngokumnika inkundla yengxoxo. Ukhuthaze zonke izitshudeni zakudala ukuthi ziphose esivivaneni ukuthuthukisa Isikhungo nokuvota okhethweni lwe-Convocation.

Enanela okushiwo wuNks Shange, uMqondisi Omkhulu weZokuxhumana e-UKZN uNks Normah Zondo unxuse ababengafundi ukuthi bahlale bexhumene neSikhungo ngoba baneqhaza elimqoka elifana nokwakha nokukhulisa igama leNyuvesi ngamagalelo abo emphakathini. Unxuse ababengabafundi ukuthi bangene emhlangweni ozayo i-Convocation AGM, ozoba sezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje mhla we-19 kuLwezi.

Ukubheka lewebhina yokuxhumana, ciphiza lapha lapha.

Amagama neziThombe: wu-Raylene Captain-Hasthibeer


author : .
author email : .