23 September 2020 Volume :8 Issue :41

Umfundi wezesiNtu Uthole umfundaze i-Kader Asmal Scholarship

Umfundi wezesiNtu Uthole umfundaze i-Kader Asmal Scholarship
Umfundi weMastazi, uMnu Nqubenhle Mbokazi.Click here for English version

Umfundi weMastazi kwezeNtuthuko, uMnu Nqubenhle Mbokazi uthole umfundaze omkhulu i-Kader Asmal Fellowship ukuthi ayoqhuba izifundo zakhe e-University College Cork e-Ireland unyaka wonke.

UMbokazi uzobe eqala ukundiza nokuya phesheya, okuyinto ayibuka njengethuba elihle empilweni yakhe.

‘Ngihlose ukusabalalisa ulwazi lwezemfundo emikhakheni yemifelandawonye nentuthuko esimeme,’ kusho yena. ‘Ngilangazelela ukuba nabangani abasha nokuhlangana nabantu abazosebenzisana, babe yisikhali seNingizimu Afrika. Ngizimisele ukufunda ngamanye amasiko, izinkolo nezilimi zabafundi baphesheya.’

UMbokazi ufisa ukuphosa esivivaneni sokuthuthukisa iNingizimu Africa ne-Afrika. ‘Ngifisa ukuba yingxenye yesixazululo sase-Afrika sezinkinga zase-Afrika ukuqhamuka nezixazululo ezizohlomisa futhi zikhulule imiphakathi lapho kudlange ububha khona. Ngifisa ukuba neqhaza ekushintsheni izinqubomgomo zezwe ezimayelana nezinjongo zentuthuko,’ kwengeza yena.

Eluleka abanye abafundi, uthe: ‘La mathuba akhona kanti akufanele siwayeke. Kufanele siqale ukusebenza bese sizibophezela ukuqeda esikuqalile.’ Ufisa ukusiza abafundi bafake izicelo zemifundaze.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Izithombe: Zithunyelwe


author : .
author email : .