08 October 2020 Volume :8 Issue :43

Incwadi Entsha Icubungula Uhlelo Lwamadolobha Ase-Afrika Aguqukayo

Incwadi Entsha Icubungula Uhlelo Lwamadolobha Ase-Afrika Aguqukayo
Ababhale ngokuhlanganyela oSolwazi Purshottama Reddy no-Henry Wissink.Click here for English version

Kubhalwe, kwashicilelwa incwadi enesihloko esithi: Reflections on African Cities in Transition - Selected Continental Experiences ibhalwa yithimba lezifundiswa zase-UKZN nezaphesheya, zihlangene nabafundi abenza iziqu zeMastazi neziqu zobuDokotela.

Lo msebenzi, oyingxenye yochungechunge i-Advances in African Economic, Social and Political Development, ubheka indaba yama-African Cities in Transition, nezinselelo kwezomnotho, kwezenhlalo, nezombusazwe, ezidalwa wukukhula kobandlululo emadolobheni nokuphathwa kwawo.

Uchaza kabanzi ukuthi izwekazi lase-Afrika liguquka kanjani esimweni sakudala sokulandela isimo sobukolono nomlando, sibhekana kanjani nezinkinga ezinjengokwanda kwemijondolo emadolobheni, ukwanda kwesidingo sikagezi namamzi ahlanzekile, ukusweleka kwezinto zokuthutha, ukungalingani phakathi kwabantu ngokwenhlalo nezomnotho, ukungabuswa kahle, ukuhlela nezinqubo.

Lo msebenzi ukhomba ukuthi onke amadolobha ase-Afrika aguqukayo kumele acabange kabusha kanjani izinqubo zamanje nezindlela zentuthuko ukuze asimame ngokomnotho nokuthi izwekazi lizihlele kabusha kanjani emhlabeni wonke.

I-Unit for Sustainable Urban Governance and Innovation (i-USUGAI) isanda kusungulwa e-Sikoleni SezokuPhatha, UbuChwepheshe NokuBusa e-UKZN, kanti lo mqulu uhambisana nezinhloso zalolu phiko olusha. I-USUGAI izimisele ukuthinta izinto ezikhona eziphathelene nokuphathwa nokulawulwa kwamadolobha, futhi izogxila ekuqinisekeni ushintsho kulo mkhakha luzoba yisisekelo samadolobha ashintshile angomuso.

Ababhali ababambisene oSolwazi Purshottama Reddy no-Henry Wissink bangamalungu aphethe e-USUGAI.

Ngaphandle kweqhaza longoti baphesheya kulo mqulu omqoka kangaka, abanye abaphose esivivaneni ngoSolwazi Sybert Mutereko no-Ian Nzimakwe, kanye noDkt Bongani Qwabe noDkt uSakhile Zondi nabafundi abenza iziqu zemasitazi nezobudokotela.

Lo msebenzi usebenzisa izibonelo ukugxila ezintweni ezimqoka nezinselelo emadolobheni akhethiwe ase-Afrika. Phakathi kwezihloko ezikhona kubalwa imibono eshintshayo ngentando yabantu, ukuzinza emadolobheni namadolobha angomuso, iqhaza ledolobha ekufezeni imigomo yentuthuko, ezinye izindlela zokuphatha ezingeni lezasekhaya, ukuvuselela amadolobha nomphumela wabaholi bomphakathi abuthakathaka nenkohlakalo ekuphatheni ezingeni lasemakhaya.

Amagama: yi-NdabaOnline

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .