20 August 2020 Volume :8 Issue :36

UThisha WeKhemistri Ufisa Intshisekelo Entsha NgeSayensi e-Afrika

UThisha WeKhemistri Ufisa Intshisekelo Entsha NgeSayensi e-Afrika
UDkt Bongiwe Mshengu.Click here for English version

Ukugubha iSonto lezeSayensi likaZwelonke neNyanga Yabantu Besifazane kuZwelonke, iKolishi YezoLimo, EzobuNjiniyela NezeSayensi iqhakambisa ososayensi besifazane ngomkhankaso i-Wonder Women In Science, okungumkhankaso oqhakambisa abantu besifazane abanentshisekelo ngemikhakha yabo, abasekhaleni locwaningo olusha nabayisibonelo kubantu besifazane abahamba ezinyathelweni zabo emikhakheni yesayensi, ubuchwepheshe, ubunjiniyela nezibalo (i-STEM).

UDkt Bongiwe Mshengu, ongumciji omkhulu eSikoleni SezeKhemistri NeFiziksi nakwi- Science Access Programme e-UKZN, ufisa ukubona usuku lapho ingane yomuNtu iyothanda isayensi khona, ikwazi ukubona ukuthi isayensi iyinsika yazo zonke izinto futhi ufisa ukukhunjulwa njengomuntu wesifazane ozinikele kwisayensi.

UMshengu ukholwa wukuthi uma abafundi base-Afrika bengaqonda kangcono izinto ezifundiswayo ngezinto ezenzeka mihla yonke nangocwaningo oluphucula impilo yemiphakathi, loko kuyokokhela inhlansi entsha kulesi sifundo. Uthe ukushaya udaka ezifundweni zesayensi eNingizimu Afrika kungenxa yokushoda kwezinsizakusebenza uma kufundiswa okusencwadini.

‘Thina (baNtu) kudingeka semukele isayensi,’ kusho uMshengu.

Uthando lukaMshengu lwesayensi lwaqala esemncane ngenxa yokwelashwa yinyanga ithumba okubuhlungu. Ukusebenzisa amakhambi kwenyanga kwamenza wazibuza ngamandla awo okwelapha.

Ephasa kahle esikoleni, wayebukela kubabomncane wakhe uMnu Sibusiso Madlala, umuntu wakubo owayefunde kunabo bonke nayefisa ukuhamba ezinyathelweni zakhe ngokuyofunda enyuvesi, ehlose ukuba wudokotela. Nakuba ayengenako okwakudingeka ukuze abewudokotela kodwa wawabona amathuba entuba yokwenza iziqu i-BSC, wase ebhalisela i-BSc Kwikhemistri neBhayokhemistri, waphasa ngamalengiso, wathola umklomelo ka-Dean ngenkathi esafunda, waqhubeka wenza i-Onazi kwiKhemistri, ayiphasa ngamalengiso, wagcina efundele iziqu zobudokotela kwiKhemistri.

UMshengu uthanda ukucwaninga nge-phytochemical yezitshalo, ukuhlaziya ikhemistri yezitshalo ezelaphayo nemfundo yekhemistri. Ucija abafundi be-Physical Sciences beBanga le-12 basezikoleni zasemakhaya ogwini oluseningizimu yeKwaZulu-Natali.

Lo mcwaningi osafufusa uzama ukuthi izinto zihambisane empilweni ngokushaya ngonyawo lwakhe nokuzibekela imigomo efezekayo. Ubhubhane i-COVID-19 lufike nenselelo entsha esikhathini sakhe somsebenzi njengoba esesebenza ebusuku ukugwema ukuthi kuvele izingane zakhe kumavidiyo okufundisa kodwa useqhamuke nezindlela ezintsha zokugwema ukhwantalala njengokubhaka nokufunda. Ngalesi sikhathi uphucule izindlela zakhe zokufundisa, wafaka ubuchwepheshe, waxuba izindlela azoqhubeka nazo ngomuso.

Ukuba ngumuntu wesifazane emkhakheni wakhe nokugcizelela ubumqoka bokucijana ukuze umuntu athuthuke emsebenzini, uMshengu uthi ukuthola abantu besilisa angasebenzisana nabo nabangamcija ekucwaningeni nokumeseka kuyinselelo ngenxa yokushoda kwabantu besifazane abangavala lesi sikhala.

Ukholwa wukuthi kunento emqoka abanayo abantu besifazane ukulwa nomqondo wokuthi imisebenzi yesayensi ilukhuni futhi idala isithukuthezi, okungukufukamela labo abafikayo emkhakheni nokubeseka ngenkathi bedlondlobala emisebenzini yabo.

Iseluleko sikaMshengu kubafundi bamabanga aphezulu esikoleni sithi abazinike isikhathi bebheka into abayithandayo neyithalente labo, bese besebenza ngokuzikhandla ukuthola imiphumela edingekayo emsebenzini wabo esikhundleni sokufunda ngoba kufundwa nje bese begcina benza umsebenzi abangawuthandi.

Weluleke abafundi baseNyuvesi bazame ukuzehlukanisa kwabanye ngokusebenza ngokuzikhandla nokuthola imiphumela emihle, ukwenza umsebenzi wokusiza umphakathi nokusebenza.

Iqhawekazi elinguDkt Mshengu

Uma engaba ngunomandla angelapha abantu, into akholwa wukuthi ihambisana nobizo lwakhe.

Iculo alithandayo ngelika-Beyoncé elithi I was here kanti uma kukhona into angayithenga yiMarvel Quinjet engamfinyelelisa lapho edinga ukuba khona ngesivininini.

‘Ithimba lami “labaPhindiseli” elingabhekana nomhlaba wumyeni wami uBonginkosi Mshengu, umama uNkk Madlala nendodana yami uNkanyiso Mshengu.

‘Indawo yami yokuquba eyimfihlo yikamelo lendodakazi yami ngoba iletha intokozo enkulu enhliziyweni yami.’

Ubuthaka bukaMshengu yi-cappuccino noshokoledi.

Bukela uDkt uMshengu kwi: #stopwaitaminute challenge, ubone izithombe zakhe ezinhle azithwetshuliwe ubone amanye ama-Wonder Women In Science kwiwebhusayithi yethu ethi: wwis.ukzn.ac.za

Amagama: ngu-Christine Cuénod

Izithombe: ngu-Sashlin Girraj


author : .
author email : .