13 May 2021 Volume :9 Issue :15

Isifundiswa Sase-UKZN Sibhale Ngempilo Yesimanje YaseNyuvesi

Isifundiswa Sase-UKZN Sibhale Ngempilo Yesimanje YaseNyuvesi
USolwazi u-Keyan Tomaselli nencwadi yakhe entsha. Click here for English version

USolwazi osathatha umhlalaphansi kodwa osasebenza u-Keyan Tomaselli wase-Centre for Communication, Media and Society (i-CCMS) wethule incwadi yakhe entsha ethi: Contemporary Campus Life: Transformation, Manic Managerialism and Academentia.

Lencwadi ihlaziya i-neoliberalism ehambisana nezimakethe, okuwuphawu lwezinto ezimbi, ezishayisanayo neziyizingqinamba ekuphatheni inyuvesi yesimanje. U-Tomaselli, ngendlela edle ngamancoko, ubhekisisa izici ezindleleni zokuphatha ezemfundo ‘ukuveza ukuthi ukugula endleleni yokuphatha kukuphazamisa kanjani ukufundisa, ukucwaninga, isayensi nokucabanga, nokuthi kudinga ukulungiswa ukuvikela isithunzi sesikhungo.’

Ukucwaninga indaba yokuphatha kwe-Contemporary Campus Life njengembangela yokugula kwezemfundo kweyeme ezimweni ezifike nobhubhane i-COVID-19. U-Tomaselli uthi ‘igciwane lilungise izinto ebudlelwaneni babo bonke abantu nezilwane, okuyinto izimiso zokuphatha ezingafunda kubona.’

Ekhuluma ngencwadi ka-Tomaselli obesethimbeni ngenkathi yethulwa, uSolwazi u-Nithaya Chetty wase-University of Witwatersrand uthe: ‘U-Keyan ubuka ngeso elibanzi, abuye abuke ngendlela ehlekisayo, izinto eziningi ezenzeka endleleni yezemfundo namuhla, hhayi eNingizimu Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. Usikhumbuza ukuthi miningi imigomo yezemfundo esemqoka namanje, okudingeka ukuthi inakwe ngenkathi sibheka indaba yoguquko, ukuze inyuvesi ingayeki ukuba yinyuvesi.’

Esendlalelweni sencwadi, uSolwazi wase-UKZN osathatha umhlalaphansi kodwa osasebenza u-Michael Chapman uthe: ‘U-Keyan Tomaselli ugxile ekuphathweni kwenyuvesi. Ezintweni azibhekayo kukhona ezokuthutha, ezokukhangisa, iNdebe yoMhlaba, ukuqanjwa kabusha kwemigwaqo, abafundi, othisha nabafundisi, ukubala, amadoda amadala anenhliziyo encane nesiko lokucwaninga amabhuku elikhuphulelana ngoshukela.’

Ebuyekeza lencwadi uMengameli we-Academy of Science of South Africa uSolwazi u-Jonathan Jansen uthe: ‘U-Keyan Tomaselli, cishe oyisifundiswa esivelele kwezokuqonda izifundo zezamasiko, uhamba nomfundi ohambweni olunzima, oluvulana amehlo nolumnandi olubheka ukuphathwa kwenyuvesi ukuze sizibone ubuze bethu ukuthi sesikuphi. Emkhankasweni wokuphokophela ukusebenzisa okomshini, ukubonakala kwezithelo zomsebenzi wethu, sesilahlekelwe wumongo wezinto ezithinta imfundo nomsebenzi wasenyuvesi. U-Tomaselli ubhale enye yezincwadi ezivelele ezihlekisayo ngempilo yasenyuvesi.

Lencwadi, eshicilelwe yi-Best Red yase-Human Sciences Research Council (i-HSRC, isiyatholakala ezitolo ezinkulu ezidayisa izincwadi.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .