14 October 2021 Volume :9 Issue :44

Umfundi WeMastazi Ubambe Iqhaza Emqhudelwaneni Wokuxazulula Izinkinga Zomhlaba

Umfundi WeMastazi Ubambe Iqhaza Emqhudelwaneni Wokuxazulula Izinkinga Zomhlaba
UMnu Ethan Hammond.Click here for English version

Umfundi owenza iMastazi kwezoBunjiniyela Bamakhemikhali uMnu Ethan Hammond usanda kubamba iqhaza kwi-IBM Quantum Challenge Africa 2021 lapho khona ngosizo lolimi lwe-Python programming, yena nabanye ababambe iqhaza abangu-464 besebenzise umtapo wolwazi we-Qiskit ukuxazulula izinkinga zomhlaba emikhakheni we-optimisation, owezimali nowekhemistri.

I-Qiskit wuhlelo olulungisa amakhompiyutha ekhwanthamu e-IBM. I-IBM Research Lab eNingizimu Afrika nase-University of the Witwatersrand enze uhlelo lwekhwanthamu lwamakhompiyutha lwabafundi base-Afrika, abacwaningi nabezimboni.

Lenselelo yamasonto amabili nohhafu yenziwa ngabacwaningi ukwandisa umphakathi osebenzisa ikhwanthamu nokuthuthukisa amakhono ayo. Izinselelo zine-Monte Carlo algorithm ukuqagela amanani nemifuziselo yemithi yokulapha isandulela-ngculazi.

U-Hammond uthole ukuthi izinselelo bezicatshangisisiwe, zenziwa ngendlela okugqugquzela ukufunda nokwethula amakhodi amasha okuxazulula izinkinga ezintsha.

‘Umsebenzi wokusebenzisa uhlelo lomfuziselo wokwelapha isandulela-ngculazi yilona obelumnandi kakhulu kimina njengoba kade ngangifuna ukwenza into enjena,’ kusho u-Hammond.

‘Ukukwazi ukulandela ikhodi engayibhala kwikhompiyutha yekhwanthamu kube ngukufezeka kwephupho.’

Ulwazi u-Hammond aluthole kulomqhudelwano lwandise uthando lakhe emakhonweni akhe ngokubamba iqhaza emincintiswaneni yakhe.

Njengoba u-Hammond enza ucwaningo kwezoBunjiniyela bamaKhemikhali uyi-programmer yamakhompiyutha. Ngemva kokusheshe azi nge-programming esesesikoleni, waqala ukugxila kukho ukuziphilisa ngokufundisa abanye abantu eNyuvesi. Ufunda izilimi ezintsha ze-programming uma kunesidingo esivelayo, wathi lendlela imsizile ukuthi aphumelele emsebenzini wakhe wasenyuvesi.

U-Hammond uthi ubunjiniyela buyindlela engcono yokwenza izinto kanti i-programming yenza impilo ibe lulauma kwenziwa imifuziselo.

Uma ukwazi ukwenza izibalo ezinzima nge-programming, kusho ukuthi awunqindeki kwi-optimisation ngoba ukulungisa umonakalo owenzeka kwi-programming ephucuzekile,’ kusho yena.

Ukuthakasela ukuthola izixazululo ezintsha kwenza u-Hammond ukuthi afundele ubunjiniyela athi bunezindlela eziningi zokuxazulula izinkinga. Wachazwa wukufunda e-UKZN ngenxa yezifundo zakhona kanti u-Hammond uthi ukushuba kwezifundo kwenze ukuthi ashintshe indlela aphila ngayo kanti ukuzikhandla kumkhulisile.

Ukuzinikela kuka-Hammond ezifundweni kwenze wathola imiklomelo eminingi ngonyaka wakhe wokufunda, ikakhulu emsebenzini we-chemical engineering design project.

Ucwaningo oluqhubekayo lukaSolwazi David Lokhat kwi-Reactor Technology Research Group luholele ekutheni u-Hammond enze izifundo naleliqoqo begxile ekusebenziseni i-magnetic field. Esebenzisa i-magnetic field, uhlose ukuphucula ukusebenza indlela izinkampani zamakhemikhali ezithola ngayo amalahle anogesi ngokusebenzisa i-Helmholtz coil.

‘Ukuphucula izinto nokubamba iqhaza endimeni yezobuchwepheshe kungijabulisile kwanginika ithuba lokuphucula amakhono ami,’ kusho yena.

U-Hammond uhlela ukuba ngunjiniyela ogcwele kanti uthanda ukuxazulula izinkinga zomhlaba ngendlela eyonga imvelo.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .