29 July 2021 Volume :9 Issue :33

Iwebhina Ibheke Isimo Somphakathi Ngesikhathi Se-COVID-19

Iwebhina Ibheke Isimo Somphakathi Ngesikhathi Se-COVID-19
Amalungu e-CIVICUS.Click here for English version

I-Centre for Civil Society (i-CCS) yase-UKZN neCIVICUS, inhlangano yobumbano emphakathi emhlabeni jikeleke, bebenengqungquthela ngesimo somphakathi ngalesisikhathi sobhubhane i-COVID-19. Kuyona bekukhona uMnu Andrew Firmin, uMnu David Kode noDkt Inés Pousadela we-CIVICUS.

Iwebhina ibheke ezinye zezindlela umphakathi obhekane ngazo nobhubhane i-COVID-19 olubheduke ngonyaka wezi-2020. Ibheke indlela izinhlangano zomphakathi ezisize ngazo umphakathi okhahlanyezwe wubhubhane nezaba zosizo oluphuthumayo lukahulumeni nokuvikelwa kwamalungelo abantu ezinhlaka ezithile ngalesisikhathi.

U-Firmin uthe eminye imigomo yosizo oluphuthumayo ibibanzi kakhulu. ‘I-CIVICU iqaphele ukuthi ngesikhathi sokudlanga kobhubhane bekukhona ukunqindwa kwamalungelo emithombo yezindaba, okudale ingozi yokuthi labo abagxeke ukwenza kukahulumeni bazithole bevalwa umlomo,’ kusho yena.

Ubalule ukuthi nakuba bekunzima ukuhlela abantu nokukhuthaza ubumbano ‘kodwa umphakathi ukwazile ukusukuma, kwenye inkathi waqhamuka nezindlela ezingcono kunezikahulumeni ukuletha usizo nosizo oluphuthumayo.’

Imiphakathi enakekelayo isukumile yabonakala, ikakhulukazi ngasohlangothi lokuvikela abantu, kwaba nezindlela zokuvikela abantu nasezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje, kwahlinzekwa abantu ngosizo ngezindlela ezivikela amalungelo, kwahlolwa izinto ezicatshangwayo, kwaphakanyiswa indlela entsha yokubheka imiphakathi.

Imiphakathi iphakamise imibono emisha yokulungisa isimo ngendlela ezoshintsha amandla, yakhe nobumbano, ibe ivikele amalungelo alabo abacwaswa kakhulu. Kugqugquzelwe ubulungiswa kwezomnotho nezokuvikelwa kwezemvelo ngokuthola usizo lomphakathi nolwezombusazwe ukukhuthaza izindlela zokuhweba, ezosizo nezokuphatha ukuze kubenokulingana emhlabeni jikelele.

Amagama: nguSinoyolo Mahlasela

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .