25 June 2020 Volume :8 Issue :28

USihlalo Wokuqala we-SARChI in Inclusive Cities eNingizimu Afrika

USihlalo Wokuqala we-SARChI in Inclusive Cities eNingizimu Afrika
USolwazi Hangwelani Magidimisha-Chipungu uqokwe waba nguSihlalo we-SARChI in Inclusive Cities in South Africa.Click here for English version

Umfundisi esiKoleni sezoKwakha neziFundo zeNtuthuko, uSolwazi Hangwelani Magidimisha-Chipungu (oneminyaka engama-35) unguSihlalo wokuqala we-SARChI in Inclusive Cities in South Africa.

USihlalo wesekwe ngokuhlanganyela yi-National Research Foundation (i-NRF) ne-South African Cities Network.

NguSihlalo wokuqala lona eMkhakheni wezoKwakha e-UKZN kanti uqondene ngqo nezifundo ezithinta ezamadolobha. Uxhumanisa imboni nezikhungo zemfundo, abuye avule inkundla yamathuba osizo lwezimali kubafundi abantulayo ukuthi bakwazi ukuqhuba izifundo nokuthi bakwazi ukusungula isikhungo socwaningo olugxile emadolobheni. 

UMagidimisha-Chiphungu uthe: ‘Lesi sihlalo singinika ithuba lokujulisa ulwazi lwami ezifundweni ngamadolobha. Kukhuthaza ezinye izifundiswa ezisathuthuka ukuthi zibe nesifiso sokuba ngosihlalo be-SARChI. Asikho isidingo sokuthi ulinde uze ube neminyaka engama-50 noma engama-60 ukuze ube ngusihlalo, ungaba noma yini oyithandayo noma ngabe ungakanani inqobo nje uma uzimisela kuloko okwenzayo.’

USolwazi Ernest Khalema, i-Dini eyiNhloko yeSikole, uthe: ‘Ngithokozile ngempumelelo kaSolwazi Magidimisha-Chipungu. Uyisifundiswa esivelele, ungumholi wezifundo ozikhandlayo nomuntu okwazi ukwenza izinto zenzeke kulo mkhakha. Angimangali njengoba sengimaze ngaphinde ngasebenza naye iminyaka eyi-10 – uyamangalisa. Impumelelo yakhe ayigcini nje ngokufakazela ukuzinikela kweNyuvesi ekulinganeni kepha futhi iselekelela ukufeza izihloso zethu ezimbili ezimqoka ekuqondeni ngezocwaningo okuyi-African Cities of the Future ne-Fostering Social Cohesion’.

Ungumcwaningi obhaliswe kwi-NRF owaqopha umlando ngokuba ngumuntu wesifazane omnyama waseNingizimu Afrika wokuqala ukugogoda ezifundweni zobudokotela kwezokuHlela Amadolobha neziFunda e-UKZN ne-Associate Professor e-UKZN kwezokuHlela Amadolobha neziFunda onemasitazi emkhakheni owodwa neziqu kwezendawo nezemvelo; zombili azithola e-UKZN. Ngaphezu kwaloko, une-Diploma kwi-Project Management zase-Roseburg College eKapa.

Phakathi kwemiklomelo kaMagidimisha-Chipungu kubalwa ukuba ngomunye we-Mail & Guardian Top 200 Young Influential South Africans ngowezi-2018; i-UKZN Best Young Academic ngowezi-2018; i-College of Humanities Teaching Excellence Award; ne-International Society of City and Regional Planning Award of Excellence ayithola ngeqhaza lakhe elikhulu aba nalo esigcawini sokucijwa se-Young Professional Planners neqhaza lakhe ekuhleleni iNgqungquthela ngowezi-2016.

Amagalelo akhe kwezocwaningo ahlanganisa ukushicilelwa emabhukwini ocwaningo, ukubhala nokubhala nabanye izahluko eziningi. Usanda kubhala incwadi ethi: Spatial Inequalities in South African Cities: Towards Redistributive Justice; waxhaswa yi-NRF ukuthi enze ucwaningo ngokungalingani kwezezindawo, okungumsebenzi asanda kuwuqeda.

UMagidimisha-Chipungu wake waba yilungu le-City Planning Commission kuMasipala waseThekwini egxile ekwelulekeni isiGungu Esiphethe namakhansela kuMasipala. Uke waba sethimbeni eleluleka uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezendabuko KwaZulu-Natali egxile kwezokulingana kwezindawo esifundazweni.

Uyilungu leBhodi le-SACPLAN, okuyinhlangano elawula ezokufundisa nokusebenza kwezokuhlela amadolobha eNingizimu Afrika. Wake wasebenza kwiKwaZulu-Natal Tribunal eyenza umsebenzi wokuxazulula imibango kwezokuhlelwa kwamadolobha esifundazweni.

UMagidimisha-Chipungu ungomunye wabambalwa abaqokwe ukuthi baye kwiphrojekthi i-24-hour City e-University of Politecnico di Milan DAStU, e-Florence, eNtaliyane.

Amagama: ngu-Melissa Mungroo

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .