30 September 2021 Volume :9 Issue :42

Isifundiswa Sase-UKZN Sinikezwe Umsebenzi Wokuqeda Ubukoloni Ohlelweni Lwemfundo Yezikole eNingizimu Afrika

Isifundiswa Sase-UKZN Sinikezwe Umsebenzi Wokuqeda Ubukoloni Ohlelweni Lwemfundo Yezikole eNingizimu Afrika
UDkt Maserole Kgari-Masondo.Click here for English version

UDkt Maserole Kgari-Masondo weSikole seziFundo ngeNhlalo yoMphakathi uthunywe nguMnyango WezeMfundo EyiSisekelo ne-United Nations Children's Fund (i-UNICEF) ukuthi abhale umhlahlandlela ozolekelela umnyango ukuthi uqede ubukoloni bemfundo eyisisekelo eNingizimu Afrika.

UKgari-Masondo unikwe umsebenzi wokuba enze umhlahlandlela i-Framework for the Decolonisation of the Curriculum, ezochushisa umsebenzi wokubuyekeza uhlelo lwemfundo ngokwethula izinto ezihambisana nomkhankaso wokuqeda ubukoloni emkhakheni weMfundo EyiSisekelo.

‘Into emqoka kumhlahlandlela bekuyimfundo ngolimi lwebele nokuthi kufanele usetshenziswe kanjani ngalesisikhathi sokuqeda ubukoloni,’ kusho uKgari-Masondo. ‘ENingizimu Afrika kugcizelelwa amalungelo okuthi abafundi bafunde ngolimi lwasekhaya, ikakhulu kuMabanga le-1 kuya kwele-3 nokushintshela esiNgisini kwabafundi esigabeni esiphakathi nendawo. Nokho inqubo yomnyango kuzwelonke ayiyaleli ukuthi yiluphi ulimi okufanele lusetshenziswe ukufunda nokufundisa. Lena yinto ekhethwa yisigungu esilawula isikole.’

Uthi ‘lokhu kusho izifundazwe nezikole kufanele zizinqumele ngolimi lokufundisa. Ngeshwa kunokubambezeleka ekufundiseni ngezilimi zebele kodwa ucwaningo lukhombisa ukuthi uMthethosisekelo weNingizimu Afrika entsha ugqugquzela ukuthi kufundiswe ngezilimi ezisemthethweni ezili-11 uma kufundwa noma kufundiswa.’

UKgari-Masondo uthi ucwaningo oluhlukene lukhombisa ukuthi izinga lokukwazi ukufunda eNingizimu Afrika liphansi kakhulu kuzona zonke izilimi, njengoba izivivinyo eziningi zokufunda zikhombisa ukuthi iningi labafundi baseNingizimu Afrika alikwazi ukufunda liqonde uma liqeda iBanga le-4 noma le-5.

‘Ngokwalemiphumela, abafundi abaphasi kahle kanti indaba yolimi ibonakala imqoka ekutheni abafundi baqonde into abayifundiswayo. Yingenxa yalesisizathu i-UNICEF noMnyango WeMfundo EyiSisekelo bengicele ukuthi ngiqhamuke nendlela yokuthi izilimi zasekhaya zingasetshenziswa kanjani uma kufundiswa noma kufundwa,’ kusho yena.

UKgari-Masondo usewuthumele umbiko kwi-UNICEF noMnyango WeMfundo EyiSisekelo. Izimemezelo ngokuzolandela ngomhlahlandlela ophakanyisiwe zizokwenziwa yi- UNICEF noMnyango emasontweni ezayo.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .