30 September 2021 Volume :9 Issue :42

I-UKZN Ibivakashelwe Ngabacwaningi Base-Carnegie African Diaspora

I-UKZN Ibivakashelwe Ngabacwaningi Base-Carnegie African Diaspora
USolwazi Nathan Andrews (kwesobunxele) noSolwazi Winfred Avogo.Click here for English version

Isikole seZifundo Zezokwakha neZentuthuko saseKolishi lezesiNtu besivakashelwe ngabacwaningi base-Carnegie African Diaspora Fellows uSolwazi Nathan Andrews noSolwazi Winfred Avogo izinyanga ezintathu.

I-Carnegie African Diaspora Fellowship yenzelwe ukunqanda ukuthuthela phesheya kwezingcithabuchopho zase-Afrika, kuqinise umsebenzi wezikhungo ezisuke zivakashelwe kuthuthukise ubudlelwano bokusebenzisana phakathi kwamanyuvesi ase-Afrika nawase-Canada nawaseMelika. Ixhaswa ngemali yi-Carnegie Corporation yase-New York kanti ilawulwa yi-Institute of International Education ngokubambisana ne-United States International University-Africa yaseNairobi, eKenya, edidiyela imisebenzi yomkhandlu owelulekayo i-Advisory Council.

USolwazi we-Global and International Studies, uSolwazi Andrews wase-University of Northern British Columbia (e-UNBC) e-Canada noSolwazi weSosiyoloji neZifundo Zezabantu noma Ezezinhlobo Zabantu uSolwazi Avogo wase-Illinois State University eMelika uhlangane neSikole sase-UKZN ukweseka izifundo zezifundiswa eziqhuba izifundo emikhankasweni eholwa yiDini.

Ikhuluma ngobumqoka balomkhankaso, iDini neNhloko yeSikole uSolwazi Ernest Khalema ithe: ‘I-UKZN ngenye yezikhungo zaseNingizimu Afrika ezivelele ezigxile ocwaningweni nasekufundiseni ezibalwa kuma-2.1% iminyaka ilandelana yi-Centre of World University Rankings kanti sisendaweni efanele yokuba seqhulwini kulokhu.’

U-Avogo uhlangene nomholi weqoqo lezabantu nezentuthuko uNks uNompumelelo Nzimande ocwaningweni olubheka umphumela weCOVID-19 esinkweni samagoduka KwaZulu-Natal naseGauteng. Ucwaningo luka-Avogo lugxile lapho kuhlangana khona ushintsho lomphakathi nohlobo lwabantu abahlala endaweni nezinto zezempilo, imiphumela yokuzala, ezempilo yokuya ocansini nokuzala, izinto zezenhlalo ezithinta ingculazi nesandulela-ngculazi, ukuphoqwa ukufuduka, izinto ezithinta isimo sokungalingani kwabantu besifazane emazweni ase-Afrika ngaphandle kwawaseNyakatho Afrika.

Ngokuka Nzimande, i-Carnegie Fellowship ‘ihlinzeke ngethuba lokubambisana emhlabeni endimeni yezezimo zabantu nezabantu. Lokhukubambisana kusiza abafundi ukuba abenza i-Onazi nabenza iMastazi ocwaningweni lwabo, ngezigcawu zokucobelelana nangeminye imikhankaso yokucijana ngamakhono.’

U-Andrews ubambisane noKhalema ukuqonda imiphumela yobhubhane iCOVID-19 emsebenzini nasekuqeqesheni izifundiswa.‘Ngezigcawu zokucijana ezihleliwe nezinye izinhlelo zezemfundo, lolucwaningo lenze ithuba lokufunda nokuqhamuka nezindlela zokusebenza ezivelele kwi-UKZN ne-UNBC mayelana nokufundisa, ukucija abantu, izinhlelo zokufunda, ucwaningo nezindlela zokweluleka abenza ucwaningo,’ kusho u-Andrews.

U-Andrews noKhalema bake basebenzisana kudala, bahlela ngokubambisana izincwadi eziningi ngenkathi bobabili besafundisa e-University of Alberta e-Canada. Baqhubeka basebenzisana ezinhlelweni ezehlukene ngemva kwalokho. Ngenkathi bese-UKZN abacwaningi be-Carnegie bahlangane nabafundi abenza ucwaningo, benza izingosi zokuqeqesha abantu ngocwaningo ukuqhakambisa isiko locwaningo olunzulu.

Ngaphezu kwalokho, kube namasemina okufundisa nawokucobelela abafundi abenza ucwaningo, kwaba namathuba okuhlanganisa izifundiswa ezisafufusa. Loluhlelo luveze nethuba lokuthi izikhungo zisayine izivumelwano zokusebenzisana, okuzolekelela uhlelo lokufinyelela emhlabeni jikelele lwe-UKZN.

Ephawula ngomphumela wohlelo locwaningo, Umholi weZifundo eMkhakheni Wokuthuthukiswa KoMphakathi uDkt Muzi Matse, uthe: ‘Lokhu kuveze indawo yokucija ekufundiseni nasekufundeni, kwadala amathuba kubasebenzi nakubafundi ukuthi babambisane ezintweni ezimqoka ezindleleni zokufunda, ucwaningo nokuthuthukisa izinhlelo zokufunda.’

Izinselelo ebezilindelekile emisebenzini yocwaningo yimpicabadala ngenxa yesimo seCOVID-19 nokutapa nokushisa amabhizinisi okusanda kwenzeka eThekwini, okuvale amathuba okusebenza. Nakuba zibe khona lezizinselelo, abacwaningi base-Carnegie basebenzise izithangami zokuxhumana ngobuchwepheshe ukwenza izithangami zokucijana, babamba iqhaza kumasimpoziyamu ahlelwe yisikole, amawebhina nezingqungquthela, okwenza umsebenzi wabo wathela izithelo kubafundi nakubasebenzi.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .