11 February 2021 Volume :9 Issue :2

Abafundi Bezobuhlengikazi E-UKZN Benze Ezibukwayo

Abafundi Bezobuhlengikazi E-UKZN Benze Ezibukwayo
Abafundi bebongwa ngesinye sezikhungo ebebetshalwe kuzona.Click here for English version

‘Siyabonga ngokumela kahle i-UKZN kwezempilo nangokwemukela imigomo yase-UKZN yenhlonipho, ukwenza kahle, nokunakekela amakhasimende, ubuqotho nokwethembeka. Niqhubeke njalo,’ usho kanje uMholi Wezifundo Zezobuhlengikazi e-UKZN, esho kubafundi bezobuhlengikazi abasanda kuqeda ukuqeqeshwa kwezempilo ezibhedlela ezihlukene zaseThekwini.

‘Nikhombise izimpawu esifisa ukuzifaka kubafundi base-UKZN, izimpawu ezenza abafundi abafunde e-UKZN bagqame phakathi kwebanye emphakathini.

Ningamavulandlela nabaholi abasafufusa,’ kusho yena ngokuziqhenya.

USolwazi Ntombi Mtshali ubekhuluma neqoqo elizokwenza unyaka wesine ngemva kokuthi othisha bebikelene ngemibiko emihle ephuma ezikhungweni abafundi ebebetshalwe kuzona. ‘Ngalesisikhathi sobhubhane, nina ningabafundi bezoBuhlengikazi nikhombise izinga elicokeme nenza igama le-UKZN labalihle,’ kwengeza uSolwazi Mtshali.

‘Ukwenza kahle kwenu, ukuziphatha nokuzinikela kwenu ekusebenzeleni labo abadingayo ngalesisikhathi esinzima kwenze ukuthi kuhlonishwe ikhono, ulwazi neqhaza labafundi emitholampilo. Lokhu kushintshe indlela abahlengikazi namathimba ezempilo akade esebenza nani abuka ngayo izinto.

‘Izinga lokwemukeleka kwabafundi bezoBuhlengikazi base-UKZN emitholampilo ehlukene lithuthuke kakhulu. Ubufakazi balokhu kuhlonishwa okusha yimibiko emihle yasemitholampilo.’

NgoMbasa wangowezi-2020 ubhubhane i-COVID-19 lwenze ukuthi kuhoxiswe abafundi isigubhukane emitholampilo, kwaletha nokungazi kothisha nakubafundi ukuthi unyaka uzophela kanjani nokuthi abafundi bazokwazi yini ukuqedela amahora okufanele bawasebenze emitholampilo.

Ngenkathi kuthiwa abafundi ababuyele esikoleni ngoNhlangulana wezi-2020 ukuzoqedela amahora asemtholampilo, othisha babekhathazekile ukuthi loku kungenzeka ngesikhathi esincane esasisele. Babekhathazeke nangokuphepha kwabafundi.

‘Abafundi abenza izifundo zobuhlengikazi bazithole besebenza nabasebenzi bezempilo ababhekene ngqo nobhubhane abahlonishwayo ukulwa nesimo esinzima. Ngisho kwabaqeqeshiwe nabanamava, lesisimo siyinto entsha nethusayo nengaziwa,’ kusho uMtshali.

‘Ningabafundi bezobuhlengikazi beningenaso isikhathi sokuqonda lolubhubhane, ubukhulu balo nomphumela walo kodwa nikwazile ukuthi nibhekane nalo, nafunda ngokushesha nabhekana nezinselelo zonke eziqhamukayo. Kudingeke ukuthi nifunde izindlela ezintsha zokuzivikela emitholampilo ebenikuyona, naphinde navikele abanye abantu.

Wengeze ngokuthi abafundi, ngaphandle kokuxwayiswa, basebenze amahora amade emitholampilo kubalwa nokusebenza ebusuku. Lokhu kusizile ezikhungweni ebezidinga abasebenzi abaningi. Abanye abafundi batheleleke ngegciwane, abanye bahlangana nalabo abatholakale benegciwane.

‘Kepha niphindelile emitholampilo, anangabeka izizathu zokuthi ningaphindeli. Anivumelanga i-COVID-19 nezinselelo ezihambisana nayo ukuthi zininqande ekubeni ngabasebenzi ababheken ngqo nobhubhane. Sinishayela ihlombe ngalokho,’ kusho uMtshali.

Abafundisi bezobuhlengikazi oDkt Pretty Mbeje no-Doreen Wentzel babonge abafundi ngokuzinikela kwazo nokubekezela.

UMnu Mandla Sibiya, ongumfundi, uthe: ‘Sathuka ngenkathi sithola ukuthi ezinye iziguli esizihlengayo zitheleleke ngegciwane. Umuntu ubeke ahlenge isiguli, kuthi emva kwezinsuku ezintathu uthole ukuthi leso siguli sitholakale sinegciwane.

Sinothando lwento esiyenzayo kanti lusenze ukuthi sikwazi ukuqhubeke. Siyabonga ngokusikhuthaza.’

Omunye umfundi uNks Nomvelo Ngcobo uthe lokhu kukhombise ukuthi ‘indlela eya empumelelweni ayilula kodwa sizogcina siphumelele.’

Amagama: nguNombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .