13 August 2021 Volume :9 Issue :35

Umfundi Wezemfundo Uzuze Lukhulu

Umfundi Wezemfundo Uzuze Lukhulu
UMnu Luthando Molefe.Click here for English version

Umfundi owenza iMastazi kweZemfundo uMnu Luthando Molefe kube nguyena yedwa umfundi oMnyama eQoqweni langowezi-2020 le-Onazi kweZemfundo ukuphasa ngamalengiso u-summa cum laude.

UMolefe, othweswe iziqu ze-Onazi emcimbini wokuthweswa iziqu ekwindla yangowezi-2021, waphasa wonke amamojuli ayisikhombisa nocwaningo ngamamaki angaphezu kwama-75% waklonyeliswa ngezitifiketi, wabaqwaqwada emakhanda bonke.

UMolefe: uthe ‘Ngijabulile. Lempumelelo iyizithelo zomsebenzi wokuzikhandla wamahora ngamahora nokuzinikela ezincwadini nasocwaningweni futhi iwumphumela wokwesekwa ngabantu abaningi, ikakhulukazi izifundiswa zaseSikoleni seZemfundo sase-UKZN.’

UMolefe ubalwe kwi-Top 40 Most Inspiring Students yangowezi-2017, owezi-2018 nowezi-2019/20 ngomsebenzi omuhle kwezemfundo, ukufinyelela emphakathini nangamakhono obuholi emisebenzini ehlukene ayenzile.

Unezitifiketi ama-Certificate of Excellence angaphezu kwama-67 ngomsebenzi wakhe ocokeme eminxeni engenhla kanti useke wathola nemiklomelo ezingeni likazwelonke nelomhlaba jikelele.

UMolefe useke wamela i-UKZN neNingizimu Afrika kwi-Young African Leaders Initiative-Regional Leadership Centre-Southern Africa (i-YALI-RCL-SA) kanti wayesohambweni lokushintshana ngothisha e-Berlin, eJalimane, ngonyaka wezi-2018.

Umeluleki wakhe kwiMasitazi nomfundisi wakhe we-Onazi uSolwazi u-Kathleen Pithouse-Morgan, umhalalisele wathi: ‘UMnu uLuthando Molefe unegama elihle ezifundweni nangaphandle kwasekilasini. Useke wahlabana ngemiklomelo ehlukene nangomsebenzi wakhe emphakathini. UMnu uMolefe ungumuntu okhuthele, ohlale ezikhandla, unobuciko kanti ungumuntu ojulayo ngokucabanga. Ungumuntu ozihlupha ngokwelekelela abanye abafundi afunda nabo. Uyigugu kwi-Teacher Development Studies Masters in Education programme kanti unekusasa eliqhakazile ocwaningweni lwezemfundo.’ 

UMolefe usanda kudla umhlanganiso wokuba kwi-Top 21 Outstanding Young Persons for 2021 eklonyeliswa yi-Junior Chamber International South Africa.

Amagama: yiNdabaOnline

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .