30 September 2021 Volume :9 Issue :42

Abafundi Bezobuhlengikazi Banikele Ngezijumbane Zokudla eMphakathini WasePhoyinti

Abafundi Bezobuhlengikazi Banikele Ngezijumbane Zokudla eMphakathini WasePhoyinti
Abafundi base-UKZN banikela ngezijumbane emphakathini wasePhoyinti.Click here for English version

Abafundi abenza unyaka wesibili kwezobuhlengikazi e-UKZN banikele ngezijumbane zezinto zasendlini ezibiza ngaphezu kwezi-R5 000 enhlanganweni engenzi nzuzo iSiphilisiwe Community Care yasePhoyinti ngokweqhaza lokunikela emphakathini.

ISiphilisiwe Community Care ibonwe ngabafundi ngokomsebenzi owenziwa yilenhlangano okuhambisana nezifundo zobuhlengikazi nokudinga ukuthi abafundi benze ucwaningo emiphakathini ethile, babone izinkinga ezikhona bese beqhamuka nesixazululo.

Ngemva kwalokho abafundi baqhamuka nohlelo lokuphosa esivivaneni emphakathini ukufundisa ngezinkinga ezizibonile nemikhankaso yezisombululo bese benza lokho abangakwazi ukukwenza ukwelekelela.

Umfundi ofundela ubuhlengikazi uNks Nqobile Msibi uthe bakhethe ukunikelela umphakathi wasePhoyinti ngeSiphilisiwe Community Care ngenxa yomsebenzi owenziwa yilenhlangano. Bakhulume nomphathi wekhishi lesobho laseSiphilisiwe uMam’ Yolanda ukuze bezwe ukuthi yini edingekayo. UMam’ Yolanda wathi badinga ukudla nohlelo lwemithi lokusiza izingane ezigajwe yizidakamizwa.

UNks Thando Dambuza, unobhala wenhlangano, uthe amalungu alenhlangano enonyaka ikhona anothando lokuphakela abantulayo.

‘Lenhlangano iqale ukusebenza ngesikhathi somvalelandlini ngonyaka odlule,’ kusho yena. ‘Siphekela abantu abahlwempu nabaswele ukudla. Ngaphezu kwalokho, sihlanganisa ondingasithebeni nemindeni yabo, sizame ukususa labantu emigwaqweni, sibabheke ngenkathi begeqwa izidakamizwa kuthi uma kunesidingo sibayise ezibhedlela nakuzindawo zokuhlunyeliswa isimilo.’

UDambuza wengeze ngokuthi lenhlangano ithembele eminikelweni kuphela. ‘Sibonga abafundi base-KZN ngalomnikelo. Ngethemba ukuthi uzosiqhuba okwesikhashana ngenkathi siqhubeka nomsebenzi wethu,’ kusho yena.

Abafundi babuye bafundisa ngengozi yokusebenzisa izidakamizwa.

Amagama: nguNombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .