25 June 2020 Volume :8 Issue :28

USolwazi wase-UKZN Uqokelwe eBhodini Labahleli be-Journal of Retail and Marketing Review

USolwazi wase-UKZN Uqokelwe eBhodini Labahleli be-<em>Journal of Retail and Marketing Review</em>
USolwazi u-Maxwell Phiri ozoba sebhodini labahleli nabeluleki be-Journal of Retail and Marketing Review.Click here for English version

I-Journal of Retail and Marketing Review (i-JRMR) iqoke uSolwazi Maxwell Phiri waseSikoleni sezokuPhatha, Ezobuchwepheshe Bolwazi nezokuLawula (i-SMG) ukuthi abe ebhodini labahleli nabeluleki iminyaka emithathu.

I-JRMR, egunyazwe uMnyango Wezemfundo Ephakeme neZokuqeqesha, iyingosi ehlonishwayo emhlabeni wezifundiswa ezixubile ezicobelelana ngolwazi ngocwaningo emikhakheni edlondlobalayo yezokukhangisa nokudayisa.

UPhiri ufika ebhodini nolwazi olunzulu njengomunye wabacubunguli be-African Journal of Business and Economic Research (i-AJBER). Wayengomunye wababesekomidini labahleli oshicilelweni olukhethekile lwe-Alternation Journal eyayiqukethe imibhalo ekhethekile engqungqutheleni eyayise-Mauritius ngowezi-2019. Wayengomunye wabahleli bengqungquthela ye-e-MIG yangowezi-2019.

Njengomholi wezifundo ze-Supply Chain and Marketing e-SMIG, ukuqokwa kukaPhiri kuqondane nesikhathi esimqoka lapho ubhubhane i-COVID-19 ivivinya le ndima ngenxa yokuthi izitolo eziningi ezweni lonke zishayekile, kwaphazamiseka nendlela amakhasimende athenga ngayo. Loku kudala ithuba ezifundisweni ukuthi zenze ucwaningo oluzosiza abadayisi nabakhangisi ukuthi babhekane nezinselelo ezintsha. Ngaleyo ndlela izinkundla ezinjenge-JRMR ziyadingeka ngalezi zikhathi zobunzima.

Ephawula ngokukhethwa kwakhe uPhiri uthe: ‘Njengoba siphokophele phambili ekwakheni igama lezifundo zezokuKhangisa neze-Supply Chain Management, ukuqalwa kweziqu i-Bachelor of Commerce egxile kwezokuphatha nezokukhangisa ezokudayisa neqhaza le-SMIG kuleli bhuku locwaningi elihlonishwayo emhlabeni kuzosilekelela ukuthi singafani nabanye ngokwezinga nesifiso sokuqeqesha abafundi abalungele ukusebenza kulo mkhakha.’

Umhleli we-JRMR, uSolwazi Michael Cant, wemukele uPhiri ebhodini lezifundiswa zakuleli nezaphesheya ezingama-35, wathi uzothekela olwazini lukaPhiri ekugcineni izinga liphezulu ngokuhlola amaphepha ocwaningo athunyelwayo nokukwazi ukweluleka ababhali abathumelayo.

IDini neNhloko yase-SMIG, uSolwazi Stephen Mutula, imhalalisele uPhiri, yathi: ‘Ukuqokwa kukaSolwazi Phiri eqokelwa ebhodini labahleli bebhuku locwaningo elihlonishwayo kufakazela ukuzinikela kwe-SMIG ekugqugquzeleni izinga eliphezulu ocwaningweni, ukuphakamisa igama leNyuvesi nokwandisa ulwazi emhlabeni ukuze sikwazi ukubhekana nezinkinga zesikhathi samanje.’

Amagama: ngu-Hazel Langa

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .