30 September 2021 Volume :9 Issue :42

Imisiko Eyonga Imvelo YoMfundi Ibheke Kwi-Dubai World Expo

Imisiko Eyonga Imvelo YoMfundi Ibheke Kwi-Dubai World Expo
Umfundi oqhuba izifundo e-UKZN uNks Nombuso Khanyile nesikhwama nezimbadada kwase-Afrikan Passion Designs.Click here for English version

UNks Nombuso Khanyile uklonyeliswe njengomunye wabavele kwi-50 Design Indaba Emerging Creatives ngonyaka odlule kanti manje imisiko yakhe eyonga imvelo ama-Afrikan Passion Designs izokwaziwa emhlabeni jikelele ngemva kokukhethwa kwabafundi bakudala be-Design Indaba ezizokhangisa kwi-Dubai World Expo, ngenyanga ezayo kuze kube wuNdasa wezi-2022.

UKhanyile, owenza i-Onazi ye-BSc kwiBhayokhemistri e-UKZN, wasungula ngokubambisana noMnu Nisbert Kembo i-Afrikan Passion Designs, kanti bobabili badweba, bakhiqize izimpahla zokuhlobisa enzeziwe ngezinto ebezilahliwe zasezivuselelwa ezifana namathayi emoto.

Ngemva kokubamba iqhaza kwi-2020 Design Indaba, uMnyango WezeMidlalo, Ubuciko naMaSiko ne-Design Indaba yafaka ibhizinisi likaNks Khanyile kubakhangisi abavelele eminyakeni eyishumi yohlelo lwalabo izimpahla zabo zemfashini kuzokhangiswa ngazo kwi-Dubai World Expo.

‘Ngibonga kakhulu ukuthi ngikhethiwe,’ kusho uKhanyile. ‘Ukuthi ngiyabonga akuxoxi indaba ephelele.’

UKhanyile ubala ukuqokwa kwakhe njengenye yezinto ezinkulu aseke wazizuza, nokunqoba i-Durban Youth Connect Innovative Business Competition ngowezi-2019, nokuqokwa kwi-Design Indaba Emerging Creative ngowezi-2020 nokuthola incwadi yonyazi evela kuSekelashansela wase-UKZN uSolwazi Nana Poku ngonyaka wezi-2020 ngemva kokuqokwa waba yi-Wonder Woman in Science.

Mayelana nobumqoka bokuqokwa kwakhe, uKhanyile uthe: ‘Njengomuntu wesifazane omnyama obhekana nobandlululo nokucwaswa nsuku zonke, ngikholwa wukuthi kuzovulela abantu abanjengami amathuba, kusitshela ukuthi sibakhulu kunanoma yibuphi nabo bonke ubunzima esibhekene nabo, kusho ukuthi nathi sibalulekile, siphelele futhi silapha ukuzoshintsha izinto esizenzayo.

‘Kunika ithuba abantu besifazane ababekezelela engikubekezelelayo ukuthi kuzogcina kulungile, nokuthi okungokwethu kuyogcina kusitholile ngisho kungathiwani,’ kusho yena.

Angaphezu kwe-190 amazwe azobamba iqhaza kwi-Expo, ondikimba yayo ithi Connecting Minds, Creating the Future, lapho khona imibukiso izobe ihlelwe ngezindikiba ngekusasa, ukunyakaza namathuba kanjalo nemikhankaso ye-Expo nohlelo lwabantu nolomhlaba. Ngaphansi kwendikimba yekusasa kuzogxilwa ekwenzeni izinto, okulapho uKhanyile ezogxila khona ezintweni azenza ngezandla zakhe.

‘Imidwebo yethu isho ikusasa kanti umbukiso wethu ukhombisa into esiyicabangayo ngomdwebo nomsebenzi wethu wobuciko nokuthi yini sikhetha izinto esizikhethayo nesizifaka kwimidwebo yethu,’ kusho uKhanyile.

Ukuvela kwi-2020 Design Indaba kusheshise ukukhuphula igama likaNks Khanyile kwenza izinto zakhe zaziwa ngamakhasimende asezweni nawaphesheya kwathi uhlelo lwe-Indaba i-Emerging Creatives lwenza uKhanyile noKembo baziwa kanjalo nezikhungo ezibaxhasile. Lomcimbi wenze bakwazi ukubambisana namanye amaciko emkhakheni wezobuciko.

I-Afrikan Passion Designs isike yashicilelwa emabhukwini afane ne-Forbes Africa, kwaxoxwa ngayo emsakazweni i-SAfm, kwabhala izindaba ngayo kwiSibizi Magazine, Isolezwe, i-CNA, i-YOCO, i-Eyethu Community Newspaper, i-UKZNdabaOnline, i-Bizcommunity ne-Twyg Magazine.

Izifundo, umsebenzi wobuciko nebhizinisi akusiyo insangu. UKhanyile ubonga unina uNkk Philisiwe Khanyile ngokumfundisa amakhono anjengokuphokophela, ukuzithiba, ukuzimela nokuzethemba amhole ezifundweni zakhe nasebhizinisini. Uma evela amathuba osizo lwemali ukuthi aqhube izifundo, uNks Khanyile ucabanga ukuqhubekela kwiMasitazi kanti unezinhlelo ezinkulu emgodleni nge-Afrikan Passion Designs azobhala ngazo emakhasini ka-Instagram, u-Facebook no-Twitter.

Ubonge i-Design Indaba, umnyango, abakubo, abangani noMenzi wakhe namakhasimende e-Passion Designs ngokumenza lento ayiyona namuhla.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Izithombe: yi-Milkshake Visuals


author : .
author email : .