13 August 2021 Volume :9 Issue :35

USuku Lwabesifazane - Wathinta Abafazi, Wathinta Imbokodo!

USuku Lwabesifazane - Wathinta Abafazi, Wathinta Imbokodo!
.Click here for English version

USuku Lwabesifazane lugujwa minyaka yonke njalo ngoNcwaba eNingizimu Afrika, okuyisikhathi esimqoka kusukela mhla we-9 wangoNcwaba wangowezi-1956 lapho abantu besifazane abeqela kwizi-20 000 bazo zonke izinhlanga bamasha baya eziNdlini Zombuso ukuyobhikishela ukuthi abantu besifazane abamnyama baphathe amapasi. Uhlelo lwamapasi lwasungulwa wuhulumeni wobandlululo ukucindezela abantu abamnyama.

Lombhikisho, ongomunye wemikhulu emlandweni weNingizimu Afrika, wawuhlelwe yi-Federation of South African Women (i-FEDSAW), eyayithi indawo yomuntu wesifazane yilapho ethanda khona, hhayi ekhaya kuphela.

Ngesikhathi sombhikisho abantu besifazane babecula ingoma eyenza kwaduma izinhlamvu ezithi wathint’abafazi, wathint’imbokodo, okuyisiqubulo namuhla esigqugquzela abantu besifazane kuwona wonke amazinga empilo. USuku Lwabesifazane lokuqala lwagujwa ngaphansi kwentando yabantu eNingizimu Afrika ngo-1995 mhla lwenziwa iholidi ezweni lonke.

Indikimba yoSuku Lwabesifazane yalonyaka ithi Generation Equality: Realising Women’s Rights for an Equal Future. Kumqoka ukwenza izigcawu ezenza ukuthi abantu besifazane namantombazane babenezwi ezinqumweni ezithinta impilo yabo. Indaba yokulingana ngokobulili ngalesisizukulwane wumkhankaso womhlaba wonke weNhlangano Yezizwe nethinta iNingizimu Afrika emizamweni yayo yokuthi abantu besilisa nabesifazane balingane ngonyaka wezi 2030.

USuku Lwabesifazane lugujwa ngokwazisa ngezindaba ezimqoka abantu besifazane ababhekene nazo eNingizimu Afrika ezinjengokuhlukunyezwa kwabantu besifazane, ukucwaswa, ukungalingani, ukuhola imali engalingani, ukuhlukunyezwa emsebenzini, amathuba alinganayo emfundo ngisho nokuthola izidingo ezimqoka njengamaqabelo.

Nazi ezinye izindlela ezinhle ongagubha ngazo iNyanga Yabesifazane:

•    Nikela noma uvolontiye ezinhlanganweni ezihlomisa abantu besifazane, amakhaya osizo noma izikole. Kwezinye kukhona i- 18twenty8The Jes Ford FoundationProject Dignity ne-POWA;

•    Qala uqoqe amaqakelo nezinye izimpahla zokugeza zabantu besifazane ongazinikelela amakhaya noma izikole zendawo;

•    Nikela ngezingubo ezindala, izimpahla zombhede, amathoyizi, izimpahla zabantu besifazane, omama namantombazane abadingayo;

•    Lwela ukulingana kobulili emsebenzini

•    Xhasa amabhizinisi abantu besifazane endawo

•    Faka amadoda ezingxoxweni abantu besifazane ababhekene nazo

‘Ngimele ubulungiswa, amathuba alinganayo namalungelo abantu. Izinsika ezimqoka emphakathini wentando yabantu udinga ukulwelwa.’

- u-Helen Suzman

U-Nks Nkosingiphile Ntshangase ungumsizi kwezokukhangisa e-UKZN Extended Learning, egxile kwezokuphathwa kwezinkundla zokuxhumana, ezokukhangisa, ezokuxhumana ne-blogging.


author : .
author email : .