10 September 2020 Volume :8 Issue :39

Uthisha weKhemistri Umele I-Afrika Kwi-International Chemical Biology Society Committee

Uthisha weKhemistri Umele I-Afrika Kwi-International Chemical Biology Society Committee
UDkt Clinton Veale weSikole seKhemistri neFiziksi.Click here for English version

UDkt Clinton Veale weSikole seKhemistri neFiziksi uqokwe ukuthi abe ngumdidiyeli wesifunda sase-Afrika ekomitini elenza umsebenzi wokufinyelela kwamalungu emphakathini nokusebenza le-International Chemical Biology Society (i-ICBS), okuyinto ezokwenza ukuthi akhulise umsebenzi wenhlangano kuzwekazi.

U-Veale, onguthisha osemkantshubomvu nomcwaningi kwi-organic chemistry owafika e-UKZN ngonyaka wama-2018 ngemva kokuphothula iziqu zeMastazi kwezeSayensi ne-biological chemistry e-University of Edinburgh neziqu zobudokotela kwikhemistri eRhodes University, ugxile ekusetshenzisweni kwezindlela zemvelo ekwenziweni kwezakhi zamakhemikhali.

Ucwaningo lwakhe lusanda kumenza ukuthi ahlonishwe ohlelweni i-Future Leaders – African Independent Research (i-FLAIR) ukweseka umsebenzi wakhe wokuhlangana kwamaphrotheni ezifweni ezinganakekile. Lolu cwaningo luyingxenye yomsebenzi ohlabahlosile wocwaningo wase-UKZN we-KZN Research Innovation and Sequencing Platform (i-KRISP), iRhodes University ne-University of Edinburgh.

Ngemva kokuqokwa nguzakwabo ukuthi abe wumdidiyeli wesifunda sase-Afrika, umsebenzi omusha kaVeale kwi-ICBS eminyakeni emithathu ezayo uzoba neqhaza ekuthuthukiseni isayensi yebhayoloji yamakhemikhali ngendlela ehlanganisa umhlaba wonke.

‘Inhlangano ihlose ukuqinisa ubudlelwano emikhakheni ehlukene phakathi kososayensi kwikhemistri, ibhayokhemistri nemikhakha ehlobene nayo kwezemfundo ephakeme, ezinhlanganweni ezingenzi nzuzo, ezimbonini nakuhulumeni ukuphucula impilo yabantu,’ kusho uVeale.

‘Ngosizo lwezinhlangano ezisimeme ezinjenge-African Academy of Sciences, injongo yami wukuthuthukisa nokukhulisa lobu budlelwano emikhakheni ehlukene.’

I-ICBS yinhlangano ezimele nengenzi nzuzo egqugquzela ucwaningo namathuba kwezemfundo lapho kuxhumana khona ikhemistri nebhayoloji, ibe yinkundla yomhlaba wonke ohlanganisa ososayensi abasebenza emikhakheni eminingi kwezemfundo ephakeme, izinhlangano ezingenzi nzuzo, uhulumeni nale mboni ukwazisa ngocwaningo olusha nokwenza ukuthi amandla amakhemikhali aphucule impilo yabantu.

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .