16 September 2021 Volume :9 Issue :40

Iphepha Likangoti Womthetho Kwi-Top 10 Download List Ye-Social Science Research Network

Iphepha Likangoti Womthetho Kwi-Top 10 Download List Ye-Social Science Research Network
UNks Priya Singh, ungoti woMthetho we-Inthanethi. Click here for English version

Iphepha locwaningo likangoti woMthetho we-Inthanethi uNks Priya Singh elisihloko sithi Can an Emoji Be Considered as Defamation? A Legal Analysis of Burrows V Houda [2020] NSWDC 485, lingene ohlwini lwama-Top Ten download e-Social Science Research Network (i-SSRN) e-African Law journal, Communication Law & Policy: Africa and Communication Law & Policy: Asia & Oceania.

Leliphepha locwaningo libheka icala lase-Australia lika-Burrows no-Houda necala laseNgilandi lika-Lord McAlpine no-Bercow, womabili abheka ukuthi izimpawu zokuxhumana, phecelezi ama-emoji, angathathwa yini njengento ehlambalazayo, kwase kuvunyelwana ngokuthi kungenzeka.

‘NgesiNgisi esilula singathi ngibheke lamacala amabili aphesheya, lase-UK nelase-Australia, womabili abheka ukuthi ama-emoji ezinkundleni zokuxhumana kungenzeka yini ukuthi ahlambalaze,” kuchaza u-Singh.

Uthi iphepha lakhe locwaningo libheke umthetho waseNingizimu Afrika, lazama ukubheka ukuthi nawo ungakuthatha yini ukusebenza kwama-emoji njengento ehlambalazayo ezintweni ezifakwa ezinkundleni zokuxhumana njengo-Facebook, u-Twitter no-WhatsApp.

‘Icala lase-UK labheka i-emoji “yobuso obumsulwa”, kwathi icala lase-Australia labheka i-emoji “yomlomo kathula du!”. Womabili lamacala abanemiphumela ethi ukusetshenziswa kwama-emoji kungahlambalaza. Nganquma ukuthi umthetho wethu ungasho ukuthi i-emoji engafanele ingathathwa njengehlambalazayo,’ kusho u-Singh.

Ephawula ngokuthi kumphatha kanjani ukungena kwi-Top 10 download list, u-Singh uthe lokhu kuwuphawu lokuhlonishwa komsebenzi wakhe wokuba yisifundiswa.

‘Ngimangele kakhulu! Siyizifundiswa asivamile ukuthola ithuba lokuhlangana nabantu okungenzeka ukuthi sebeke bafunda iphepha lakho locwaningo futhi asivamile nokwazi ukuthi abantu basuke bewafunda. Ukuhlonishwa ekuhambeni ngokuthi bafunda umsebenzi wakho yinto emnandi. Kuyangikhuthaza kakhulu ukuthi ngibhale, ikakhulukazi emkhakheni woMthetho we-Inthanethi,’ kusho yena.

U-Singh akasiyena umuntu ozithela ngabandayo njengoba kumanje umatasa namaphepha ocwaningo aqhathanisa ukuthi kusho ukuthini ngokomthetho ukuthi umuntu ohluzile emphakathini nomuntu ohluzile ezinkundleni zokuxhumana. Lamaphepha ocwaningo aqhathanisa ukuthi ukhona yini umehluko phakathi kwendlela abantu abafunda ngayo amagama ezimweni ezijwayelekile njengezincwadi namaphephandaba nasendleleni abafunda amagama ngayo ezinkundleni zokuxhumana njengo-Facebook no-Twitter.

‘Umehluko uyahlekisa njengoba abantu abaningi bethatha izinkundla zokuxhuma njengento yokudlala engeke imbophise umuntu,’ kusho u-Singh. ‘Yingakho bevame ukungawanaki amagama ahlabayo ezinkundleni zokuxhumana nakuba okufakwa khona kuvame ukuhlubula abantu, kubahluphe. Ngicwaninga nokuthi ingabe abantu abangalingani ngeminyaka izinkundla zokuxhumana bazithatha ngezindlela ezingefani, njengokuthi intsha ayinanazi ukusebenzisa amagama ahlabayo ezinkundleni zokuxhumana kunalokho abangakwenza emphakathini ekubeni abantu abadala bakholwa wukuthi ukuziphatha ezinkundleni zokuxhumana kufanele kufane nokuziphatha emphakathini.’

Amagama: nguThandiwe Jumo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .