05 November 2021 Volume :9 Issue :47

Owafunda E-UKZN Embangweni We-SAICA I-Trainee Trailblazer Competition

Owafunda E-UKZN Embangweni We-SAICA I-Trainee Trailblazer Competition
UMnu Yasheen Jugdawooh.Click here for English version

Umfundi one-Onazi kwezokuhlelwa kwamabhuku uMnu Yasheen Jugdawooh ungenye yezimbangi ezinhlanu emcintiswaneni we-South African Institute of Chartered Accountants (i-SAICA) i-2021 Trainee Trailblazer Competition.

Umncintiswano uvuleleke kubo bonke abaqedela ukuqeqeshelwa umsebenzi emahhovisi agunyazwe yi-SAICA kanti uklomelisa abaqeqeshwayo abahlonishwa ngabanye abaqeqeshwayo ngobukhali kwezobuchwepheshe, ezobudlelwano, ezokuba yisakhamusi esihle njll.

Njengoba enza unyaka wesithathu wokuqeqeshelwa umsebenzi e-Deloitte, u-Jugdawooh uthi umncintiswano umnike ithuba lokuba yishoshozela lokuthi izinkampani zibe qotho emphakathini.

‘Ngangenela umncintiswano ngenxa yombono wami wokukhuthaza ongoti bokuhlelwa kwamabhuku abasaqeqeshwa nabafundi ukuthi babeneqhaza elibonakalayo emphakathini. Ngikholwa wukuthi sonke kufanele sibe neqhaza ekuphakamiseni umnotho waseNingizimu Afrika nokuphucula impilo yezakhamuzi,’ kusho yena.

U-Jugdawooh uthole umklomelo wemali oya kuyena nozoya enhlanganweni yomphakathi engenzi nzuzo ayithandayo, ukuqeqeshwa ikhono noma ubungcweti obuhambisana nohlaka lokuqeqesha ama-CA lwe-SAICA alungele owezi-2025 nokuqeqeshwa yilungu elilodwa lethimba labehluleli bomncintiswano. Nokho uthe kuyena, ukungenela umncintiswano kukodwa kungumklomelo omkhulu.

‘Amava engiwathole kulomncintiswano ngiyohlale ngiwazisa! Bekukhuthaza ukusebenza nabantu namavulandlela aletha ushintsho emiphakathini ayo nasemsebenzini wawo. Ngokwamava ami, ngineqholo lokuthi umsebenzi wama-CA unekusasa eliqhakazile nokuthi uzoqhubeka nokwenza ikusasa eliqhakazile.’

Esebenzisa amakhono akhe obungcweti abuzuze ngezifundo zakhe e-UKZN nesiphiwo sobuholi, u-Jugdawooh uzongena esikhundleni sokuba ngumsizi wemenenja yezokucwaninga amabhuku e-Deloitte ngaphambi kokuthi ayosebenza emahhovisi aphesheya alenkampani ngasekupheleni konyaka. Ukubheke ngamehlo abomvu ukukhula emsebenzini.

‘Ukuthola kwami i-BCom Accounting ne-Onazi ku-Accounting e-UKZN kungilungiselele umsebenzi. Isifiso sami nenjongo yami wukuba ngumholi wezamabhizinisi onohlonze okhuthaza ontanga yakhe ukuthi baphumelele nokusebenzela ushintsho emphakathini olunokuziphatha okuqotho,’ kusho yena.

Amagama: nguThandiwe Jumo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .