21 May 2020 Volume :8 Issue :16

Kukhuthazwa Ukuvikelwa Kwabaphethwe yi-COVID-19 Ekugulisweni Yimiphumela Yemithi Engalungile

Kukhuthazwa Ukuvikelwa Kwabaphethwe yi-COVID-19 Ekugulisweni Yimiphumela Yemithi Engalungile
USolwazi u-Fatima Suleman waseMkhakheni wezeSayensi yezeMithi e-UKZN.Click here for English version

Amazwe ase-Afrika kudingeka ukuthi abheke indaba yokuqala uhlelo lokuhlola imithi yokwelapha ukuqinisekisa ukuthi iziguli zawo ze-COVID-19 ezilashwa nge-chloroquine ne-hydroxychloroquine zivikelekile ekugulisweni yimiphumela engemihle yale mithi.

Loku kushiwo nguSolwazi Fatima Suleman, uSolwazi eMkhakheni WezeSayensi YezeMithi nowake wayi-Prince Claus Chair of Development and Equity e-Utrecht University

U-Suleman waba neqhaza ephepheni locwaningo olwashicilelwa kwi-American Society of Tropical Medicine and Hygiene, osihloko salo sithi: Chloroquine and Hydroxychloroquine for the Prevention or Treatment of Novel Coronavirus Disease (COVID-19) in Africa: Caution for Inappropriate Off-Label Use in Healthcare Settings.

Leli phepha locwaningo lwaluthinta udaba lobungozi bemithi ekwelashweni kweziguli ezingalaphekanga ngaleyo mithi. Leyo mithi ivame ukusetshenziswa ukwelapha iziguli ezinezifo ezingamahlalakhona njengesifo samathambo i-rheumatoid nezifo lapho izicubu zomzimba zizidlavaza zona khona. Ukuthengwa ubuthaphuthaphu kwemithi engelapha i-COVID-19 sekuholelele ekutheni emhlabeni kube nokushoda kwemithi yokwelapha kwabaphila ngayo.

USolwazi Jean Nachega abhale naye iphepha locwaningo uthe: ‘Ukusetshenziswa kwe-chloroquine noma i-hydroxychloroquine okungabhaliwe kungenza inhliziyo ishaye ngamandla, ibe nobuthi uma umuthi usetshenziswa wodwa noma uhlanganiswa neminye. Ukuhlangana kwe-chloroquine noma i-hydroxychloroquine nemithi evame ukwelapha izifo ezivamile e-Afrika njengesandulelangculazi nofuba nako kungenza ukuthi imithi ingasebenzi noma igulise oyisebenzisayo.

U-Suleman uthe ithimba lababhali bocwaningo belilwa impi yokuthi osokhemisi kufanele bakhiphe kuphela imithi ebhaliwe ukuthi yenzani. ‘Uma odokotela bebhalela iziguli lemithi kufanele babe nendlela yokuhlola uma isizigulisa noma inemiphumela engemihle. Njengoba zingakabi khona izindlela ezaziwayo zokwelapha i-COVID-19, odokotela kufanele bahambisane nemibhalo yocwaningo ukuhlola imiphumela kweminye imikhakha namanye amazwe ukuze kuthi uma kutholakala imiphumela engemihle bese ishicilelwa ukuze loko kwelapha kuzomiswa ngokushesha kwezinye iziguli,’ kusho u-Suleman.

U-Suleman ulwela indaba yezigcawu zokuxhumanna ngokobuchwepheshe e-Afrika ukufundisa abantu ngemiphumela engemihle yokusetshenziswa kwaleyo mithi, ikakhulukazi ngale kokubhekwa wodokotela. Ugcizelele isidingo ‘sokusebenza ngokubambisana’ e-Afrika ukuqinisekisa ukukhiqizwa nokusatshalaliswa kwezindlela zokuhlola ikhambi elisemthethweni le-COVID-19 ngendlela engabizi yokulisabalalisa.

Amagama: ngu-MaryAnn Francis

Isithombe: Sithunyelwe


author : .
author email : .