23 September 2020 Volume :8 Issue :41

Uthisha WeKhemistri Ubalwa kwi-200 Young South Africans ye-Mail & Guardian

Uthisha WeKhemistri Ubalwa kwi-200 Young South Africans ye-<em>Mail & Guardian</em>
Umfundisi wase-UKZN, uDkt Mzamo Shozi.Click here for English version

Uthisha wase-School of Chemistry and Physics (e-SCP), uDkt Mzamo Shozi ubalwa kwi-200 Young South Africans (i-YSA) yangonyaka wezi-2020 ye-Mail & Guardian ngomsebenzi wakhe wekhemistri kweze-catalysis ne-organometallurgy.

Uhlelo lwe-YSA luklomelisa abantu baseNingizimu Afrika emikhakheni yezobuciko nezikaqedisizungu; amabhizinisi nezokuvakasha, izinhlangano zomphakathi, ezemfundo, ezemvelo; ezamafilimu nezemithombo yezindaba; ezempilo; ezomthetho; ezembusazwe nezikahulumeni; ezesayensi nezobuchwepheshe nezemidlalo. Kulo nyaka, kufakwe umkhakha wamaqhawe eCOVID-19, ngokukhethwa wumhleli. 

UShozi, oqokwe njengomunye wongoti emkhakheni wezesayensi nezobuchwepheshe, uthe ujabule futhi uyaziqhenya ngokuqokwa.

‘Ubukhona bami kulolu hla bungenza ngibe ngumholi omncane waseNingizimu Afrika, okuyinto ekhuthazanayo negqugquzelanayo, ikakhulukazi kulo mkhakha,’ kusho uShozi.

Njengosokhemisi ocwaninga ngoshintsho lokusagologo kashukela otholakala ezitshalweni bese wenziwa amakhemikhali ukuze usetshenziswe embonini yezamandla, ufisa ukuba neqhaza emkhankasweni wokuthola izisombululo ngekusasa elonga imvelo.

UShozi waseMlaza, eThekwini, waqala ngokufisa ukuba ngudokotela owelaphayo, wabuye washintsha esethathiwe ukuyofundela ubudokotela e-UKZN ukuze agxile ezifundweni zekhemistri ngenkathi ebona uthando analo lwalesi Sifundo. Wathola iziqu zobudokotela kwikhemistri ngonyaka wezi-2015 ngenkathi esohlelweni lokuthuthukisa abafundisi abasafufusa.

Engumcwaningi we-Catalysis Research Group e-UKZN, uShozi wathola umfundaze we-Fulbright Visiting Research Scholar Program ngo-2018 eyamenza wakwazi ukuyofunda e-University of California.

UShozi, osebenze ngokuzikhandla ukusebenzisana nabacwaningi baphesheya, useke wathola imifundaze yase-National Research Foundation ThuthukaKnowledge Interchange and Collaboration ne-Royal Society of Chemistry.

Lesi sifundiswa esineminyaka engama-35 sifisa ukusebenzisa ukuqokwa kwaso yi-Mail & Guardian ukukhombisa abanye abantu ukuthi akhona amathuba kwizifundiswa ezincane ezimnyama emikhakheni yesayensi, ezobuchwepheshe, ezobunjiniyela nezibalo, phecelezi i-science, technology, engineering and mathematics (i-STEM), ukuthi zigqame futhi zithathe amatomu. 

'Ngifisa ukukhuthaza abantu baseNingizimu Afrika abancane ukuthi bangene emkhakheni we-STEM, njengoba le mikhakha inegalelo elikhulu emphakathini kanti futhi igalelo layo lisakhula ikakhulukazi ngesikhathi sobuchwepheshe besimanje,’ kusho uShozi. ‘Ucwaningo emikhakheni ye-STEM bufeza izidingo eziningi ezimqoka futhi buphucula isimo sempilo, njengokuthola amakhambi ezifo ezihlukene kanjalo nezindlela ezihlanzekile zokukhiqiza amandla kagesi owonga imvelo.’

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .